dnes je 19.4.2019
Input:

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzor

14.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.3
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. – vzor

ENVIprofi

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

V případě, že žádá o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, předkládá k žádosti také doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 VODZ) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jiné osobě.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH1 NEBO O JEHO ZMĚNU

[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

1. Žadatel

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení ……...................…………………………………………………………………………………………

Adresa sídla / Adresa místa pobytu ................…………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování …………………………………………………………………………………………………………………

IČO nebo obdobný údaj / Datum narození …………………………………….............................

CZ-NACE2 ............................

Telefon .....................................

E-mail ...................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano ne

1a. Žadatel jedna

samostatně

je zastoupen: jméno, popřípadě jména, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

2. Je-li žádáno o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

Povolení k vypouštění odpadních vod vydal:

……………………………………………………………………………………………....dne …………………………………… čj.……………………………………...………….

3. Údaje o místu vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Název obce ..................................

Název katastrálního území ..................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí3 ..................................

(V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

………………………………………………………………………………………………

4. Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Druh vypouštěných odpadních vod ..................................

Způsob vypouštění odpadních vod (zasakování, rozstřik, apod.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vodní dílo/díla, popř. zařízení sloužící k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (název – typ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Způsob čištění .................................................................

Počet napojených EO4 .............................................................

Navrhovaný způsob měření objemu vypouštěných vod

podle údajů vodoměru

měřením na výstupu z čistícího zařízení

směrných čísel roční potřeby vody5

5. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno6 ............................

6. Údaje o množství vypouštěných vod

max………………….. l.s-1 ……………………. m3.měs-1 ........................... m3.rok-1

prům………………….. l.s-1 ……………………. m3.měs-1 ........................... m3.rok-1

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění stanovených zvláštním právním předpisem7

„m”a) „m”b)
CHSKCr BSK5 N-NH4+ NL Ncelk Pcelk Escherichia coli Enterokoky
                                                                                                               

(V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.)

a) „m” je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních a je vyjádřená v koncentraci v mg/l.

b) „m” je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v KTJ (kolonie tvořících jednotek) /100 ml.

8. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

Název nebo obchodní firma / Jméno, popř. jména, příjmení Adresa
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)

9. Zpracovatel vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul

......................................................................................

Adresa sídla ....................................................

Číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob ..........................

V ....................... dne .....................

..................................

podpis(y) žadatele(ů)

(jméno, příjmení, funkce)

Přílohy

1. Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.

2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.

3. Stanovisko správce povodí k předkládanému vypouštění odpadních vod do vod podzemních, včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

4. Kopie povolení stavby vodního díla a povolení užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 StavZ není dotčeno.

5. Doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem.

6. Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládáním s vodami dotčeným, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb nakládáním s vodami dotčeným, jedná-li se o žádost o povolení k nakládání s vodami sloužící jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

7. Dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona.

8. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8), které obsahuje:

 • základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

  • popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,

 • zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,

 • zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

 • zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění odpadních vod v oblasti takového zdroje nachází,

 • návrh podmínek, za kterých může být povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydáno, pokud může toto vypouštění mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy.

9. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy9).

Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy9:

 • samostatně

 • součást dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

 • ochrany přírody a krajiny ………………………...…………………………………………………….

 • ochrany ovzduší ……………………………………………………..………………………................

 • ochrany zemědělského půdního fondu ……...………………………………………………………..

 • ochrany lesa ………………………………….………………………………………………...............

 • ochrany ložisek nerostných surovin …………………………………………………………………..

 • odpadového hospodářství ……………………………………………………..………………………

 • ochrany veřejného zdraví ……………………………………………………………………………....

 • lázní a zřídel ..……………………………………………………………………………………………

 • prevence závažných havárií …………..…………………………………………………………….....

 • veterinární péče ………………………………………………………..……………………................

 • památkové péče ..……………………………………………………..…………………….................

 • dopravy na pozemních komunikacích ………………………………………………………………..

 • dopravy drážní ………………………………………………………..……………………..................

 • dopravy letecké ……………………………………………………..……………………....................

 • dopravy vodní …………………………………………………………..…………………...................

 • energetiky .………………………………………………………..…………………..........................

 • využívání jaderné energie a ionizujícího záření …… ……………………………………………….

 • elektronických komunikací ………………………………..…………………………………………....

 • obrany státu .................................................................................................................................

 • bezpečnosti státu ..........………………………………………………………………..………………

 • civilní ochrany ……………………………………………………………..………………..................

 • požární ochrany ………………………………………………………………………..………………..

 • jiné ……………………………….……………………………………………………………………….

 1. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Partneři