dnes je 17.7.2024

Input:

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

6.10.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.7 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

294

VYHLÁŠKA
ze dne 11. července 2005

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3 a § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 167/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY A ZÁKLADNÍ POJMY

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a v souladu s nimi upravuje

 1. technické požadavky na skládky odpadů (dále jen „skládky“) a podmínky jejich provozování,

 2. seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,

 3. způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů,

 4. technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů,

 5. požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky,

 6. požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky,

 7. způsob vytváření a čerpání finanční rezervy,

 8. obsah plánu úprav skládky

  a dále stanoví

 9. technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 1. inertním odpadem - odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně. Inertní odpad nehoří ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje, ve vodě se snadno nerozpouští, nepodléhá biologickému ani chemickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví. Koncentrace škodlivin ve výluhu a v sušině tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S-inertní odpad. Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní,

 2. biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli aerobně nebo anaerobně rozložitelný odpad,

 3. kapalným odpadem - odpad ve skupenství kapalném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005) příloha B,

 4. vodným výluhem - roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12 457-4 (83 8005),

 5. stabilizací odpadu - technologie úpravy odpadu spočívající ve využití fyzikálních, chemických nebo biologických postupů, vedoucích k trvale omezenému uvolňování škodlivin z odpadu do jednotlivých složek životního prostředí v souladu s požadavky tohoto i zvláštních právních předpisů 2) ,

 6. úpravou směsného komunálního odpadu 3) před jeho uložením na skládku - vytřídění nebezpečných složek komunálního odpadu, komodit určených ke zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 zákona a využitelných složek podle § 16 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 4 zákona, případně vytřídění dalších složek,

 7. výluhovou třídou - množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005),

 8. skládkovým plynem - plyn, který se vyvíjí z odpadu uloženého na skládce biologickými i chemickými pochody,

 9. ukládáním odpadů na skládkách - odstraňování odpadů způsoby uvedenými v příloze č. 4 zákona pod kódy D1 a D5,

 10. využíváním odpadů na povrchu terénu, uvedeným v příloze č. 3 zákona pod kódem R10 vyjma aplikace na zemědělskou půdu - rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů, pískoven,

 11. rekultivací - uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání,

 12. kritickými ukazateli - limitní hodnoty koncentrace škodlivin a biologických činitelů vybraných na základě znalosti technologie vzniku odpadu, jejichž stanovení je nutné a postačující pro pravidelné ověřování kvality odpadu při jeho opakovaných dodávkách do zařízení bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pro příslušné zařízení touto vyhláškou požadovány,

 13. hodnocením přijatelnosti odpadů do zařízení - proces, jehož prvním krokem je zpracování základního popisu odpadu původcem nebo oprávněnou osobou, druhým pravidelné ověřování kvality průběžně nebo opakovaně vznikajících odpadů původcem nebo oprávněnou osobou, která odpad převzala do vlastnictví, a třetím kontrola při přejímce odpadu v zařízení,

 14. zařízením - skládky, povrchové doly, lomy, pískovny a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám,

 15. nereaktivním nebezpečným odpadem - odpad podle § 4 odst. a) zákona, který při normálních klimatických podmínkách nehoří, ve vodě se snadno nerozpouští ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje v prostředí místa, kam je ukládán, s jinými odpady nebo věcmi, s nimiž přijde do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví,

 16. sektorem skládky - místně vymezená část skládky, která slouží k ukládání odpadů srovnatelných svým původem, složením a vlastnostmi, a která svým technickým provedením zabezpečí oddělené ukládání těchto odpadů uvnitř jedné skládky a zabrání kontaktu, případně smíchání odpadů uložených v jednotlivých sektorech skládky po celou dobu jejich uložení,

 17. základním popisem odpadu - průvodní dokumentace odpadu vypracovaná původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2 přílohy č. 1 na základě všech dostupných informací o odpadu, za jehož úplnost a pravdivost odpovídá původce nebo oprávněná osoba, která základní popis odpadu předává s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení,

 18. dodávkou odpadu - každý náklad odpadu přijatý do zařízení najednou od jednoho dodavatele,

 19. opakovanými dodávkami odpadu - pravidelně i nepravidelně se opakující dodávky jednoho druhu odpadu, stejných vlastností, vznikající v neměnném technologickém procesu jednomu původci,

 20. odpadem z azbestu - nebezpečné odpady katalogových čísel 3) 06 13 04, 10 13 09, 16 01 11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03, pokud nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest.

HLAVA II

ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ JEJICH UKLÁDÁNÍM NA SKLÁDKY

(K § 14 odst. 5 a § 21 odst. 5 zákona)

§ 3

Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu

(1) Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření a rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek.

(2) Skládky se dělí podle technického zabezpečení na skupiny:

 1. skupina S-inertní odpad - určená pro inertní odpady podle § 2 písm. a). Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-IO,

 2. skupina S-ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky označují S-OO. Tato skupina se dále dělí na podskupiny:

  1. S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,

  2. S-OO2 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným v bodě 7 písm.

  3. S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry, c) skupina S-nebezpečný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-NO.

 3. přílohy č. 4, nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7,

(3) Odpady lze na skládky jednotlivých skupin přijímat pouze podle druhu a kategorie odpadů 3) , podle jejich skutečných vlastností 4) , podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou podle přílohy č. 2, na základě jejich vzájemné mísitelnosti podle přílohy č. 3, podle obsahu škodlivin v sušině a při dodržení dalších podrobností uvedených v přílohách č. 4 a 5.

(4) Na skládky odpadů se odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek, narušení těsnosti, k nežádoucím deformacím nebo k narušení stability a konstrukce skládky.

(5) Každá ze skládek může mít zřízeny sektory určené pro oddělené ukládání odpadů, srovnatelných svým složením a vlastnostmi, uvnitř jedné skládky, pokud technické provedení jednotlivých sektorů zabrání smíchání a sloučení odpadů do nich ukládaných po celou dobu jejich uložení.

(6) Údaje o odpadu nutné pro jeho posouzení pro účely přijetí odpadu na skládku nebo do jiných zařízení podle § 2 písm. n) se uvádějí v základním popisu odpadu, jehož obsah je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1.

§ 4

Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti, seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky, a další podmínky pro ukládání odpadů na skládky

(1) Analytické rozbory, ekotoxikologické a mikrobiologické testy odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a hodnocení jeho přijatelnosti do zařízení lze provádět pouze v laboratořích a dalších odborných pracovištích, akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Způsobilost odborných pracovišť se vztahuje pouze na metody jmenovitě uvedené v příloze osvědčení o akreditaci pracoviště. Tato podmínka se nevztahuje na metody stanovení kritických ukazatelů neuvedených v přílohách č. 2, 4 a 10.

(2) Odběr vzorků odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a sledování kritických ukazatelů může provádět pouze kvalifikovaná osoba, která není vlastníkem odpadu. V průběhu vzorkování musí být důsledně zajištěna jakost a řízení kvality vzorkování. Vzor protokolu o odběru vzorků je uveden ve zvláštním právním předpise 5) .

(3) Odpady se na jednotlivé skupiny skládek podle § 3 odst. 2 ukládají podle kritérií stanovených pro tyto skupiny v příloze č. 4.

(4) Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo se na skládky ukládají jen za určitých podmínek, je uveden v příloze č. 5.

(5) Na skládky je možné ukládat pouze upravené odpady. Tato podmínka se nevztahuje na odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. Způsoby a postupy úpravy odpadů, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku, jsou uvedeny v příloze č. 6.

(6) Odpady s nízkým obsahem biologicky rozložitelných látek kategorie ostatní odpad s nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být přijímány na skládky odpovídající vyšší třídě vyluhovatelnosti. Odpady zařazené do vyšší třídy vyluhovatelnosti nesmějí být přijímány na skládky odpovídající nižší třídě vyluhovatelnosti.

(7) Na skládky skupiny S-ostatní odpad lze nebezpečné odpady ukládat pouze tehdy, když

 1. splňují podmínky a kritéria stanovené v bodě 7 písm. b) a c) přílohy č. 4,

 2. jsou upraveny stabilizací, která zamezí možnost jejich reakce s jinými ukládanými odpady a s prostředím skládky a jejich vodný výluh nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty výluhové třídy II, nebo

 3. jsou umístěny v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž technické provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň požadavků skládky skupiny S-nebezpečný odpad, nebo

 4. splňují podmínky stanovené v § 7, v případě, že jde o odpad z azbestu.

(8) V souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a provozním řádem skládky je možné odpady uvedené v příloze č. 8, nevhodné k jejich materiálovému využití, za podmínek uvedených v příloze č. 8, ukládat na skládky všech skupin bez zkoušek.

§ 5

Obsah plánu úprav skládky

(1) Plán úprav skládky obsahuje tyto identifikační údaje:

 1. firma, právní forma a sídlo, je-li provozovatel skládky, který jej předkládá (dále jen „předkladatel“), právnickou osobou; jméno a příjmení, místo podnikání, je-li předkladatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání,

 2. identifikační číslo předkladatele, bylo-li přiděleno,

 3. označení a adresa skládky,

 4. jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem předkladatele,

 5. kopie podnikatelského oprávnění nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny předkladatele,

 6. jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud předkladatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

 7. dosavadní skupina skládky podle § 3 odst. 2,

 8. seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které jsou na skládce ukládány.

(2) Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky stanovenými v § 3 předkladatel provede vyplněním přílohy č. 9, která je nedílnou součástí tohoto plánu.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY

(K § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3)

§ 6

Technické požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky

(1) Jako technologický materiál na zajištění skládky nesmějí být využity odpady stanovené v části A přílohy č. 5. Odpady stanovené v části B přílohy č. 5 lze využít k tomuto účelu pouze za podmínek v této části přílohy stanovených a v souladu s provozním řádem skládky.

(2) Odpad ukládaný na skládku jako technologický materiál na zajištění skládky včetně odpadů využívaných při uzavírání a rekultivaci skládky k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, jak jsou definovány technickou normou ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek, musí splňovat všechny podmínky stanovené v příloze č. 4 pro příslušnou skupinu skládky a odpovídat požadavkům projektové dokumentace skládky.

(3) Množství technologického materiálu na zajištění skládky za účelem jejího technického zabezpečení podle § 45 odst. 3 zákona může dosahovat nejvýše 25 % objemu všech odpadů uložených na skládce za každý kalendářní rok.

§ 7

Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky

(1) Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách kategorie S-OO a S-NO při splnění následujících požadavků:

 1. budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních právních předpisů 6) ,

 2. odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech 7) ,

 3. plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním překryta vhodným materiálem, a pokud odpad není zabalený, musí být pravidelně zkrápěna,

 4. na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu,

 5. musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky.

(2) Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z azbestu, se vztahují dále podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 8) .

(3) Dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je součástí evidence uložených odpadů, archivované v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona.

§ 8

Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů

Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů lze ukládat pouze v odděleném sektoru skládky po jejich předchozí úpravě stabilizací některým z postupů uvedených v příloze č. 6.

§ 9

Technické požadavky na ukládání odpadů upravených stabilizací na skládky

(1) Nebezpečné odpady, upravené stabilizací podle § 4 odst. 7 písm. b), mohou být ukládány na skládkách skupiny S-ostatní odpad až po ukončení technologického procesu stabilizace a dosažení nejvýše přípustných hodnot výluhu odpadu stanovené výluhové třídy.

(2) Způsob hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku je stanoven v příloze č. 7.

HLAVA IV

ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ A ČERPÁNÍ FINANČNÍ REZERVY

(K § 51 odst. 5 zákona)

§ 10

Způsob vytváření finanční rezervy

(1) Podrobnosti týkající se tvorby finanční rezervy, její průkaznosti a zrušení se řídí zvláštním právním předpisem 9) .

(2) U nově zřizovaných skládek vzniká povinnost vytvářet finanční rezervu dnem zahájení navážení odpadů na skládku.

§ 11

Způsob čerpání finanční rezervy

(1) Žádost provozovatele skládky o souhlas příslušného krajského úřadu s čerpáním z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona musí obsahovat

 1. stavební povolení ke stavebním pracím pro účely rekultivace skládky 10) ,

 2. projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový harmonogram rekultivačních prací,

 3. výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním účtu ne starší než 3 měsíce.

(2) Prostředky finanční rezervy se postupně čerpají v souladu s projektovou dokumentací skládky až do výše 90 % rozpočtových prostředků na uzavření a provedení rekultivačních prací, nejvýše však do výše 90 % finanční rezervy vytvořené ke dni podání žádosti o uvolnění prostředků z ní, a zbývajících 10 % bude uvolněno až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 10) o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci a asanaci skládky.

(3) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně i na čerpání prostředků finanční rezervy na postupné uzavírání jednotlivých částí skládky za podmínek stanovených v odstavci 1.

(4) Čerpání finančních prostředků se provádí a kontroluje v termínech stanovených krajským úřadem v rozhodnutí o souhlasu k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona.

HLAVA V

TECHNICKÉ POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU

(K § 19 odst. 3 zákona)

§ 12

Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu

(1) Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, směsné komunální odpady a odpady uvedené v příloze č. 5, nejde-li o odpady stanovené v bodech B2 a B4, v souladu s provozním řádem zařízení.

(2) Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu nesmějí překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10. Ve vztahu k předpokládanému budoucímu využití místa, v němž se zařízení k využívání odpadů nachází, a v souladu s ustanovením § 75 písm. b) zákona mohou být stanoveny i další ukazatele, neuvedené v příloze č. 10, pokud je jejich sledování, včetně stanovení limitních hodnot, nezbytné z hlediska ochrany zdraví lidí a ochrany životního prostředí.

(3) Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení k využívání na povrchu terénu, se uvádějí v základním popisu odpadu, jehož obsah je uveden v bodě 2 přílohy č. 1.

(4) Využívání odpadů na povrchu terénu musí být v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 2) na ochranu zdraví a životního prostředí a s ustanovením § 75 písm. b) zákona ve vztahu k předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu.

§ 13

Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů k uzavírání a rekultivacím skládek

(1) Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky musí splňovat všechny podmínky stanovené pro danou skupinu skládek v příloze č. 4 a jejich vodný výluh nesmí u skládek ostatního ani nebezpečného odpadu v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo II b uvedené v tabulce přílohy č. 2.

(2) Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací ochranné vrstvy kryjící uzavírací těsnicí vrstvu skládky a odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy skládky musí splňovat podmínky stanovené v bodě 1 přílohy č. 11.

§ 14

Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu kromě uzavírání a rekultivace skládek

(K § 19 odst. 3)

(1) Odpady využívané k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven, za účelem jejich rekultivace, musí dále splňovat podmínky stanovené v bodě 2 přílohy č. 11.

(2) Odpady využívané k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků, s výjimkou rekultivace skládek, musí splňovat podmínky stanovené v bodě 3 přílohy č. 11.

HLAVA VI

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PŘIJATELNOSTI ODPADU DO ZAŘÍZENÍ

(K § 21 odst. 5 písm. c)

§ 15

(1) Způsob prokazování splnění kritérií pro přijetí odpadů do zařízení podle § 2 písm. o) a postup provozovatele zařízení při přejímce odpadů do zařízení je stanoven v příloze č. 1.

(2) Odpady, které mohou být přijímány od nepodnikajících fyzických osob na skládky bez zkoušek, je-li jejich seznam součástí schváleného provozního řádu zařízení, jsou uvedeny v příloze č. 8.

(3) Analytické metody, ekotoxikologické a mikrobiologické testy pro stanovení ukazatelů přijatelnosti odpadů do zařízení jsou uvedeny v příloze č. 12, s výjimkou metod pro stanovení kritických ukazatelů, které nejsou stanoveny v přílohách č. 2 a 4.

(4) Přijatelnost odpadů na skládky se prokazuje splněním podmínek a kritérií stanovených pro jednotlivé skupiny skládek v § 3 odst. 2 a v příloze č. 4.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.

