dnes je 19.4.2019
Input:

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzor

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.2
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. – vzor

ENVIprofi

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

V případě, že žádá o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, předkládá k žádosti také doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 VODZ) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jiné osobě.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

1. Žadatel

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení ……...................…………………………………………………………………………………………

Adresa sídla / Adresa místa pobytu ................…………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování …………………………………………………………………………………………………………………

IČO nebo obdobný údaj / Datum narození …………………………………….............................

CZ-NACE1 ............................

Telefon .....................................

E-mail ...................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

 • ano

 • ne

1a. Žadatel jedná

 • samostatně

 • je zastoupen: jméno, popřípadě jména, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

2. Je-li žádáno o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

Povolení k vypouštění odpadních vod vydal:

……………………………………………………………………………………………....dne …………………………………… čj.……………………………………...………….

3. Údaje o místu vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Název obce ..................................

Název katastrálního území ..................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí2 ..................................

(V případě většího počtu pozemků se jejich seznam uvede v příloze žádosti:

 • ano

 • ne)

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

………………………………………………………………………………………………

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku

Název vodního toku ..................................

ID vodního toku3..................................

4. Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Druh vypouštěných vod ..................................

Průmyslové odvětví, druh výroby4 ..................................

Čistírna odpadních vod (název – typ) ..................................

Způsob čištění ..................................

Počet napojených EO5 ..................................

Navrhovaný způsob měření objemu a jakosti vypouštěných vod (zejména četnost, typ vzorku)

.............................………………………………………………...….

………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….

5. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno6 ............................

6. Údaje o množství vypouštěných vod

prům.___________ l.s-1 max.____________l.s-1

max.___________ m3.měs-1 max. ____________tis. m3.rok-1

Počet a seznam měsíců zvýšené produkce odpadních vod (v případě sezónního charakteru vypouštění odpadních vod)

7. Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění stanovených zvláštním právním předpisem7 (doplní se navrhované emisní limity jednotlivých ukazatelů znečištění včetně bilance), popřípadě dalších ukazatelích znečištění

„p” „m” bilance

CHSKCr …………….mg.l-1 ……………. mg.l-1 …………………..t.rok-1

BSK5 ……………. mg.l-1 ……………. mg.l-1 …………………. t.rok-1

NL ……………. mg.l-1 ……………. mg.l-1 ……….………. t.rok-1

(V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.)

„p” – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m” – maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

8. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

Název nebo obchodní firma / Jméno, popř. jména, příjmení Adresa
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)

V ....................... dne .....................

..................................

podpis(y) žadatele(ů)

(jméno, příjmení, funkce)

1. Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.

2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.

3. Stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod, včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků.

4. Vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.

5. Kopie povolení stavby vodního díla a povolení užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 StavZ není dotčeno.

6. Doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem.

7. Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládáním s vodami dotčeným, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb nakládáním s vodami dotčeným, jedná-li se o žádost o povolení k nakládání s vodami sloužící jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Pokud povolované nakládání s vodami spočívá v nakládání s vodami vzdutými nebo akumulovanými již existujícím vodním dílem, postačí souhlas vlastníka tohoto vodního díla.

8. Dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona.

9. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy8.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy9:

 • samostatně

 • jsou připojena v dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

 • ochrany přírody a krajiny ……………………...…………………………………………………….

 • ochrany ovzduší …………………………………………………..………………………................

 • ochrany zemědělského půdního fondu …...………………………………………………………..

 • ochrany lesa ……………………………….………………………………………………...............

 • ochrany ložisek nerostných surovin ………………………………………………………………..

 • odpadového hospodářství …………………………………………………..………………………

 • ochrany veřejného zdraví …………………………………………………………………………....

 • lázní a zřídel .……………………………………………………………………………………………

 • prevence závažných havárií ………..…………………………………………………………….....

 • veterinární péče ……………………………………………………..……………………................

 • památkové péče .……………………………………………………..…………………….................

 • dopravy na pozemních komunikacích ……………………………………………………………..

 • dopravy drážní ……………………………………………………..……………………..................

 • dopravy letecké ………………………………………………..……………………....................

 • dopravy vodní ……………………………………………………..…………………...................

 • energetiky ……………………………………………………..…………………..........................

 • využívání jaderné energie a ionizujícího záření ……………………………………………….

 • elektronických komunikací …………………………..…………………………………………....

 • obrany státu ..........................................................................................................................

 • bezpečnosti státu ....………………………………………………………………..………………

 • civilní ochrany ……………………………………………………………..………………..................

 • požární ochrany ……………………………………………………………………..………………..

 • jiné …………………………….……………………………………………………………………….

10. Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

11. Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů9), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

12. V případě žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 9. a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 VODZ) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.

13. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Partneři