dnes je 24.7.2024

Input:

Vyvlastnění a obligatorní převod příslušnosti hospodařit s majetkem

7.10.2000, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.7.2 Vyvlastnění a obligatorní převod příslušnosti hospodařit s majetkem

Mgr. Veronika Vytejčková

Vyvlastnit nemovitost či práva k ní za účelem ochrany přírody a krajiny lze v případech stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Podle § 170 odst. 1 SZ lze práva k pozemkům a stavbám potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření odejmout nebo omezit, a to za podmínky, že jsou vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jedná se (mimo jiné) o veřejně prospěšné opatření směřující ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví.

Řízení o vyvlastnění, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis, zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Návrh na zahájení řízení podává orgán ochrany

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...