§ 16

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., se mění takto:

 1. V § 4 odst. 3 se za slova „provozovatel zařízení“ doplňují slova „a dodavatel (vlastník) odpadů“.

 2. V § 8 odstavec 2 zní:

  „(2) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých vykoupil věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů:

  Kód druhu odpadu  Název druhu odpadu 
  17 04 01  měď, bronz, mosaz 
  17 04 02  hliník 
  17 04 03  olovo 
  17 04 04  zinek 
  17 04 06  cín 
  17 04 07  směsi kovů (17 04 01 - 06) 
  17 04 11  kabely 
  16 01 17  železné kovy 
  16 01 18  neželezné kovy 
  17 04 05  železo a ocel 
  17 04 07  směsné kovy 
  20 01 40  kovy“. 
 3. V § 9 se odstavec 2 a označení odstavce 1 zrušují.

 4. Část třetí se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 8 zrušuje.

 5. V § 17 odst. 4 se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „krajskému úřadu“.

 6. § 17a se včetně poznámek pod čarou č. 10e až 10h zrušuje.

 7. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova „(obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba,“ nahrazují slovy „(IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba,“.

 8. V § 22 odst. 2 se slovo „provozoven“ nahrazuje slovem „zařízení“.

 9. V § 22 se na konci odstavce 2 doplňují věty „U zařízení pro mobilní sběr odpadů se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla firmy, která provozování mobilního zařízení zajišťuje. V případě, že firma má provozovnu a provoz mobilního zařízení je zajišťován touto provozovnou, zasílá roční hlášení o odpadech tato provozovna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle sídla provozovny. Stavební firma zasílá jedno roční hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce s rozšířenou působností tomuto úřadu souhrnně.“.

 10. Část osmá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 14 zrušuje.

 11. V příloze č. 2 se písmeno f) bodu 1 a body 3, 3.1, 3.2 a 3.3 zrušují.

 12. V příloze č. 2 bodě 2 se slova „Informace a doklady o kvalitě odpadu, které“ nahrazují slovy „Základní popis odpadu 14a) , který“.

  Poznámka pod čarou č. 14a zní:
  14a) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.“.

 13. Přílohy č. 4 až 12 a příloha č. 28 se zrušují.

 14. V příloze č. 5 se ve vysvětlivkách nahrazuje slovo „Hydroprojekt“ slovy „Hydroprojekt CZ“.

 15. V příloze č. 19 a v příloze č. 19A ve formuláři v kolonce „Evidenci vyplnil“ se za slovo „Fax“ doplňuje slovo „e-mail“.

 16. V příloze č. 20 listu č. 3 za nadpis tabulky „Údaje ročních hodnot složení kalu“ se do závorky doplňuje text „(vyplňuje se pouze pro kaly využívané na zemědělské půdě)“.

 17. V příloze č. 20 listu č. 1 Způsobu vyplňování formuláře se u položky „Samostatná provozovna“ nahrazují slova „podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů“ slovy „podle zvláštních právních předpisů (např. podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).“ a doplňuje se věta „U mobilních zařízení na úpravu, využívání a odstraňování odpadů se v celé této pravé části formuláře vyplňují údaje o místě nakládání s odpady v zařízení.“.

 18. V příloze č. 20 listu č. 2 Způsobu vyplňování formuláře, ve druhém řádku sloupce 8, v příloze č. 20A listu č. 3 Způsob vyplňování formuláře ve sloupci č. 8 a v příloze č. 20B listu č. 3 Způsob vyplňování formuláře ve sloupci č. 8 se slova „obchodní název každé oprávněné osoby (příjemce odpadu)“ nahrazují slovy „název provozovny nebo místa nakládání s odpady“.

 19. V příloze č. 20A listu č. 3 Způsobu vyplňování formuláře se slova „ve sloupci č. 10„ nahrazují slovy „ve sloupci č. 9“.

 20. V přílohách č. 20, 20A a 20B ve způsobu vyplňování v tabulkách č. 1 se v řádku „Dovoz odpadu“ doplňuje text „z členského státu EU“ na znění: „Dovoz odpadu z členského státu EU“ a v řádku „Vývoz odpadu“ se doplňuje text „z členského státu EU“ na znění: „Vývoz odpadu z členského státu EU“.

 21. V přílohách č. 20, 20A a 20B ve způsobu vyplňování se na konci tabulek č. 1 doplňují řádky:

  Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU  XN16 
  Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU  XN17 
 22. V příloze č. 22 se na konci tabulky „Kódy zařízení k úpravě, využívání a odstraňování odpadů“ doplňuje řádek:

  zpracování elektroodpadů  Z9 
 23. V příloze č. 24 se nadpis „Tabulka kódů zařízení“ nahrazuje nadpisem „Tabulka kódů shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, mobilních zařízení pro sběr odpadů, sběrných míst a skladů odpadů“ a na konec této tabulky se doplňuje řádek:

  sklad elektroodpadů  S12 
 24. V příloze č. 25 části E) se v textu v závorce za slova „§ 78 odst. 2 písm. c), e), i), j)“ vkládá slovo „k)“ a za slova „§ 79 odst. 1 písm. b)“ se vkládá slovo „c)“.

 25. V příloze č. 25 se na konci tabulky doplňuje řádek č. 50

  50  Počet vydaných povolení na překročení limitních hodnot ukazatelů podle přílohy č. 4 bodu 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady    
 26. V příloze č. 26 v položce č. 6. Dopravce 1 a v položce č. 7. Dopravce**) se slova „SPZ návěsu“ nahrazují slovy „Registrační číslo návěsu“.

 27. V příloze č. 26 ve Způsobu vyplňování evidenčního listu v položce č. 6. Dopravce 1, v řádku Ulice, místo, PSČ se slova „oprávněné osoby“ nahrazují slovem „dopravce“.

 28. V příloze č. 27 v posledním řádku sloupce „Samostatná provozovna dopravce“ se doplňují slova „Celkový počet vozidel provozovny přepravující odpady“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou § 16 bodů č. 11 a 12 a přílohy č. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů

 1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

  1. 1.1 do všech typů zařízení podle § 2 písm. n)

   1. kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2 a v případě skládek i podle bodu 3 při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu, při dalších opakovaných dodávkách odpadu kontrolu výsledků zkoušek ověření kritických parametrů nebo čestného prohlášení, že se jedná o tentýž odpad,

   2. vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

   3. namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu),

   4. záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky na vedení průběžné evidence podle zvláštního právního předpisu 11) ,

   5. vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení,

   6. převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka - původce nebo oprávněné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho předání další oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé, čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu.

  2. 1.2. při přejímce odpadů na skládku je nutné navíc provést kontrolu splnění podmínek stanovených pro příjem odpadu na příslušnou skupinu skládek v příloze č. 4.
  3. 1.3. dokumenty dokladující kvalitu přijímaných odpadů do zařízení se uchovávají po dobu 5 let, pro skládky po dobu stanovenou v § 21 odst. 1 písm. d) zákona.
 2. Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě odpadu), které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení v jednom roce, jsou následující

  1. identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

  2. název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,

  3. název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných vlastností pokud je odpad kategorie „nebezpečný odpad“,

  4. popis vzniku odpadu,

  5. fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),

  6. jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu,

  7. protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny zvláštním právním předpisemu 5) , pokud jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odpady podle bodu 5.2.,

  8. protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány,

  9. předpokládané množství odpadu v dodávce,

  10. předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok,

  11. stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu:

   • dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok,

   • dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů v případě pravidelně i nepravidelně se opakující každé dodávky jednoho druhu odpadu stejných vlastností, vznikajícího v zařízení ke sběru a výkupu odpadů soustřeďováním stejných druhů odpadů od různých původců minimálně dvakrát za rok.

 3. Pro přijetí odpadu na skládku odpadů základní popis odpadu dále musí obsahovat:

  1. údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu potřebné pro určení příslušné skupiny skládky podle podmínek stanovených v příloze č. 4,

  2. mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů,

  3. určení skupiny skládky na základě údajů uvedených pod bodem a),

  4. prohlášení, že odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst. 3 zákona,

  5. prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin (podle přílohy č. 5),

  6. opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu (např. překryv u odpadů obsahujících azbest, zákaz smíchávání odpadů vyhodnocený podle přílohy č. 3).

 4. Základní popis odpadu se aktualizuje při každé změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká, a dalších změnách, které ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu.

 5. Zjednodušená přejímka odpadu na skládku

  1. 5.1. Při opakovaných dodávkách odpadu může být základní popis odpadu nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek a ověřením kritických ukazatelů dle podmínek stanovených v bodě 2 písm. k).
  2. 5.2. Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek, jsou:
   1. odpady uvedené v příloze č. 8 ukládané za podmínek tam stanovených,

   2. odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku, úpravy a dalších informací; úsudek musí být v základním popisu podrobně zdokumentován,

   3. odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a jejichž základní popis se zpracovává na základě úsudku.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti

 1. Úprava vzorku a příprava vodného výluhu
  Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-4 (83 8005). Předběžná úprava vzorku odpadů upravených stabilizací je uvedena v příloze č. 7 . Pro filtraci výluhu určeného k ekotoxikologickým testům se použijí papírové filtry se střední velikostí póru 5 mm.

 2. Analytické metody
  Referenční analytické metody jsou uvedeny v příloze č. 12. K rozborům lze použít i jiných srovnatelných metod pro daný účel validovaných.

 3. Třídy vyluhovatelnosti
  Nejvyšší přípustné (limitní) hodnoty ukazatelů - koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2.1.

  Tabulka č. 2.1.

  Limitní hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti

  ukazatel  Třídy vyluhovatelnosti 
    IIa  IIb  III 
    mg/l  mg/l  mg/l  mg/l 
  DOC (rozpuštěný organický uhlík)  50  80  80  100 
  Fenolový index  0,1       
  Chloridy  80  1500  1500  2 500 
  Fluoridy  30  15  50 
  Sírany  100  3000  2 000  5 000 
  As  0,05  2,5  0,2  2,5 
  Ba  30  10  30 
  Cd  0,004  0,5  0,1  0,5 
  Cr celkový  0,05 
  Cu  0,2  10  10 
  Hg  0,001  0,2  0,02  0,2 
  Ni  0,04 
  Pb  0,05 
  Sb  0,006  0,5  0,07  0,5 
  Se  0,01  0,7  0,05  0,7 
  Zn  0,4  20  20 
  Mo  0,05 
  RL (rozpuštěné látky) 1)   400  8 000  6 000  10 000 
  pH    ≥ 6  ≥ 6   
 4. Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
  Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů je stanoven v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů zveřejněném ve Věstníku MŽP, ročník XII, částka 12, prosinec 2002.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky

Při ukládání odpadů na skládky musí být minimalizována možnost chemických reakcí mezi různými druhy ukládaných odpadů.

Mísitelnost je kritérium pro posuzování možnosti společného ukládání dvou nebo více druhů odpadů na skládku. Odpady jsou navzájem mísitelné, pokud při jejich společném uložení na skládku nedochází k reakcím s nežádoucími projevy. Za nežádoucí projevy chemických reakcí mezi odpady ukládanými na vícedruhové skládky je považován zejména vývin tepla s možností zahoření, vývin hořlavých nebo toxických plynů, vytvoření podmínek umožňujících významné zvýšení vyluhovatelnosti škodlivých látek z odpadu do vnitřních skládkových vod.

 1. Postup hodnocení mísitelnosti odpadu

  Původce odpadu v základním popisu odpadu vyhodnotí, zda chemické látky a přípravky obsažené v odpadu nemohou způsobit při smíchání s jinými odpady nežádoucí reakce. Pokud takové riziko existuje, uvede v základním popisu odpadu s jakými chemickými látkami, přípravky a/nebo odpady nelze odpad směšovat, případně jaká mají být při ukládání odpadu učiněna opatření, aby bylo nežádoucím reakcím zamezeno. Při každé přejímce odpadu na skládku musí provozovatel skládky posoudit, zda chemické látky a přípravky obsažené v přejímaném odpadu nebudou ve stavu a množství, v jakých jsou přítomny v tomto odpadu, reagovat s odpady umístěnými v aktivní vrstvě skládky za vzniku nežádoucích projevů, včetně vyhodnocení neutralizační kapacity.

 2. Slučitelnost odpadů

  Do jednoho sektoru skládkového tělesa (§ 3 odst. 5) nesmějí být ukládány zejména:

  1. 2.1 odpady upravené - stabilizované anorganickými pojivy a odpady s vysokým obsahem síry (např. energosádrovec) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady komunálními),

  2. 2.2 odpady se zvýšeným obsahem kovů (např. anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady komunálními),

  3. 2.3 odpady s obsahem dusičnanů (např. obaly se zbytky umělých hnojiv) s odpady s obsahem ropných látek,

  4. 2.4 odpady s obsahem kyanidů s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. komunální odpady) nebo s odpady s kyselou reakcí.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky

 1. Na skládky všech skupin nesmějí být ukládány odpady uvedené v části A přílohy č. 5.

 2. U všech odpadů ukládaných na skládky musí být splněny podmínky mísitelnosti podle přílohy č. 3.

 3. Odpady upravené některým ze způsobů stabilizace uvedených v příloze č. 6 pod kódem D9, nesmějí být ukládány na skládky skupiny S-IO a S-OO3. Na skládky skupin S-OO1, S-OO2 nebo S-NO se ukládají podle třídy vyluhovatelnosti.

 4. Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů smějí být ukládány pouze po úpravě stabilizací v odděleném sektoru skládky odpadů.

 5. Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu na skládku skupiny S - inertní odpad:

  1. bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,

  2. vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů limitní hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo I,

  3. odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v následující tabulce č. 4.1.

  Tabulka č. 4.1.

  Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad

  Ukazatel  Jednotka  Limitní hodnota 
  BTEX  mg/kg sušiny 
  Uhlovodíky C10 - C40  mg/kg sušiny  500 
  PAU  mg/kg sušiny  80 
  PCB  mg/kg sušiny 
  TOC  mg/kg sušiny  30 000 1) (3%) 

  Použité zkratky

  BTEX  - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů 
  C10 - C40  - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule 
  PAU  - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu) 
  PCB  - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 
  TOC  - celkový organický uhlík 
  DOC  - rozpuštěný organický uhlík 
 6. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-ostatní odpad (S-OO1):

  1. bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,

  2. vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů limitní hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa,

  3. obsah TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této limitní hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC ≤ 80 mg/l. Obsah TOC v sušině odpadu stabilizovaného (kód D9 v příloze č. 6) se nezjišťuje,

  4. odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

 7. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-ostatní odpad (S-OO2):

  1. bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,

  2. vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů limitní hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIb,

  3. obsah TOC v sušině opadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této limitní hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC ≤ 80 mg/l. Obsah TOC v sušině odpadu stabilizovaného (kód D9 v příloze č. 6) se nezjišťuje,

  4. odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

 8. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - ostatní odpad (S-OO3):

  1. na tuto skupinu skládek nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,

  2. bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,

  3. vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů limitní hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa,

  4. biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů (tj. snížit tento podíl do roku 2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995),

  5. odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

 9. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - nebezpečný odpad (S-NO):

  1. bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,

  2. vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů limitní hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo III,

  3. nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší než 10 % sušiny nebo ukazatel TOC v sušině vyšší než 5%. Při překročení této limitní hodnoty ukazatele TOC lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC ≤ 100 mg/l,

  4. odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.

 10. Nejvýše trojnásobné překročení limitních hodnot ukazatelů stanovených v tabulce č. 2.1 přílohy č. 2 pro příslušné skupiny skládek, je možné pouze za následujících podmínek:

  1. všechny ostatní požadavky stanovené v příloze č. 4 jsou splněny,

  2. překročení nepředstavuje podle posouzení rizik (§ 12 odst. 4) zvýšené riziko ohrožení životního prostředí,

  3. jedná se o konkrétní odpady od konkrétních původců, uvedené v provozním řádu skládky,

  4. v případě inertních odpadů nesmějí být zvýšeny limitní hodnoty ukazatelů DOC, BTEX, PCB, TOC a uhlovodíků řady C10 - C40,

  5. v případě společného ukládání ostatních odpadů a nebezpečných odpadů na skládkách S-OO nesmí být zvýšen ukazatel DOC a upravena hodnota pH,

  6. na skládkách nebezpečných odpadů S - NO nelze zvýšit ukazatel DOC,

  7. bude ohlášeno vyplněním kolonky F na formuláři přílohy č. 25 zvláštního právního předpisu 12) .

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek

 1. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo využívat na povrchu terénu
  1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona).

  2. Kapalný

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...