dnes je 18.7.2024

Input:

Termín stanovený přechodným ustanovením zákona o ovzduší (§ 29 odst. 1 zákona) vyprší 31. 7.

24.6.2004, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Informace pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kterým MŽP vydalo povolení k činnostem uvedeným v § 29 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Důležitá informace ohledně odeslání kvalifikačních požadavků a následnému povolení k činnosti.

Upozorňujeme dotčené osoby, že termín vymezený přechodným ustanovením zákona vyprší 31. července a proto je nutné, aby zaslaly své údaje co nejdříve přesto, že ještě nejsou zatím přesně specifikovány příslušným prováděcím předpisem. Pokud máte zájem o další informace, obraťte se laskavě na příslušného pracovníka našeho odboru.
(tel.: 267 12 2505, e-mail: Jakub_Achrer@env.cz)

Oznámení by mělo obsahovat následující údaje:
a) u fyzických osob jméno, příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu u osob, které jsou občany České republiky, nebo adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu, popřípadě místa podnikání u osob, které nejsou občany České republiky; u právnických osob obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, popřípadě organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) jméno, příjmení a adresu bydliště odpovědného zástupce právnické osoby, popřípadě též fyzické osoby, pokud jej fyzická osoba podle živnostenského zákona ustanovila,
c) telefon, fax a e-mail,
d) druh vykonávané činnosti

Pro povolení k zacházení s regulovanými chladivy navíc:
e) ověřenou kopii výučního listu nebo vysvědčení (osvědčení) o státní závěrečné zkoušce a čestným prohlášením uvádějícím po jednotlivých letech přehled dosavadní odborné praxe a náplň práce podle následujících požadovaných podmínek:
i) střední odborné vzdělání v oboru uvedeném na konci tohoto dokumentu a s praxí min. 2 roky, nebo
ii) vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, jehož součástí je předmět chladicí techniku, s praxí min. 2 roky, nebo
iii) vysokoškolské vzdělání získané studium v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, jehož součástí je předmět chladicí technika, s praxí min.1 rok,
f) odhad množství regulovaných látek, s nimiž bude zacházeno, a to jak celkové množství, tak i seznam jednotlivých látek s příslušnými množstvími,

Pro povolení k zacházení s halony navíc:
g) popis pracovních postupů,
h) odhad množství halonů, s nimiž bude zacházeno, a to jak celkové množství, tak i seznam jednotlivých látek s příslušnými množstvími.
i) doklady o splnění kvalifikačních požadavků podle § 15 odst. 1,
j) platné osvědčení od Institutu Technické Inspekce.


Pro povolení ke znovuzískávání regulovaných látek navíc:
k) adresa místa znovuzískávání regulovaných látek a recyklace výrobků, které je

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...