dnes je 19.4.2019
Input:

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzor

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.1
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. – vzor

ENVIprofi

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

V případě, že žádá o změnu povolení k nakládání s vodami, předkládá k žádosti také doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jiné osobě.

Náležitosti povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Povolení k nakládání s vodami kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

 • druh a účel nakládání s vodami,

 • dobu, na kterou se povolení vydává,

 • název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků1, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se povolení týká vodního toku,

 • číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, kterých se nakládání s podzemními vodami týká,

 • údaje o množství vod, se kterými je povoleno nakládat, jakož i další údaje, pokud je to stanoveno vodním zákonem a předpisy podle něj vydanými,

 • stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,

 • určení polohy místa nakládání s vodami, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2,

 • stanovení podmínek pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb, jedná-li se o povolení k nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, a

 • stanovení emisních limitů, jedná-li se o povolení k vypouštění znečištěných podzemních vod v případě sanačního čerpání do vod povrchových nebo podzemních3.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

[§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona]

1. Žadatel

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení…..............

………………………………………………………………………………..

Adresa sídla / Adresa místa pobytu …...........................................

………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování …………………………………………………………………..

IČO nebo obdobný údaj / Datum narození …………..............................

CZ-NACE4 ……………………………………................................

Telefon .......................................................................

E-mail .......................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano ne

1a. Žadatel jedná

 • samostatně

 • je zastoupen: jméno, popřípadě jména, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………

2. Je-li žádáno o změnu povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami:

Povolení k nakládání s vodami vydal:

……………………………………………………………………………………………...dne……………………………………čj.……………………………………...………….

3. Druh nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 VODZ (požadovaný druh se označí křížkem)

 • - písm. a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s vodami

bod 1. k jejich odběru,

bod 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,

bod 3. k využívání jejich energetického potenciálu,

bod 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,

bod 5. k jinému nakládání s nimi.

 • - písm. b) jde-li o podzemní vody

bod 1. k jejich odběru,

bod 2. k jejich akumulaci,

bod 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,

bod 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,

bod 5. k jinému nakládání s nimi.

 • - písm. d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému

vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.

 • - písm. e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění

a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popř. do vod povrchových.

 • - písm. f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona5.

4. Popis nakládání s vodami, včetně jeho účelu6

......................................................................................………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………..

5. Údaje o místu nakládání s vodami

Název obce ..................................

Název katastrálního území ..................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí …............................ ………………………………………………………………………………………………

(V případě většího počtu se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

………………………………………………………………………………………………

Stávající vodní dílo

 • NE

 • ANO (typ, nutné změny či úpravy apod.): ..............

……………………………………………………………………….……..

V případě, že se nakládání s vodami týká vodního toku

Název vodního toku ……………………………....................................

ID vodního toku7 ……………………………………………….......................

Údaje o místu vypouštění, je-li rozdílné od místa čerpání

Název obce .……………………………………....................................

Název katastrálního území ……………………....................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí ……………………………….…

………………………………………………………………………………………………

(V případě většího počtu se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S- JTSK)

………………………………………………………………………………………………

V případě, že se vypouštění týká vodního toku

Název vodního toku ……………………………....................................

ID vodního toku8...............................................................

6. Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat (na základě žádaného druhu nakládání s vodami se doplní konkrétní požadovaná hodnota množství)

 • - Odběr povrchové nebo podzemní vody (popřípadě jiné nakládání s nimi) nebo čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny nebo čerpání povrchových nebo podzemních vod k jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie nebo čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popř. do vod povrchových či umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou [§ 8 odst. 1 písm. a) VODZ, body 1., 5; písm. b) body 1., 3., 4., 5; písm. d) a e) ]

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá .………………..........................

prům._____________l.s-1 max.______________l.s-1

max. ____________m3.měs-1 max. _____________tis. m3.rok-1

 • - Vzdouvání, popřípadě akumulace povrchové nebo akumulace podzemní vody [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) bod 2. vodního zákona]

Celkový objem akumulované (vzduté) vody _________tis. m3

Délka vzdutí při maximální hladině _________ m

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody _________ m n. m. Bpv

 • - Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)

Maximální množství povrchové vody využívané pro zařízení ________ m3.s-1

Maximální spád ____________ m

7. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno9 ……............................

8. V případě, že oprávněný žádá o povolení k nakládání s vodami v množství větším než 500 m3 vody v kalendářním měsíci nebo větším než 6 000 m3 vody v kalendářním roce [s výjimkou povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2. až 4. vodního zákona]

Navrhovaný způsob měření množství vody ……………….……………………………………………………………….............

9. Při odběru povrchové nebo podzemní vody za účelem úpravy na vodu pitnou

Počet zásobovaných obyvatel ........................

Kategorie upravitelnosti vody10 ........................

Ochranné pásmo vodního zdroje – stanoveno (nehodící se škrtněte) ANO / NE

 • - rozhodnutím č.j.: .................................. ze dne …............
 • - vydáno (úřad)................ ............................................

10. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

Název nebo obchodní firma / Jméno, popř. jména, příjmení Adresa
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)

V ............................ dne .....................

..................................

podpis(y) žadatele(ů)

(jméno, popř. jména, příjmení, funkce)

Přílohy

1. Situace širších vztahů nakládání s vodami a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.

2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením rozsahu a délky vzdutí.

3. Doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem.

4. Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládáním s vodami dotčeným, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb nakládáním s vodami dotčeným, jedná-li se o žádost o povolení k nakládání s vodami sloužící jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q StavZ a následujících stavebního zákona. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Pokud povolované nakládání s vodami spočívá v nakládání s vodami vzdutými nebo akumulovanými již existujícím vodním dílem, postačí souhlas vlastníka tohoto vodního díla.

5. Dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q StavZ a následujících stavebního zákona.

6. Stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami, včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

7. Vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému nakládání s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.

8. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí11, pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemních vod a pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 VODZ), které obsahuje:

 • základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

 • popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,

 • zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,

 • zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

 • zhodnocení využitelnosti zdroje podzemní vody jako potraviny, k výrobě pramenitých vod nebo k výrobě balených kojeneckých vod, včetně zhodnocení vydatnosti tohoto zdroje, jeho stability v rozsahu přirozených výkyvů v podmínkách poloprovozní hydrodynamické zkoušky, návrhu způsobů a míry využívání zdroje a posouzení rizik možného znečištění,

 • návrh podmínek, za kterých může být povolení k nakládání s podzemními vodami vydáno, pokud může toto nakládání mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,

 • návrh minimální hladiny podzemních vod, její zajištění, včetně způsobu a četnosti zjišťování její kontroly při odběru podzemní vody, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod.

9. Kopie povolení stavby vodního díla a povolení užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 StavZ není dotčeno.

10. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy8).

Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy8):

samostatně součást dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

ochrany přírody a krajiny ………………………...…………………………………………………….

ochrany ovzduší ……………………………………………………..………………………................

ochrany zemědělského půdního fondu ……...………………………………………………………..

ochrany lesa ………………………………….………………………………………………...............

ochrany ložisek nerostných surovin …………………………………………………………………..

odpadového hospodářství

Partneři