dnes je 25.5.2024

Input:

Typické pracovní úrazy při práci v zemědělství

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.19.2
Typické pracovní úrazy při práci v zemědělství

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Rostlinná výroba

 • K pracovnímu úrazu došlo na prvním patře čtyřkomorové sušárny chmele při lisování chmele. Pro zapuštění žoků jsou v dřevěné podlaze sušárny kruhové otvory o průměru 70 cm, uzavřené dřevěnými poklopy o stejném průměru. Podle výpovědi zraněné paní Č. chtěla zajistit žok na 1. patře sušárny vzpěrami. Jednu vzpěru chtěla srovnat a druhou doplnit. Při upevňování vzpěry stoupla na poklop. Poklop se zvrtl a paní Č. propadla otvorem do přízemí, z výše 5 m, přičemž utrpěla závažný pracovní úraz. Zaměstnavatelem byl porušen odst. 3.3.6 přílohy k nař. vl. č. 101/2005 Sb. – všechny otvory a nebezpečné prohlubně v podlahách musejí být zakryty nebo ohrazeny. Poklopy musejí mít nosnost okolní podlahy a musejí být osazeny tak, aby se nedaly samovolně odsunout nebo uvolnit a musejí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou. Tím byl porušen § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 309/2006 Sb.

 • K obdobnému pracovnímu úrazu došlo na třetím patře čtyřkomorové sušárny chmele při lisování chmele. Pro shazování /shrnování/ chmele jsou v dřevěné podlaze sušárny technologické, tzv. shazovací otvory. V tomto případě byly otvory řádně zabezpečeny v souladu s odst. 3.3.6 přílohy k nař. vl. č. 101/2005 Sb. Poklopy musejí být osazeny tak, aby se nedaly samovolně odsunout nebo uvolnit a být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou. Zraněná paní F. otevírala poklop na shazovacím otvoru, zamotala se a spadla odkrytým otvorem do 2. patra. Nebyly porušeny bezpečnostní předpisy ani zaměstnavatelem, ani zaměstnancem, jednalo se o selhání lidského činitele.

 • Mladistvý L. Š. byl pověřen úklidem slámy z pole do ocelokolny za vsí za pomoci traktoru Z 6718 a přídavného zdvihacího zařízení NKN 08 v.č. 626,
  r. v. 1978,výrobce ŠM Malacky. Při příjezdu do ocelokolny s nákladem balíků slámy došlo ke sklopení zdvihacího zařízení na volant a řidiče a k jeho smrtelnému zranění.

  Mladistvý L. Š. byl pověřen prací, přestože k této práci neměl vůbec žádnou kvalifikaci. Neabsolvoval žádné zkoušky, opravňující k obsluze zemědělské techniky a ani zkoušky k získání řidičského oprávnění skupiny T, aniž vlastnil průkaz řidiče motorového vozíku, nebyl seznámen s riziky vykonávané práce a opatřeními před jejich působením. Zaměstnavatel si nevyžádal lékařský posudek o jeho zdravotní způsobilosti, výkon této práce neodpovídal jeho schopnostem /teprve šestnáctiletý, bez kvalifikace/. Řidičem motorového vozíku může být pouze fyzická osoba, starší 18 let, fyzicky a duševně způsobilá.

  Používaný traktor Z-6718 neodpovídal požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (byl vyřazen z evidence motorových vozidel a bylo mu odebráno OTP a SPZ, neměl vůbec startovací zařízení, kabinu apod.).

  Vysokozdvižný vozík – viz bod 7 – s neseným řidičem (sedadlo používaného traktoru Z-6718) nebyl vybaven ochranným rámem ani žádnými ochrannými prostředky a zařízeními (ochranný rám, opěrná mříž apod.).

  Provozovatel motorového vozíku nezajistil bezpečný technický stav vozíku včetně pravidelných technických kontrol, údržby a oprav podle návodu k používání, v termínech, stanovených normou, dopravním řádem či místním provozním předpisem.

  Zaměstnavatelem byla porušena celá řada bezpečnostních předpisů, zejména
  § 103 odst. 1 písm. a), f), odst. 2 ZP, § 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 309/2006 Sb., § 4 odst. 1 nař. vl. č. 378/2001 Sb. v návaznosti na další předpisy, vztahující se na provoz motorových dopravních vozíků.

 • R. H. pracoval jako brigádník na posklizňové lince v podnikatelském subjektu, zabývajícím se zemědělskou prvovýrobou. Chtěl zkusit řídit motorový dopravní vozík, ale určený řidič mu vozík nepůjčil a pečlivě jej zabezpečoval. R. H. zjistil, jakým způsobem řidič MDV vozík zajišťuje a v době přestávky na jídlo a oddech, kdy ostatní včetně řidiče MDV opustili pracoviště, R. H. odjistil vozík, za pomoci vlastního spínacího klíčku jej nastartoval. Na vidlích vozíku byl pytel s obilím, který mu bránil ve výhledu, proto jej zvedl, prudce se rozjel, zatočil 2 × doleva. Nevhodná manipulace s vozíkem (jízda se zdviženými vidlemi, prudký rozjezd a zatáčení) vyvolala podmínky nestability vozíku, který se převrátil. R. H. nepoužil zádržný systém a před převrácením z vozíku vyskočil. Vlastním hrudníkem prohnul ochranný rám a způsobil si závažný úraz, vyžadující hospitalizaci.

  Při vyšetřování závažného pracovního úrazu R. H. bylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů samotným zraněným – řídil motorový vozík, aniž byl jeho řízením pověřen.

 • Řidič M. L. přijel traktorem Zetor 8011, zastavil traktor na silnici směrem se svahu dolů při motoru v chodu, zatáhl ruční brzdu, vystoupil a šel k zaparkovanému nákladnímu vozidlu Avie 31, aby se domluvil se spolupracovníky v Avii o postupu prací. Avie jeho zaměstnavatele byla zaparkována při pravém okraji vozovky v opačném směru. Traktor se rozjel a namáčkl M. L. na zaparkovanou Avii, dále pokračoval v jízdě, narazil do stromu, o který se zastavil. Při nehodě utrpěl M. L. zranění, kterým podlehl.

  V tomto případě bylo příčinou úrazu porušení předpisů samotným zraněným zaměstnancem, který řádně nezajistil vozidlo při jeho opuštění před samovolným rozjezdem.

 • Při sklizni brambor sklízečem typu Grimme GZ 1700 vystoupil traktorista na sklízeč brambor za účelem jeho vyčištění od rostlinných zbytků. Ponechal motor traktoru v chodu a zapnutý kloubový náhon. Při odstraňování rostlinných zbytků z vytřásacího zařízení za chodu sklízeče byl zachycen a vtažen odnaťovacím zařízením do stroje. Výrobce v návodu k obsluze sklízeče ukládá, aby před vystoupením obsluhy sklízeče z kabiny byl sklízeč uveden do klidového stavu. Důsledkem nebezpečného postupu, nerespektování pokynů výrobce a dalších předpisů utrpěl traktorista zhmoždění horních končetin a úraz hlavy.

  V tomto případě bylo příčinou úrazu porušení předpisů samotným zraněným zaměstnancem, který řádně nevypnul pohon stroje před jeho čištěním.

 • K dalšímu pracovnímu úrazu došlo při přípravě těžkých bran agregovaných za traktorem během výměny hydraulického oleje. Traktorista – opravář si odjistil čepy na ramenech stroje a brány zvedl do svislé polohy. Po přestávce na oběd si neuvědomil, že nemá brány řádně zajištěny a vypustil za pomoci dalšího traktoristy olej z hlavního hydraulického válce. Nedostatečně zajištěný díl bran se uvolnil, spadl zpět do pracovní polohy a vnější podélná část rámu přirazila nohu spolupracovníka k asfaltovému povrchu. Postižený utrpěl frakturu dolní končetiny, pohmožděniny těla a tržnou ránu na hlavě.

  Traktorista nebyl zaškolen k obsluze a údržbě smykového agregátu s branami a zbytkovými riziky specifickými pro konkrétní stroje. Traktorista pak manipuloval s jistícími prvky aretujícími brány a neověřil si jejich ustavení, jak stanovuje výrobce stroje v bezpečnostních pokynech.

 • Mladistvý V. F. si o prázdninách chtěl přivydělat brigádou v zemědělském podniku. Byl zařazen spolu s dalším stejně starým kamarádem na posklizňovou linku obilí jako pomocný dělník. Inkriminovaného dne všichni dospělí odešli z pracoviště domů a na posklizňové lince, kterou ponechali v chodu, zůstali pouze mladiství brigádníci. Tohoto času využili ke hře ve skladovacím zařízení na obilí, které bylo volně přístupné z horní lávky. Klouzali se po svahu, vytvořeném nasýpaným obilím a nechávali si zasypávat nohy. Poté se opět vyhrabali a sklouzli dolů. Pokud bylo ve skladovacím zařízení málo obilí, dařilo se jim vždy se vyhrabat a vyběhnout nahoru. Když však bylo zařízení zaplněno zhruba do dvou třetin, jejich síla již nestačila. Jednomu se podařilo nohama se opřít o konstrukci skladovacího zařízení, avšak mladistvého V.F. obilí vtáhlo a zasypalo tak, že když se vrátila dospělá obsluha posklizňové linky, našli pouze jeho zdviženou ruku nad hladinou obilí. Autogenem vypálili otvor do sítě opláštění skladovacího zařízení, V.F. však zemřel udušením. Zaměstnavateli bylo vytýkáno porušení celé řady bezpečnostních předpisů a byla mu uložena vysoká pokuta, což však v takovémto případě nic neřeší.

 • Traktorista spolu s pomocníkem odváželi rostlinný odpad na silážní jámu. Aby odvezli více materiálu, měli korbu přívěsu vybavenu nástavci. Po příjezdu na silážní jámu požádal traktorista pomocníka, aby podržel zadní čelo s nástavci tak, aby je při sklápění nemuseli demontovat. Při prvním sklopení se však veškerý materiál nevysypal a traktorista proto popojel dopředu a couvnul. Pomocník v nahromaděné siláži se nestačil dostatečně rychle pohybovat a přívěs mu najel na koleno, čímž utrpěl závažný pracovní úraz kolena.

  K úrazu došlo porušením bezpečnostních předpisů druhou osobou – traktoristou, který začal couvat, aniž na tuto skutečnost upozornil pomocníka, pohybujícího se za traktorem s přívěsem.

 • Brigádník při sklizni chmele byl určen na úklid vně objektu česače chmele. Odpad se nahromadil na zemi vedle vynášecího dopravníku odpadu, proto chtěl brigádník tento odpad odhrnout rukou. Odpadem byl zasypán řetězový převod dopravníku a víko, kterým byl od výrobce převod zakryt, bylo otevřeno. Nekrytý řetězový převod zachytil malíček brigádníka a utrhl ho.

  Zdrojem úrazu byl nekrytý řetězový převod a příčinou porušení bezpečnostních předpisů druhou osobou – strojníkem česače, který je zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce na česači.

 • Řidič nákladního vozidla zastavil na váze v areálu střediska zemědělského podniku za účelem zvážení prázdného nákladního vozidla. Zjistil, že má rozepnutý spínací řetěz na bočnici vozidla. Z plošiny vedle váhy vystoupil na korbu nákladního vozidla a po žebříku sestoupil do korby vozidla. Po sepnutí spínacího řetězu chtěl opět vystoupit po žebříku z korby vozidla, ale zavrávoral, spadl na již zapnutý spínací řetěz a způsobil si otevřenou zlomeninu bérce levé nohy. S tímto zraněním byl hospitalizován v nemocnici více než 5 dnů.

  Vyšetřováním zdrojů a příčin úrazu nebylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů, jednalo se o selhání lidského činitele.

 • Traktorista nakládal s nakladačem slámu u stohu do přistaveného vleku traktoru. Po naložení vleku sestoupil ze sedadla nakladače a chtěl nastoupit do traktoru. Jelikož se mu nechtělo obíhat nakladač, překračoval přívěsnou oj a náhonový hřídel mezi traktorem a nakladačem. V první chvíli si ničeho nevšiml, až když byl na druhé straně, pocítil, že je mu zima na nohy. Teprve potom zjistil, že náhonový hřídel mu svlékl montérové kalhoty a potrhal mu svaly a vazy na levé noze. S tímto zraněním byl hospitalizován v nemocnici více než 5 dnů a zranění vedlo k trvalé invaliditě.

  Příčinou vzniku úrazu byl poškozený kryt náhonové hřídele.

  Porušené předpisy zaměstnavatelem:

  § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.

  § 3 odst. 1 písm. d) nař. vl. č. 378/2001 Sb.

  Traktorista se neřídil zásadami bezpečného chování na pracovišti tím, že překračoval přívěsnou oj nakladače a náhonový hřídel mezi traktorem a nakladačem, což mu ukládá § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce.

 • Při jarních pracích na chmelnici byla použita třímístná tažená plošina na zavěšování chmelovodičů. Podle návodu výrobce řidič traktoru musí být pracovník s oprávněním T, starší 21 roků s minimální praxí 2 roky v řízení traktoru. Z nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců svěřil podnikatelský subjekt v zemědělství řízení

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...