dnes je 18.1.2019
Input:

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzor

14.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.4
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. – vzor

ENVIprofi

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

V případě, že žádá o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, předkládá k žádosti také doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jiné osobě.

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace kromě náležitostí stanovených správním řádem nebo nařízením vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod1 obsahuje

 • stanovení podmínek, za kterých se vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace povoluje, a

 • určení polohy místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY2 DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

[§ 16 odst. 1 vodního zákona]

1. Žadatel

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení ……...................

………………………………………………………………………………..

Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa pobytu .........................................

………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování ……………………………………………………………………..

IČO nebo obdobný údaj / Datum narození ............................

CZ-NACE3 ............................

Telefon .....................................

E-mail ...................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano ne

1a. Žadatel jedná

samostatně

je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

2. Je-li žádáno o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace:

Povolení k vypouštění odpadních vod vydal:

………………………………………………………………………………………

Dne ………………………….. čj …………………………………………………

3. Údaje o místu vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Název obce ..................................

Název katastrálního území ..................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí ..................................

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

………………………………………………………………………………………………

4. Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Průmyslové odvětví, druh výroby4............................................

Počet jednotlivých technologicky vymezených výrob ...........

- Typ výroby A ......................................

- Typ výroby B ......................................

Ostatní odvětví (název) ............................................

Zařízení k čištění nebo zneškodňování

odpadních vod s obsahem zvlášť

nebezpečné závadné látky ............................................

Způsob čištění ............................................

Navrhovaný způsob měření objemu

vypouštěných vod s obsahem zvlášť

nebezpečné závadné látky ............................................

Navrhovaný způsob měření míry znečištění

vypouštěných vod s obsahem zvlášť

nebezpečné závadné látky ............................................

Odpadní vody jsou vypouštěny do kanalizace, která je součástí

výrobního areálu a jsou čištěny v zařízení určeném k čištění

nebo zneškodňování těchto odpadních vod (nehodící se škrtněte) ANO / NE

5. Doba, na kterou je povolení k vypouštění žádáno5 ......................

6. Údaje o množství vypouštěných odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

prům.________________l.s-1 max.____________l.s-1

max._____________m3.měs-1 max. _____________tis. m3.rok-1

7. Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, a to ve smyslu zvláštního právního předpisu6 [vyplní se a) nebo b)]

a) Ukazatele znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (doplní se navrhované emisní limity jednotlivých zvlášť nebezpečných závadných látek včetně bilance)

„p” „m”

……… mg.l-1 mg.l-1 t.rok-1

……… mg.l-1 mg.l-1 t.rok-1

(V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.)

„p”  – přípustné koncentrace zvlášť nebezpečných závadných látek ve vypouštěných odpadních vodách

„m” – maximální koncentrace zvlášť nebezpečných závadných látek ve vypouštěných odpadních vodách

b) Prokazatelná účinnost zařízení k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky, včetně bilance

……… ……………….% ………………. t.rok-1

……… ……………….% ………………. t.rok-1

(V případě většího počtu zařízení se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.)

8. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení Adresa
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti:

 • ano

 • ne)

V ....................... dne .....................

..................................

podpis(y) žadatele(ů)

(jméno, příjmení, funkce)

Přílohy

1. Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a jeho okolí, včetně označení kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.

2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.

3. Souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.

4. Doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky v případě, že se prokazuje účinnost zařízení podle bodu 6b žádosti (prohlášení o shodě, atest uznávané zkušebny).

5. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy7.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy9:

 • samostatně

 • součást dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

 • ochrany přírody a krajiny ………………………...…………………………………………………….

 • ochrany ovzduší ……………………………………………………..………………………................

 • ochrany zemědělského půdního fondu ……...………………………………………………………..

 • ochrany lesa ………………………………….………………………………………………...............

 • ochrany ložisek nerostných surovin …………………………………………………………………..

 • odpadového hospodářství ……………………………………………………..………………………

 • ochrany veřejného zdraví ……………………………………………………………………………....

 • lázní a zřídel ..……………………………………………………………………………………………

 • prevence závažných havárií …………..…………………………………………………………….....

 • veterinární péče ………………………………………………………..……………………................

 • památkové péče ..……………………………………………………..…………………….................

 • dopravy na pozemních komunikacích ………………………………………………………………..

 • dopravy drážní ………………………………………………………..……………………..................

 • dopravy letecké ……………………………………………………..……………………....................

 • dopravy vodní …………………………………………………………..…………………...................

 • energetiky .………………………………………………………..…………………..........................

 • využívání jaderné energie a ionizujícího záření …… ……………………………………………….

 • elektronických komunikací ………………………………..…………………………………………....

 • obrany státu .................................................................................................................................

 • bezpečnosti státu ..........………………………………………………………………..………………

 • civilní ochrany ……………………………………………………………..………………..................

 • požární ochrany ………………………………………………………………………..………………..

 • jiné ……………………………….……………………………………………………………………….

6. V případě žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 5. a doklad o tom, že je právním

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz