dnes je 21.4.2024

Input:

Ukazatele vlastností komunálních odpadů

11.7.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.3
Ukazatele vlastností komunálních odpadů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Vlastnosti komunálních odpadů jsou určovány souborem základních charakteristik těchto odpadů. V této kapitole jsou popsány některé vlastnosti komunálních odpadů z hlediska vhodnosti technologického využití a uvedeny hodnoty těch základních charakteristik, které mají podobu standardních ukazatelů.

Materiálová využitelnost

Materiálovou využitelnost komunálních odpadů s ohledem na heterogennost tohoto odpadu nelze spojovat s těmito odpady jako takovými, ale se zastoupením jednotlivých látkových (materiálových) skupin obsažených v těchto odpadech. Základními charakteristikami pro posouzení materiálové využitelnosti komunálních odpadů jsou kvantitativní a kvalitativní údaje o látkovém (materiálovém) složení odpadů.

Ke zjištění základních charakteristik materiálové využitelnosti slouží analýzy skladby komunálních odpadů. Údaje o látkovém (materiálovém) složení poskytují informace o možné výtěžnosti využitelných materiálů a při hlubší úrovni roztřídění v rámci prováděných analýz, pak i o možné kvalitě těchto materiálů. Údaje o složení domovních a jim podobných odpadů jsou uvedeny v následujících tabulkách 3 a 4.

Tabulka 3: Ukazatele skladby domovních odpadů (% hmotnostní) (včetně zohlednění odděleně sebraných využitelných složek)

Látková skupina Podíl látkových skupin v odpadu (% hmotnostní), průměrné hodnoty
Sídlištní zástavba velkých měst Sídlištní zástavba menších měst Smíšená zástavba měst Vesnická zástavba 1)
Papír, lepenka 22,7 22,2 25,6 7,6
Plasty 13,8 16,8 18,0 9,0
Sklo 8,7 6,7 7,6 8,9
Kovy 3,4 3,0 3,1 4,5
Bioodpad 18,2 19,6 17,3 6,3
Textil 5,6 6,6 5,1 2,2
Minerální odpad 1,9 0,8 2,3 4,0
Nebezpečný odpad 0,5 1,1 0,4 0,5
Spalitelný odpad 12,4 6,7 7,0 6,2
Zbytek 20-40 mm 3,1 8,4 5,4 5,0
Frakce 8-20 mm 6,6 5,1 3,8 8,9
Frakce menší 8 mm 3,1 3,0 4,4 36,9
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

Zdroj: výsledky VaV/720/2/00

Tabulka 4: Ukazatele skladby domovních odpadů (kg/obyvatele a rok) (včetně zohlednění odděleně sebraných využitelných složek)

Látková skupina Podíl látkových skupin v odpadu (% hmotnostní), průměrné hodnoty
Sídlištní zástavba velkých měst Sídlištní zástavba menších měst Smíšená zástavba měst Vesnická zástavba 1)
Papír, lepenka 35 29 40 15
Plasty 22 22 28 18
Sklo 14 9 12 18
Kovy 5 4 5 9
Bioodpad 28 25 27 12
Textil 9 8 8 4
Minerální odpad 3 1 3,5 8
Nebezpečný odpad 1 1 0,5 1
Spalitelný odpad 19 9 11 12
Zbytek 20-40 mm 5 11 8 10
Frakce 8-20 mm 10 7 6 18
Frakce menší 8 mm 5 4 7 73
Celkem 156 130 156 198

Zdroj: výsledky VaV/720/2/00

Charakteristika některých látkových skupin:

  • minerální odpad tvoří zbytky keramiky a kameny,

  • nebezpečný odpad představují zbytky nátěrových hmot a domácí chemie, léky, galvanické články a baterie,

  • spalitelný odpad tvoří převážně použité hygienické potřeby (pleny), dále pryž, kůže, korek, dřevo,

  • zbytek ve frakci 20-40 mm a frakce 8-20 mm představují převážně biologicky rozložitelné (spalitelné) odpady, ve vesnické zástavbě je nezanedbatelný podíl zbytků uhlí a popela,

  • frakce menší než 8 mm tvoří převážně minerální látky, především ve vesnické zástavbě je značný podíl popela.

Ve vztahu k obalovému zákonu (zákon č. 477/2001 Sb.) jsou pak důležité informace o podílu obalového odpadu v domovních odpadech (tabulka 5). Tento je zastoupen v následujících látkových skupinách, které náleží k využitelným složkám komunálních odpadů: papír a lepenka, nápojové kartony z vrstvených materiálů, sklo, plasty, kovy.

Tabulka 5: Podíl obalového odpadu v hlavních látkových skupinách domovních odpadů

Látková skupina Podíl látkových skupin v odpadu (% hmotnostní), průměrné hodnoty
Sídlištní zástavba velkých měst Sídlištní zástavba menších měst Smíšená zástavba měst Vesnická zástavba 1)
Papír, lepenka 39 45 56 65
Plasty 87 87 86 90
Sklo 99 96 100 99
Kovy 75 86 98 94

Zdroj: výsledky VaV/720/2/00

Biologická rozložitelnost

Rozložitelnost

Biologická rozložitelnost je obecně definována jako rozklad organických látek následkem biotických procesů. Biologická rozložitelnost organických látek se obvykle hodnotí na základě dvou základních parametrů:

  • stupně rozkladu testované látky,

  • specifické (měrné) rychlosti rozkladu.

Uvedené parametry se zjišťují za optimálních podmínek mikrobiálního rozkladu pomocí standardizovaných testovacích metod. Pro stanovení obou parametrů biologické rozložitelnosti organických látek byla vyvinuta a je používána řada testů, jejichž výběr závisí na charakteru testovaného vzorku a prostředí, které tyto látky ovlivňují.

Biologická rozložitelnost komunálních odpadů je v odpadové legislativě spojována s postupným omezováním množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...