Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákon o podporovaných zdrojích energie s komentářem

3.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4
Zákon o podporovaných zdrojích energie s komentářem

Ing. Ladislav Černý

Zákonem č. 107/2016 Sb. byl k 6. 4. 2016 novelizován zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Poslední novela obsahuje věcně dva body:

V § 4 odst. 6 písm. c) zákona č. 165/2012 Sb. (Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů) je stanoveno, že se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem, který má zaknihované akcie a nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií. V § 4 odst. 12 je uvedeno, že se toto ustanovení nevztahuje na výrobce, který vyrábí elektřinu z bioplynu a jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba.

První bod úpravy spočívá v tom, že výjimka se nevztahuje pouze na výrobu elektřiny z bioplynu, nýbrž ze všech obnovitelných zdrojů.

V § 6 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb. (Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla) je stanoveno, že se podpora elektřiny z VUKVET nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem, který má zaknihované akcie a nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií.

Druhý bod úpravy spočívá v tom, že v doplněném § 6 odst. 8 se konstatuje, že ustanovení odst. 5 se nepoužije na výrobce, který vyrábí elektřinu z VUKVET, jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba.

Přitom způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem této činnosti stanoví prováděcí právní předpis (jenž však nebyl ke dni 15. 4. 2016 dosud vydán).

Hlava I Obecná ustanovení

§ 1 Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory

Z předmětu zákona se vypouští podpora biometanu a decentrální výroby elektřiny, uplatňuje se záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby tepla elektřiny, akcentuje se podpora tepla z obnovitelných zdrojů.

§ 2 Základní pojmy

Doplňují se pojmy „užitečné teplo”, „technologická vlastní spotřeba” a „účinná soustava zásobování tepelnou energií” a vypouštějí pojmy související se zrušením podpory biometanu a decentrální výroby elektřiny.

Užitečné teplo – teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla k uspokojení poptávky po teple a chlazení, která nepřekračuje potřeby tepla nebo chlazení a která by byla za tržních podmínek uspokojována jinými procesy výroby energie než kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Technologická vlastní spotřeba – spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy.

Účinná soustava zásobování tepelnou energií – soustava zásobování tepelnou energií, do níž bylo v předcházejícím roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % z kombinace uvedených možností.

Hlava II Národní akční plán

§ 3

Zpřesňují se dikce, jde o procesní úpravy.

Hlava III Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

§ 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Doplňují se opatření v oblasti měření a určení vlastní technologické spotřeby a vykazování a měření podporované elektřiny. Stanoví se podrobnosti k měření pro technologické alternativy. Doplňují se výjimky pro formy akcií (zaknihování) u akciových společností ve vlastnictví kromě obcí i krajů a subjektů s převažující činností v zemědělské výrobě.

§ 5 Podpora elektřiny z druhotných zdrojů

Věcně obdobné jako v § 4.

§ 6 Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Formulačně se zpřesňuje pojem – definice vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Lépe a výstižněji by mělo být „výroby tepla a elektřiny”, protože výroba tepla –užitečného – je rozhodující pro podporovanou elektřinu; název vznikl z lépe v češtině vyslovované zkratky KVET než KVTE (v angličtině je označení srozumitelnější, výstižnější – CHT, Comb. Heat and Power). Dále viz § 4.

§ 7 Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Rozlišuje se pojem „výrobce” (docházelo k nesprávné interpretaci): jednak výrobce či dodavatel energie a jednak výrobce či dodavatel paliv. Stanoví se prodloužené lhůty uchování dokumentů a dokladů vztahujících se k prokazování nároku na podporu energie (5 let) a dokladů o investičních a provozních nákladech. Nové povinnosti vůči operátorovi trhu: sdělení bez zbytečného odkladu investičních nákladů a investiční podpory pro registraci zvolené formy podpory.

§ 8 Formy podpory

Omezuje se právo na čerpání podpory formou výkupních cen ve vymezených případech.

§ 9 Zelený bonus na elektřinu

Jde o legislativně technickou úpravu související s úpravou § 11 a vloženým novým § 11a ovlivňující určení podporované elektřiny.

§ 10 Výkupní ceny

Toliko technická úprava související s vloženým novým § 11a.

§ 11 Podmínky podpory elektřiny a výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Úprava spočívá v legislativně technických změnách z titulu úprav v jiných paragrafech (11a). Dále se týká vazby na nárokování podpory při různých mezních situacích na trhu s elektřinou; vymezení možnosti přechodu na podporu formou výkupních cen ze zeleného bonusu a případů, kdy nárok na zelený bonus nevzniká.

§ 11a Měření a evidence elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Nově začleněný paragraf specifikuje povinnosti měřit podporovanou energii (elektřinu a teplo), na kterou je nárokována podpora, stanoveným měřidlem, a zajištění těchto měřidel proti neoprávněné manipulaci. To se týká i měření technologické vlastní spotřeby s výjimkou výroben do 10 kWe včetně. V oblasti podpory elektřiny z vysokoúčinné KVET se povinnost měření obdobně vztahuje i na měření užitečného tepla a spotřebovaného paliva.

Jsou stanoveny další podrobnosti související s měřením. Odstavce 7 až 10, týkající se měření – o elektřině (a jejím vykazování) vyrobené společným spalováním obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, o podporách zeleným bonusem, výkupními cenami a o povinnostech výrobců vůči operátorovi trhu – jsou přeřazeny ze stávajícího § 11 beze změny.

Podrobnosti rozvedou prováděcí právní předpisy.

§ 12 Výše výkupní ceny a zelených bonusů

Zásadní změnou je zrušení (vypuštění) ustanovení neumožňující regulátorovi (ERÚ) snížit výkupní cenu pro následující rok o více než 5 % oproti výkupní ceně v předchozím roce. Rovněž ustanovení omezující regulaci výše podpory v případě společného spalování obnovitelného a neobnovitelného zdroje se odstraňují.

§ 13 Vyúčtování podpory elektřiny

Úprava souvisí se změnou § 28 (Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla), viz níže; pojem „cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny” se nahrazuje pojmem „složka ceny služby distribuční soustavy a složka ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny”, který zavádí novela energetického zákona v zákoně č. 131/2015 Sb.

Další úpravy jsou technicko-legislativního charakteru (soulad, vztah, na jiná měněná ustanovení.)

Hlava IV Odvod z elektřiny ze slunečního záření

§ 14 až § 22 zůstávají beze změny.

Hlava V Podpora tepla z obnovitelných zdrojů

§ 23 Podpora tepla a formy podpory tepla

Beze změny.

§ 24 Provozní podpora tepla

Věcně se zavádí nová podpora též pro výrobu tepla ve výrobnách s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW na teplo vyrobené z biomasy a biokapalin a z geotermální energie (odst. 3) a na výrobny do 500 kW využívajících bioplyn vznikající z více něž 70 % ze statkových hnojiv a z vedlejších produktů živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu (odst. 4). Nově se podrobně specifikuje, na jaké případy a situace se provozní podpora tepla nevztahuje (odst. 6). Ustanovení o nárocích na měřící zařízení je obdobné jako u provozní podpory elektřiny. Doplňují se výjimky pro formy akcií (analogicky jako v § 4).

§ 25 Investiční podpora tepla

Ustanovení se nemění až na případ nového vymezení toho, na které případy se podpora nevztahuje. Tato podpora se nevztahuje na solární systémy nebo systémy s tepelnými čerpadly, které by svým provozem zhoršily celkovou roční účinnost stávajících účinných soustav zásobování tepelnou energií (viz význam pojmů). Doplňují se výjimky pro formy akcií (analogicky jako v § 4).

§ 26 Zelený bonus na teplo a jeho výše

Specifikuje se, jak má být stanovena výše bonusu v cenovém rozhodnutí v návaznosti na § 24 odst. 3 (50 Kč/GJ s pravidelným ročním navýšením o 2 %) a odst. 4 (patnáctiletá návratnost). Jsou specifikovány požadavky na vyúčtování zeleného bonusu a případy, kdy nárok na úhradu zeleného bonusu nevzniká.

§ 27 Práva a povinnosti subjektů na

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: