dnes je 18.1.2019
Input:

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzor

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.2
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. – vzor

ENVIprofi

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

V případě, že žádá o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, předkládá k žádosti také doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 VODZ) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jiné osobě.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

1. Žadatel

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení ……...................…………………………………………………………………………………………

Adresa sídla / Adresa místa pobytu ................…………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování …………………………………………………………………………………………………………………

IČO nebo obdobný údaj / Datum narození …………………………………….............................

CZ-NACE1 ............................

Telefon .....................................

E-mail ...................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

 • ano

 • ne

1a. Žadatel jedná

 • samostatně

 • je zastoupen: jméno, popřípadě jména, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

2. Je-li žádáno o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

Povolení k vypouštění odpadních vod vydal:

……………………………………………………………………………………………....dne …………………………………… čj.……………………………………...………….

3. Údaje o místu vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Název obce ..................................

Název katastrálního území ..................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí2 ..................................

(V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti:

 • ano

 • ne)

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

………………………………………………………………………………………………

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku

Název vodního toku ..................................

ID vodního toku3..................................

4. Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Druh vypouštěných vod ..................................

Průmyslové odvětví, druh výroby4 ..................................

Čistírna odpadních vod (název – typ) ..................................

Způsob čištění ..................................

Počet napojených EO5 ..................................

Navrhovaný způsob měření objemu a jakosti vypouštěných vod (zejména četnost, typ vzorku)

.............................………………………………………………...….

………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….

5. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno6 ............................

6. Údaje o množství vypouštěných vod

prům.___________ l.s-1 max.____________l.s-1

max.___________ m3.měs-1 max. ____________tis. m3.rok-1

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod)

7. Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění stanovených zvláštním právním předpisem7 (doplní se navrhované emisní limity jednotlivých ukazatelů znečištění včetně bilance), popřípadě dalších ukazatelích znečištění

„p” „m” bilance

CHSKCr …………….mg.l-1 ……………. mg.l-1 …………………..t.rok-1

BSK5 ……………. mg.l-1 ……………. mg.l-1 …………………. t.rok-1

NL ……………. mg.l-1 ……………. mg.l-1 ……….………. t.rok-1

(V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.)

„p” – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m” – maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

8. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

Název nebo obchodní firma / Jméno, popř. jména, příjmení Adresa
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)

V ....................... dne .....................

..................................

podpis(y) žadatele(ů)

(jméno, příjmení, funkce)

1. Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.

2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.

3. Stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod, včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků.

4. Vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.

5. Kopie povolení stavby vodního díla a povolení užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 StavZ není dotčeno.

6. Doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem.

7. Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládáním s vodami dotčeným, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb nakládáním s vodami dotčeným, jedná-li se o žádost o povolení k nakládání s vodami sloužící jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Pokud povolované nakládání s vodami spočívá v nakládání s vodami vzdutými nebo akumulovanými již existujícím vodním dílem, postačí souhlas vlastníka tohoto vodního díla.

8. Dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona.

9. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy8.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy9:

 • samostatně

 • jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

 • ochrany přírody a krajiny ……………………...…………………………………………………….

 • ochrany ovzduší …………………………………………………..………………………................

 • ochrany zemědělského půdního fondu …...………………………………………………………..

 • ochrany lesa ……………………………….………………………………………………...............

 • ochrany ložisek nerostných surovin ………………………………………………………………..

 • odpadového hospodářství …………………………………………………..………………………

 • ochrany veřejného zdraví …………………………………………………………………………....

 • lázní a zřídel .……………………………………………………………………………………………

 • prevence závažných havárií ………..…………………………………………………………….....

 • veterinární péče ……………………………………………………..……………………................

 • památkové péče .……………………………………………………..…………………….................

 • dopravy na pozemních komunikacích ……………………………………………………………..

 • dopravy drážní ……………………………………………………..……………………..................

 • dopravy letecké ………………………………………………..……………………....................

 • dopravy vodní ……………………………………………………..…………………...................

 • energetiky ……………………………………………………..…………………..........................

 • využívání jaderné energie a ionizujícího záření ……………………………………………….

 • elektronických komunikací …………………………..…………………………………………....

 • obrany státu ..........................................................................................................................

 • bezpečnosti státu ....………………………………………………………………..………………

 • civilní ochrany ……………………………………………………………..………………..................

 • požární ochrany ……………………………………………………………………..………………..

 • jiné …………………………….……………………………………………………………………….

10. Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

11. Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů9), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

12. V případě žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 9. a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 VODZ) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.

13. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz