dnes je 4.3.2024

Input:

Údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů (sběrných dvorech) - příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.8
Údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů (sběrných dvorech) - příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Obecně

Povinnost zasílat údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů (sběrných dvorech) mají pouze obce a oprávněné osoby, které mají povolení příslušného úřadu ke sběru nebo výkupu odpadů.

Základní pojmy jsou definovány v § 3 a § 4 a povinnosti při sběru a výkupu odpadů v § 18 zákona č. 185/2001 Sb. Další pojmy jsou definovány v § 5 a § 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění.

Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) (zákon č. 314/2002 Sb.) nebo správnímu obvodu hl. m. Prahy (dále jen SOP) (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000) údaje o jimi provozovaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů, sběrných dvorech na formuláři uvedeném v příloze č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Provozovatelé těchto zařízení zasílají obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa umístění pouze změny, ke kterým došlo v uplynulém roce, tj. zahájení provozu nového zařízení, zastavení provozu zařízení případně údaje o rozšíření druhů odpadů, se kterými je možno při provozování nakládat, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení, příp. jiné změny.

Hlášení v elektronické podobě se zasílá na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svých internetových stránkách.

Přenosovým standardem dat o odpadech se rozumí - požadovaný formát dat a minimální rozsah povinného ověření k zajištění jejich formální a obsahové správnosti, který umožňuje ohlašování údajů v elektronické podobě a který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo správní obvod hl. m. Prahy ověřuje a doplňuje údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů. Zde je důležité, aby ORP (SOP) přidělil každému zařízení identifikační kód. Jde o desetimístný číselný kód formátu: XXXX000000, kde XXXX je číselný kód ORP (SOP) podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz ) a 000000 je pořadové číslo v seznamu zařízení příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (SOP) v intervalu 1 - 999999. Toto číslo přiděluje obec ní úřad obce s rozšířenou působností (nebo SOP) v posloupné řadě, tj. 000001 - 999999 (např. obecní úřad obce s rozšířenou působností Benešov pro druhé registrované zařízení má identifikační kód 2101000002). Na území hlavního města Prahy toto identifikační číslo přiděluje příslušný správní obvod hl. m. Prahy, kde první čtyři místa jsou kódem správního obvodu. Kódy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a správních obvodů hl. m. Prahy jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 Manuálu.

Způsob a rozsah ohlašování stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb. - příloha č. 24.

Další používané pojmy

Shromažďovací místo nebezpečných odpadů - je místo, kde jsou fyzicky umístěny shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů za účelem jejich postupného plnění nebezpečnými odpady, tj. za účelem nakládání s odpady ve smyslu § 4 písm. d) zákona o odpadech. Za shromažďovací místo nebezpečných odpadů se nepovažuje takové místo, kde jsou fyzicky umístěny shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů pouze z technologických nebo logistických důvodů, tj. bez přímé souvislosti s nakládáním s odpady (např. manipulační plocha, kde jsou tyto prostředky umístěny z důvodů provádění jejich údržby nebo opravy).

Sběrové místo odpadů - je místo, kde je s odpadem fyzicky nakládáno, tj. kde je soustřeďován, shromažďován odpad vykoupený a sesbíraný před dalším nakládáním ve smyslu § 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb. Za sběrové místo odpadů se nepovažuje takové místo, kde jsou fyzicky umístěny odpady pouze z technologických nebo logistických důvodů, aby bylo možno dále s odpady nakládat (např. vychladnutí vysokopecní strusky z důvodu bezpečnosti práce před jejím transportem na určené místo apod.).

Mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů - sběrový prostředek schopný samostatného pohybu a splňující požadavky na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů stanovené zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb. a požadavky na přepravu odpadů podle zvláštních právních předpisů (Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.).

Identifikační kód zařízení - je identifikační kód shromažďovacího místa nebezpečných odpadů, sběrového místa nebo skladu odpadu (sběrného dvora), které přiděluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (na území hl. m. Prahy je to příslušný správní obvod) ve vzestupné řadě. Jde to desetimístný číselný kód formátu: XXXX000000, kde XXXX je číselný kód ORP (SOP) podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněným ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb. (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz ), a 000000 je pořadové číslo v seznamu zařízení příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (SOP) v intervalu 1 - 999999. Toto číslo přiděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností (nebo SOP) v posloupné řadě, tj. 000001 - 999999 (např. obecní úřad obce s rozšířenou působností Benešov pro druhé registrované zařízení má identifikační kód 2101000002). Na území hlavního města Prahy toto identifikační číslo přiděluje příslušný správní obvod hl. m. Prahy, kde první čtyři místa jsou kódem správního obvodu. Kódy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a správních obvodů hl. m. Prahy jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 Manuálu.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) - je obecní úřad obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb.), na jehož správním území je provozováno shromažďovací místo nebezpečných odpadů, sběrové místo nebo sklad odpadů, sběrný dvůr. V případě mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je to ORP místně příslušné podle sídla provozovny, která mobilní zařízení provozuje, nebo trvalého bydliště provozovatele tohoto zařízení.

Příslušný správní obvod hl. m. Prahy (SOP) - je správní obvod hl. m. Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000), na jehož správním území je shromažďovací místo nebezpečných odpadů, sběrové místo nebo sklad provozováno. V případě mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je to ORP místně příslušné podle sídla provozovny, která mobilní zařízení provozuje, nebo trvalého bydliště provozovatele tohoto zařízení.

Přehled relevantních ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb.

§ 4 Další základní pojmy, písmeno h), r)
§ 39 Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahující PCB a odpadů PCB odstavce (3), (6), (7) a (11)

Vyhláška č. 383/2001 Sb.

§ 20 Obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok
§ 21 Způsob vedení průběžné evidence
§ 23 Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady, odstavec (4), (5) a (6)

Příloha č. 24 Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)

Způsob vyplňování formuláře - Příloha č. 24

Pro zaslání údajů o těchto shromažďovacích a sběrových místech a skladech odpadů (sběrných dvorech) slouží příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Tento formulář se vyplňuje za každé místo a sklad samostatně.

Vyplněné Hlášení je vzor s výjimkou názvů obcí a k nim příslušných kódů IČZÚJ a ORP.

Provozovatel - je oprávněná osoba, která shromažďovací

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...