dnes je 19.4.2019
Input:

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzor

14.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.4
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. – vzor

ENVIprofi

Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

V případě, že žádá o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, předkládá k žádosti také doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jiné osobě.

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace kromě náležitostí stanovených správním řádem nebo nařízením vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod1 obsahuje

 • stanovení podmínek, za kterých se vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace povoluje, a

 • určení polohy místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY2 DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

[§ 16 odst. 1 vodního zákona]

1. Žadatel

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení ……...................

………………………………………………………………………………..

Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa pobytu .........................................

………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování ……………………………………………………………………..

IČO nebo obdobný údaj / Datum narození ............................

CZ-NACE3 ............................

Telefon .....................................

E-mail ...................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano ne

1a. Žadatel jedná

samostatně

je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

2. Je-li žádáno o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace:

Povolení k vypouštění odpadních vod vydal:

………………………………………………………………………………………

Dne ………………………….. čj …………………………………………………

3. Údaje o místu vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Název obce ..................................

Název katastrálního území ..................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí ..................................

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

………………………………………………………………………………………………

4. Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Průmyslové odvětví, druh výroby4............................................

Počet jednotlivých technologicky vymezených výrob ...........

- Typ výroby A ......................................

- Typ výroby B ......................................

Ostatní odvětví (název) ............................................

Zařízení k čištění nebo zneškodňování

odpadních vod s obsahem zvlášť

nebezpečné závadné látky ............................................

Způsob čištění ............................................

Navrhovaný způsob měření objemu

vypouštěných vod s obsahem zvlášť

nebezpečné závadné látky ............................................

Navrhovaný způsob měření míry znečištění

vypouštěných vod s obsahem zvlášť

nebezpečné závadné látky ............................................

Odpadní vody jsou vypouštěny do kanalizace, která je součástí

výrobního areálu a jsou čištěny v zařízení určeném k čištění

nebo zneškodňování těchto odpadních vod (nehodící se škrtněte) ANO / NE

5. Doba, na kterou je povolení k vypouštění žádáno5 ......................

6. Údaje o množství vypouštěných odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

prům.________________l.s-1 max.____________l.s-1

max._____________m3.měs-1 max. _____________tis. m3.rok-1

7. Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, a to ve smyslu zvláštního právního předpisu6 [vyplní se a) nebo b)]

a) Ukazatele znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (doplní se navrhované emisní limity jednotlivých zvlášť nebezpečných závadných látek včetně bilance)

„p” „m”

……… mg.l-1 mg.l-1 t.rok-1

……… mg.l-1 mg.l-1 t.rok-1

(V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.)

„p”  – přípustné koncentrace zvlášť nebezpečných závadných látek ve vypouštěných odpadních vodách

„m” – maximální koncentrace zvlášť nebezpečných závadných látek ve vypouštěných odpadních vodách

b) Prokazatelná účinnost zařízení k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky, včetně bilance

……… ……………….% ………………. t.rok-1

……… ……………….% ………………. t.rok-1

(V případě většího počtu zařízení se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.)

8. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení Adresa
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti:

 • ano

 • ne)

V ....................... dne .....................

..................................

podpis(y) žadatele(ů)

(jméno, příjmení, funkce)

Přílohy

1. Situace širších vztahů místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a jeho okolí, včetně označení kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.

2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.

3. Souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.

4. Doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky v případě, že se prokazuje účinnost zařízení podle bodu 6b žádosti (prohlášení o shodě, atest uznávané zkušebny).

5. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy7.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy9:

 • samostatně

 • součást dokladové části dokumentace,

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:

 • ochrany přírody a krajiny ………………………...…………………………………………………….

 • ochrany ovzduší ……………………………………………………..………………………................

 • ochrany zemědělského půdního fondu ……...………………………………………………………..

 • ochrany lesa ………………………………….………………………………………………...............

 • ochrany ložisek nerostných surovin …………………………………………………………………..

 • odpadového hospodářství ……………………………………………………..………………………

 • ochrany veřejného zdraví ……………………………………………………………………………....

 • lázní a zřídel ..……………………………………………………………………………………………

 • prevence závažných havárií …………..…………………………………………………………….....

 • veterinární péče ………………………………………………………..……………………................

 • památkové péče ..……………………………………………………..…………………….................

 • dopravy na pozemních komunikacích ………………………………………………………………..

 • dopravy drážní ………………………………………………………..……………………..................

 • dopravy letecké ……………………………………………………..……………………....................

 • dopravy vodní …………………………………………………………..…………………...................

 • energetiky .………………………………………………………..…………………..........................

 • využívání jaderné energie a ionizujícího záření …… ……………………………………………….

 • elektronických komunikací ………………………………..…………………………………………....

 • obrany státu .................................................................................................................................

 • bezpečnosti státu ..........………………………………………………………………..………………

 • civilní ochrany ……………………………………………………………..………………..................

 • požární ochrany ………………………………………………………………………..………………..

 • jiné ……………………………….……………………………………………………………………….

6. V případě žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy změny doklady podle bodů 1. až 5. a doklad o tom, že je právním

Partneři