dnes je 13.6.2024

Input:

Základní popis odpadu

20.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.16
Základní popis odpadu

Ing. Petr Šulc

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech stanoví v § 15 povinnost předávat písemné informace o odpadu a o osobě původce odpadu v případě předávání odpadu provozovateli zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady. Jedná se o údaje o osobě původce/dodavatele odpadu a údaje o odpadu, které jsou nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít (dále také PIO). Tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu.

V případě předávání odpadu k uložení na skládku nebo pro zasypávání je vyžadováno předání základního popisu odpadu (dále také ZPO).

PIO a ZPO

Termíny předání PIO nebo ZPO provozovateli zařízení:

  • V režimu jednorázového předání odpadu je to vždy s předávaným odpadem.

  • V režimu opakovaného předávání odpadů je termín vždy při prvním předání odpadu na dané zařízení. V případě první z opakovaných dodávek odpadu na skládku nebo k zasypávání je součástí základního popisu odpadu i stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných dodávek předávat informace;

Tuto problematiku řeší na straně dodavatele odpadu §24 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále také jen "vyhláška"). Na straně odběratele odpadu jsou podrobnosti stanoveny v §25 uvedené vyhlášky.

Obsah písemných informací (PIO) je stanoven v bodě 1 přílohy č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Obsah Základního popisu odpadu (ZPO) je stanoven v bodě 2 přílohy č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, ale obsahuje i informace z bodu 1 písm. a) a b) přílohy č. 12 vyhlášky.

Podle § 25 odst. 1 vyhlášky je provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodník s odpady povinen při převzetí odpadu při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek písemně zaznamenat údaje o odpadu a předávající osobě v rozsahu údajů podle bodu 1 přílohy č. 12 k vyhlášce a v případě skládky odpadů nebo zařízení k zasypávání rovněž údaje podle bodu 2 přílohy č. 12 k vyhlášce.

Pro PIO se jedná o následující údaje (dle bodu 1 přílohy č. 12 vyhlášky):

a) IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení osoby předávající odpad odpadu, identifikační číslo obchodníka s odpady, pokud je předávající osobou obchodník s odpady, identifikační číslo zařízení, ze kterého je odpad předáván, pokud je předávající osobou provozovatel zařízení, identifikační číslo provozovny, pokud je předávající osobou původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen "IČZUJ") provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód SO ORP / SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,
b) katalogové číslo odpadu, kategorie a v případě nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech, a dále identifikační list nebezpečného odpadu, jeho kopii nebo údaje nezbytné pro zpracování identifikačního listu nebezpečného odpadu, a v případě odpadu skupiny 19 původem ze skupin 20 a 15 01 a 17 podle Katalogů odpadů rovněž údaj o tom, jaká hmotnost z předávaného odpadu je původem z každé z těchto skupin,
c) další údaje o vlastnostech odpadu v případech, kdy ověření specifických vlastností pro přijetí odpadu do zařízení vyžadují právní předpisy nebo povolení provozu zařízení, včetně kopií protokolů o zkouškách a k nim kopie příslušných protokolů o odběru vzorků, pokud jsou zkoušky pro tento účel nezbytné,
d) v případě odpadu katalogových čísel 16 11 01*, 16 11 03* a 16 11 05* musí být uveden údaj, zda obsahují azbest,
e) kopii osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností, pokud bylo pro daný odpad vydáno,
f) v případě, že je původcem odpadu fyzická osoba nepodnikající, poskytne při předání název obce, na jejímž území odpad vznikl.

V případě ZPO se jedná o následující údaje dle bodu 1 přílohy č. 12 vyhlášky:

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...