Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

21.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.12
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Mgr. Ondřej Trojan

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) se týká:

 • výhradních ložisek, ložisek nevyhrazených nerostů;

 • výhradních ložisek nevyhrazených nerostů.

Toto je výklad horního zákona v otázce rozdělení nerostů a v otázce výhradních ložisek, zejména pak v otázce výhradních ložisek nevyhrazených nerostů a jejich rozšiřování.

Horní zákon stanoví dvě základní skupiny nerostů a tím pádem i dva základní druhy ložisek nerostů. Druh ložiska nerostů určuje, kdo je vlastníkem těžených nerostů a také jaké povinnosti má těžební organizace při těžbě.

Zvláštním druhem ložisek jsou výhradní ložiska nevyhrazených nerostů.

Rozdělení nerostů:

Těžbu nerostů mohou v České republice provádět jen organizace ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Organizacemi jsou právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské činnosti a při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonávají vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost.

Český právní řád v ust. § 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje nerost jako tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry. Do této definice ale nespadají:

 • vody, s výjimkou mineralizovaných vod, přírodní léčivé vody a přírodní stolní minerální vody;

 • léčivá bahna a ostatní produkty přírodních léčivých zdrojů, i když se z výše uvedených dají získat vyhrazené nerosty;

 • rašelina, bahno, písek, štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství;

 • kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva.

Těžba nerostů je možná z ložisek nerostů. Ložisko nerostů je přírodní nahromadění nerostů, ale také základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, jež vznikly hornickou činností a obsahují nerosty.

Těžbu nerostů tak v České republice mohou provádět organizace, přičemž těžba nerostů je možná jen z ložisek nerostů.

Český právní řád dělí v ust. § 3 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů, nerosty na vyhrazené a nevyhrazené. Toto dělení nerostů má zcela zásadní dopad na určení vlastníka, protože:

 • ložisko nevyhrazených nerostů je součástí pozemku,

 • nerostné bohatství, které tvoří ložiska vyhrazených nerostů, na území České republiky je ve vlastnictví České republiky.

Vyhrazenými nerosty podle horního zákona jsou:

 • radioaktivní nerosty;

 • všechny druhy ropy a hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny druhy uhlí a bituminosní horniny;

 • nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy;

 • magnezit;

 • nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluór nebo jejich sloučeniny;

 • kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli;

 • tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek, minerální barviva, bentonit;

 • nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů;

 • granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově dobyvatelné a leštitelné, a travertin;

 • technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny;

 • halloyzit, kaolin, keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit;

 • křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením;

 • mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty;

 • technicky využitelné přírodní plyny, pokud nepatří mezi plyny uvedené pod písmenem uhlovodíky.

Pokud nerost nespadá do vyhrazených nerostů, pak patří mezi nevyhrazené nerosty.

Při nakládání s ložisky, resp. nerosty, je proto zásadní rozdělovat, zda jde o výhradní ložisko nebo ložisko nevyhrazených nerostů, protože nerosty jsou buď majetkem státu (výhradní ložisko), nebo majetkem vlastníka pozemku (nevýhradní ložisko). To je důležité z hlediska povinností těžební organizace, včetně plateb za dobyté nerosty a případný přechod vlastnictví k vytěženým nerostům.

Výhradní ložisko nevyhrazených nerostů

Nad rámec těchto dvou výše uvedených typů ložisek nerostů existuje ještě speciální třetí typ ložiska, n je výhradní ložisko nevyhrazených nerostů.

Tato ložiska již podle horního zákona v současné době nemohou vzniknout, ale stále existují jako pozůstatek předchozí právní úpravy, tj. horního zákona z roku 1957 (nyní již

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: