dnes je 18.8.2019
Input:

Vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

30.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.5
Vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Ing. Petr Šulc

Hlavním účelem navrhované vyhlášky je stanovení doplňujících kritérií, při jejichž splnění bude možné bezpečně nakládat se se znovuzískanou asfaltovou směsí mimo odpadový režim a vyrábět asfaltovou směs ze znovuzískané asfaltové směsi, kterou není vhodné uvolnit z odpadového režimu.

24. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška Ministerstva životního prostředí, vydaná ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu č. 130/2019 Sb., kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem (dále jen „vyhláška”). Účinnost vyhlášky je stanovena od 1. 6. 2019.

Hlavním účelem navrhované vyhlášky je stanovení doplňujících kritérií, při jejichž splnění bude možné bezpečně nakládat se se znovuzískanou asfaltovou směsí mimo odpadový režim a vyrábět asfaltovou směs ze znovuzískané asfaltové směsi, kterou není vhodné uvolnit z odpadového režimu1.

Cílem vyhlášky je přispět k větší míře využívání znovuzískaných asfaltových směsí a šetření primárních surovin.

Zjednodušení opětovného využívání a recyklace znovuzískaných asfaltových směsí by měla mít pozitivní dopad na snížení nákladů na obnovu a výstavbu dopravní infrastruktury v ČR2.

Dílčími přínosy vyhlášky by mělo být:

  • snížení administrativní zátěže podnikatelů3

  • získání právní jistoty při uplatňování využívání znovuzískaných asfaltových směsí a

  • omezení dopravy nezbytné k přepravě vstupních surovin, což by mělo přispět ke snížení emisí CO2 a snížení opotřebení silniční sítě.

Vyhláška stanovuje pravidla pro nakládání se znovuzískanou asfaltovou směsí a současně tak odstraňuje pochybnosti při jejich materiálovém využití4.

Asfaltovou směsí - je homogenní směs složená z přírodního nebo umělého kameniva, fileru, silničního nebo modifikovaného asfaltového pojiva a dalších přísad, příměsí a složek, které se používají k její výrobě.

Znovuzískanou asfaltovou směsí - asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch.

Vyhláška stanovila (v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851) upřesňující kritéria, při jejichž splnění

upřesňující kritéria, při jejichž splnění: Poznámka:
je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt5 a nikoliv odpad, § 3 odst. 5, 6 a 9 ZOO - Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu může stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být považována za vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být odpadem
přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem,
přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

Kritéria pro znovuzískanou asfaltovou směs dle § 3

Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 až ZAS-T4 (třída je určena na základě obsahu celkového množství polyaromatických uhlovodíků (PAU)) je vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, pokud splňuje následující upřesňující kritéria:

a) není znečištěna jinými látkami než těmi, které se používají k její výrobě, pokládce, nebo při běžném provozu; toto znečištění je přípustné, pokud neohrožuje možnost využití znovuzískané asfaltové směsi způsobem, který je v souladu s touto vyhláškou, Pozn.: přípustné znečištění souvisí např. s použitím spojovacích postřiků, chloridů nebo inertní látky z posypů apod.

b) použije se výhradně způsobem stanoveným pro příslušnou kvalitativní třídu v § 4 vyhlášky č. 130/2019 Sb. (ZAS-T1 a ZAS-T2) , §5 (ZAS-T3 a ZAS-T4) nebo §6 (odpadní asfaltová směs),

c) pro konkrétní způsob použití celkové množství polyaromatických uhlovodíků ve znovuzískané asfaltové směsi nepřesáhne celkové množství stanovené pro příslušnou kvalitativní třídu znovuzískané asfaltové směsi v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce,

d) splnění požadavků na celkový obsah polyaromatických uhlovodíků je prokázáno vzorkováním a zkoušením, která byla provedena v souladu s § 7, pokud tato vyhláška nestanoví jinak, a

e) znovuzískaná asfaltová směs s výjimkou znovuzískané asfaltové směsi využívané technologií recyklace na místě je identifikována a doprovázena údaji stanovenými v příloze č. 2.

Vyhláška stanoví procesní zjednodušení, pokud jsou znovuzískané asfaltové směsi získány z konstrukční vrstvy, která byla prokazatelně vybudována po 1. lednu 2000. V takovém případě nemusí být provedeno vzorkování a zkoušení a znovuzískaná asfaltová směs je pro účely vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3.

V případě znovuzískané asfaltové směsi z konstrukční vrstvy, která nebyla prokazatelně vybudována po 1. lednu 2000 a nebylo provedeno vzorkování a zkoušení podle § 7, je asfaltová směs pro účely této vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T4.

Odběr vzorků se provádí před zahájením stavebních prací formou zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu, která má být v rámci stavebních prací odstraněna.

Odběr vzorků pro vzorkování a zkoušení před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové směsi, je nezbytný pro možnost považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt.

Zařazení znovuzískané asfaltové směsi u nehomogenní vícevrstvé konstrukce (když jednotlivé vrstvy naplňují podmínky pro zařazení do různých kvalitativních tříd): Pokud jednotlivé

Partneři