Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

20.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.5
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

Ing. Ladislav Černý

Vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 9. listopadu 2015. Nahrazuje vyhlášku č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení zákonem

Již samotný název nové vyhlášky vyjadřuje výstižně obsah a cíl vyhlášky oproti původnímu předpisu. Vyhláška byla vydána k provedení níže uvedených ustanovení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”). Citace těchto ustanovení zákona dává obraz a umožňuje si ozřejmit, co je smyslem strohé, ale obsahově významné vyhlášky a její podrobné přílohy. Bez znalosti a uvědomění si souvisejících zákonných ustanovení je obtížné pochopit účel a ustanovení vyhlášky. Jedná se o tato ustanovení zákona:

§ 7 odst. 3:

Právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „podpora elektřiny”) podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu elektřiny, který vyrábí elektřinu z podporovaných zdrojů. U výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje trvá právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem ve znění účinném ke dni uvedení výrobny do provozu. Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 12 odst. 1 písm. a):

Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 a § 4 odst. 3, 7 a 8 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výkupní cenu samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, popřípadě pro skupiny podle velikosti instalovaného výkonu výrobny elektřiny, nebo s ohledem na jejich umístění tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona:

a) bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, v případě výroben elektřiny využívajících biomasu, bioplyn nebo biokapaliny náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených prováděcím právním předpisem.

§ 26 odst. 4:

Úřad je povinen pro výrobny tepla podle § 24 odst. 3 stanovit zelený bonus na teplo ve výši 50 Kč/GJ s pravidelným ročním navýšením o 2 %. Úřad pro výrobny tepla podle § 24 odst. 4 stanoví výši zeleného bonusu na teplo v cenovém rozhodnutí tak, aby bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených prováděcím právním předpisem.

Mezi výrobny tepla podle § 24 odst. 3 zákona se řadí výrobny s provozní podporou tepla vyrobeného z podporované biomasy, pro kterou je stanovena podpora elektřiny, a z biokapalin splňující kritéria udržitelnosti s výkonem vyšším než 200 kW a z geotermální energie s výkonem vyšším než 200 kW. U těchto výroben je stanovena cena přímo zákonem – 50 Kč/GJ s 2% ročním nárůstem, čili nestanovuje se podle kritérií předmětné prováděcí vyhlášky.

Mezi výrobny podle § 24 odst. 4 zákona se řadí výrobny s provozní podporou tepla vztahující se na užitečné teplo s instalovaným elektrickým výkonem do 550 KW využívající bioplyn vznikající z více než 70 % ze statkových hnojiv a vedlejších produktů živočišné výroby.

§ 27

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: