Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

12.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.3.2 Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

MUDr. Marie Adámková, CSc.

Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny podmínky pro výkon dezinfekce, dezinsekce a deratizace a speciální ochranné dezinsekce a deratizace.

Zákonem je ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace definována jako činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.

Zákon rozděluje celou oblast do dvou částí:

 • běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů;

 • speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci může provádět fyzická osoba, která:

 • dovršila věk 18 let;

 • absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti;

 • má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

V potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a řízením fyzické osoby, která:

 • absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti;

 • má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při níž se používají nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické nebo toxické, může provádět fyzická osoba, která:

 • dovršila věk 18 let;

 • absolvovala odborný kurs pro práci s těmito látkami a směsmi, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti;

 • má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

Předpokladem k přijetí do speciálního mistrovského kursu je:

 • absolvování odborného kursu;

 • platné osvědčení o odborné způsobilosti;

 • 5 let praxe ve speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

§ 59 zákona se stanoví, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje kurs k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, je povinna zajistit obsah a rozsah kursů v rozsahu upraveném vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška konkrétně stanoví počet hodin teoretické a praktické výuky kursů k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a jejich odbornou náplň, zvlášť pro jednotlivé odborné kursy (podle § 58 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.) a speciální mistrovský kurs (§ 58 odst. 2 zákona).

Komisi pro přezkoušení odborné způsobilosti zřizuje místně příslušná krajská hygienická stanice, k provedení zkoušky odborné způsobilosti sem podává fyzická osoba přihlášku.

Osvědčení o odborné způsobilosti vydá krajská hygienická stanice fyzické osobě, která úspěšně vykonala zkoušku před komisí.

Osvědčení odborné způsobilosti je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání. 

V následujícím textu je stručné shrnutí obsahu vyhlášky ve znění, které zahrnuje poslední změny (novela vyhlášky č. 41/2016 Sb.), přijaté k 15. únoru 2016.

Obsah vyhlášky č. 490/2000 sb.

Vyhláška stanoví obsah a rozsah kursů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Celkový rozsah kursu je 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praktické výuky.

Kurs je zaměřen zejména na následující oblasti:

 • úkoly vedoucích pracovníků při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace;

 • zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci;

 • rozšířené základy epidemiologie a mikrobiologie;

 • právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci;

 • způsoby bezpečného používání přípravků speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace;

 • zásady první pomoci;

 • dezinfekce, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti dezinsekce, entomologie, způsoby kontroly |prováděných zásahů a účinnosti;

 • hlodavci a další obratlovci, deratizace, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinností,

 • dokumentace, způsoby komunikace a spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu;

 • doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu.

Odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi klasifikovanými podle nařízení (ES) CLP je plánován na 83 hodin teoretické výuky a 16 hodin praktické výuky.

Obsah kursu je věnován zejména:

 • účel a specifikace používání toxických přípravků v ochranné speciální dezinfekci, dezinsekci a deratizaci;

 • toxické směsi pro dezinfekci a metody jejich použití praktické výuky;

 • toxické směsi pro dezinsekci a metody jejich použití;

 • metody a způsoby použití plynných jedovatých směsí v dezinsekci;

 • metody a způsoby použití inertních plynů jako řízených atmosfér v dezinfekci, dezinsekci a deratizaci;

 • toxické látky v deratizaci, příprava nástrah praktické výuky;

 • zásady bezpečnosti práce a hygieny;

 • první pomoc při otravách, poleptání a úrazech.

Osoby, které mají zájem pracovat v oblasti speciální dezinfekce, dezinsekce a deratizace, musejí podat přihlášku k místně příslušné krajské hygienické stanici.

V přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti žadatel uvede:

 • jméno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu;

 • délku a obsah odborné praxe;

 • obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsobilosti;

 • úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování příslušného odborného kursu.

Zkouška odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části, jejím obsahem je ověření znalostí získaných v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 vyhlášky.

Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek. Vykonání zkoušky je neveřejné.

Zkušební komise

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: