dnes je 25.8.2019
Input:

Transpoziční novela zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

26.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "zákon EIA"), a to především za účelem splnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z evropského práva – provedení transpozice (tedy promítnutí do vnitrostátního práva) nové evropské směrnice v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.

Zákon EIA byl naposledy rozsáhle novelizován zákonem č. 39/2015 Sb.[1], který nabyl účinnosti 1. dubna 2015. Následně byla v červnu roku 2015 do mezirezortního připomínkového řízení předložena tzv. koncepční novela stavebního zákona a souvisejících zákonů (včetně zákona EIA), ve které je mimo jiné navrhována procesní integrace procesu EIA do územního řízení nebo do nového koordinovaného řízení[2]. Připravovaná novela tedy bude již třetí zásadní novelou zákona EIA v průběhu posledních dvou let[3].

Hlavním úkolem připravované novely je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen "revize směrnice EIA"). Povinnost provést transpozici musí být splněna ve lhůtě, která uplyne 16. května 2017. Transpozice však není jediným úkolem připravované novely. Novela bude obsahovat i novou přílohu č. 1 k zákonu EIA, změny v procesu SEA a další větší i menší změny v procesu EIA.

Co se týče samotné transpozice, z nejvýraznějších změn, které revize směrnice EIA přinesla, lze jmenovat především tyto: změny v úpravě výjimek ze směrnice EIA, změny v požadovaném rozsahu posuzování včetně rozšíření kritérií pro zjišťovací řízení a náležitostí dokumentace (například o vlivy související se změnou klimatu a vlivy na biologickou rozmanitost), požadavek na objektivní odborné posouzení dokumentace (v zákoně EIA již v současné době zajištěno institutem posudku), požadavek na ukládání sankcí za porušení povinností vyplývajících ze směrnice EIA, nebo požadavek na úpravu prevence střetu zájmů

Partneři