dnes je 18.8.2019
Input:

Ukládání preventivních a nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě

3.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.7 Ukládání preventivních a nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě

Mgr. Nela Vinklerová

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ve svém § 3 odst. 1 provozovateli povinnost předcházet vzniku ekologické újmy a za tímto účelem přijímat preventivní opatření. Zároveň je zde také provozovateli, který svou provozní činností způsobí ekologickou újmu, stanovena povinnost přijímat nápravná opatření. Provozovatel takto musí činit v rozsahu stanoveném zákonem.

Na citované ustanovení navazují § 6 a 7 zákona, které výše popsanou povinnost provozovatele dále upravují. Podle § 6 odst. 1 zákona musí provozovatel provádět preventivní opatření v případě bezprostředně hrozící ekologické újmy. Podle § 7 odst. 1 zákona ”[v] případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů“.

Povinnost provozovatele provádět příslušná opatření vyplývá přímo ze zákona, a pokud jí provozovatel nedostojí, jde o přestupek, za který může být podle § 19 uložena pokuta až 5 000 000 Kč. Provádění preventivních nebo nápravných opatření však zákon neponechává pouze na iniciativě provozovatele a stanoví také pravomoc příslušného správního orgánu k jejich uložení. Příslušný orgán tak může učinit dvěma způsoby: výzvou mimo správní řízení a rozhodnutím vydaným ve správním řízení.

Výzva příslušného orgánu k provedení preventivních opatření nebo nápravných opatření

Zákon stanoví, že příslušný orgán může podle § 6 odst. 4 a § 7 odst. 4 zákona vyzvat provozovatele, aby ve stanovené lhůtě provedl preventivní či nápravná opatření, a dát mu pokyny pro jejich provádění. K tomuto může dojít před zahájením řízení o uložení těchto opatření a výzva má formu faktického pokynu. Takový pokyn není výsledkem formálního řízení a lze předpokládat, že k jeho učinění dojde zpravidla na místě a ústní formou, ač ani písemnou formu nic nevylučuje.

Řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření

Zákon byl od svého přijetí v roce 2008 několikrát novelizován, nicméně tyto novely se děly prostřednictvím tzv. změnových zákonů, které doprovázely některé zásadní změny v českém právním řádu (např. v souvislosti se zákonem o státní službě v roce 2014 či s přestupkovým zákonem v roce 2017). Dne 1. května 2019 vstoupila v účinnost novela zákona (vyhlášená jako zákon č. 98/2019 Sb.), která nebyla vázána na jiné změny a dotýkala se pouze ekologické újmy, konkrétně řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření. Toto řízení tak doznalo některých poměrně zásadních změn, a to především z hlediska zapojení veřejnosti.

Řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření je upraveno v § 8 zákona. Toto ustanovení navazuje na § 6 odst. 4 větu druhou a § 7 odst. 4 větu

Partneři