dnes je 19.2.2020

Input:

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z OZE a KVET

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2
Vyhláška o zárukách původu elektřiny z OZE a KVET

Ing. Ladislav Černý

Zmocňovací ustanovení

Vyhláška č. 403/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého:

„Ministerstvo stanoví vyhláškou postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu, a vedení účtů v evidenci záruk.”

k provedení ustanovení § 45 odst. 9 zákona znějícího:

„Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění a  vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.”

Před aplikací ustanovení vyhlášky v praxi je nezbytné se podrobně seznámit s celým zněním § 45 zákona, který stanoví nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich evidence, jakož i se zněním § 44 zákona o záruce původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Podle § 44 záruka původu elektřiny z OZE a VU KVET odpovídá hodnotě množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno a dodáno do elektrizační soustavy ČR za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu. Záruka původu se může stát předmětem smluvního vztahu. Podle § 45, kromě zmocnění pro vydání vyhlášky, – záruku původu elektřiny z obou zdrojů OZE a VUKVET (dále jen „záruka původu”) vydává operátor trhu; v elektronické podobě na základě žádosti výrobce na účet výrobce vedený v evidenci záruk původu (vzor žádosti a její náležitosti jsou předmětem vyhlášky, její přílohy); – záruka původu je platná 12 měsíců od výroby odpovídající elektřiny; – záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce a obchodníka elektřinou v evidenci záruk; – operátor trhu vede způsobem umožňujícím dálkový přístup evidenci záruk, která umožňuje elektronickým způsobem:

  • vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou v ČR nejméně v hodnotě 1 MWh a celých násobcích;

  • převod záruky původu mezi výrobci a obchodníky v ČR, případně i v jiném členském státě;

  • uplatnění záruky původu elektřiny z OZE pro její prokázání zákazníkovi v ČR;

  • uznání záruky v jiném členském státě;

  • vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti nebo chybného vydání záruky na základě neúplných nebo nepravdivých informací;

  • operátor trhu zveřejňuje pravidla pro evidenci záruk původu a přístup umožňuje dálkově;

  • výrobce elektřiny z OZE i VU KVET může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od uskutečnění výroby a dodávky elektřiny;

  • výrobce, který podává žádost o vydání záruky původu, je povinen ji podat elektronickou formou s pravdivými požadovanými údaji a informacemi a případně na základě žádosti operátora je nechat ověřit;

  • záruka původu vydaná v jiném státě je považovaná za záruku původu podle tohoto zákona (stanoveny jsou další podrobnosti a eventuality);

  • držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, převody záruky, za vedení účtů v evidenci záruk původu a za další činnosti, jež jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Novela č. 360/2019 Sb.

Dne 31. 12. 2019 byla zveřejněna vyhláška č. 360/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Cílem úpravy bylo urychlit vydávání záruk původu na základě žádosti ze strany výrobce elektřiny a usnadnit tak účastníkům trhu nakládání se zárukami původu. V původní úpravě bylo možné záruku původu vydat nejdříve čtvrtý měsíc následující po měsíci, v němž byla elektřina, na kterou se záruka původu požaduje, vyrobena. Takováto lhůta představovala časovou bariéru pro uplatňování záruk původu, zejména při dokladování původu vyrobené elektřiny smluvním stranám.

Nově je záruka původu vydána už v průběhu měsíce následujícího po výrobě elektřiny. Zkrácením termínu, ve kterém je záruka původu vydána, se Česká republika přiblížila zahraniční praxi, odstranilo se dosavadní znevýhodnění českých záruk původu, a tedy

Partneři