dnes je 21.6.2024

Input:

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů - příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.6
Zařízení na využívání a odstraňování odpadů - příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Obecně

Základní pojmy jsou definovány v § 3 a 4 zákona o odpadech. Evidence zařízení k nakládání s odpady je stanovena v § 39 odst. (3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech). Tato evidence se týká i provozovatelů zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona (např. kovohutě, papírny), která nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, ale využívají odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Všichni provozovatelé zařízení k úpravě a využívání odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o zařízení v rozsahu a s náležitostmi uvedenými ve formuláři přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Provozovatelé zařízení k úpravě a využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu (§ 37g) a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení na sběr nebo výkup odpadů podle sídla provozovny provozovatele, která mobilní sběr zajišťuje, a to do dvou měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení. Rozsah ohlašování stanoví příloha č. 22.

Hlášení se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svých internetových stránkách.

Pro účely této vyhlášky se přenosovým standardem dat o odpadech rozumí požadovaný formát dat a minimální rozsah povinného ověření k zajištění jejich formální a obsahové správnosti, který umožňuje ohlašování údajů v elektronické podobě a který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách, na kterých se rovněž budou zveřejňovat jeho změny nebo opravy.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností ověřuje, žádá o doplnění a doplňuje údaje o zařízení k využívání a odstraňování odpadů a dále o zařízeních, která nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, ale ve kterých se odpady využívají (v souladu s § 14 odst. 2 zákona). Zde je důležité, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělil každému zařízení identifikační kód. Jde o desetimístný číselný kód formátu: XXXX000000, kde XXXX je číselný kód obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na jehož správním území je zařízení provozováno, podle Číselníků správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněným ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (lze najít také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz ) a 000000 je pořadové číslo zařízení, jak je zapsáno u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v intervalu 1 - 999999. Toto číslo přiděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností v posloupné řadě, tj. 000001 - 999999 (např. pro obecní úřad obce s rozšířenou působností Benešov, pro druhé registrované zařízení, identifikační kód je ve tvaru 2101000002). Na území hlavního města Prahy tento identifikační kód zařízení přiděluje příslušný správní obvod hl. m. Prahy, kde první čtyři místa jsou kódem správního obvodu. Kódy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a správních obvodů hl. m. Prahy jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3.

Další používané pojmy

Mobilní zařízení:

  1. Mobilní zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů - zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů schopné pohybu a samostatné funkce, které přemístěním tuto svou funkci neztratí (§ 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

  2. Mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů - sběrový prostředek schopný samostatného pohybu a splňující požadavky na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů stanovené zákonem a touto vyhláškou a požadavky na přepravu odpadů podle zvláštních právních předpisů (Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.).

Identifikační kód zařízení - tento kód přiděluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, na území hlavního města Prahy toto identifikační číslo přiděluje příslušný správní obvod hl. m. Prahy. Je to desetimístné číslo ve tvaru XXXX000000, které přiděluje příslušný úřad, na jehož správním území je zařízení umístěno. U identifikačního kódu se první čtyři čísla (XXXX) rovnají kódu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu obvodu hl. m. Prahy), na kterém se zařízení nachází. Dalších šest míst (000000) je učeno pro pořadové číslo zařízení u příslušného úřadu. Číslování v postupné řadě se provádí od konce skupiny, tzn. pro první zařízení s označením XXXX000001.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) - je obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jehož správním území je zařízení provozováno. Provozovatelé mobilního zařízení k úpravě, využívání nebo odstraňování odpadů i mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů zasílají údaje o provozovaném zařízení ORP místně příslušnému podle sídla provozovny, která toto zařízení provozuje, nebo trvalého bydliště provozovatele.

Příslušný správní obvod hl. m. Prahy (OSP) - je správní obvod hl. m. Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000) na jehož správním území je zařízení provozována. Provozovatelé mobilního zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů i mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů zasílají údaje o provozovaném zařízení ORP místně příslušnému podle sídla provozovny, která toto zařízení provozuje, nebo trvalého bydliště provozovatele.

Přehled relevantních ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb.

§ 4 Další základní pojmy písmeno e) - o), r)
§ 39 Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahující PCB a odpadů PCB odstavce (3), (7), (8) a (11) písmeno b)

Vyhláška č. 383/2001 Sb.

§ 19b Pro účely této vyhlášky se přenosovým standardem dat o odpadech rozumí požadovaný formát dat a minimální rozsah povinného ověření k zajištění jejich formální a obsahové správnosti, který umožňuje ohlašování údajů v elektronické podobě a který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách.
§ 20 Obsah roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok
§ 23 Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady odstavce (1), (4) a (5)

Způsob vyplňování formuláře - Příloha č. 22

Rozsah zaslaných údajů o provozovaném zařízení na využívání a odstraňování odpadů, o zařízení ke sběru a zpracování autovraků, o zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu (§ 37g) a provozovaných zařízeních uvedených v § 14 odst. 2 je dán přílohou č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Původci odpadů a oprávněné osoby, které provozují více zařízení v jedné samostatné provozovně, zasílají tyto údaje dle přílohy č. 22 samostatně za každé provozované zařízení.

Vyplněné Hlášení je vzor, ve kterém jsou všechny údaje smyšlené. Výjimkou jsou názvy obcí a k nim příslušné kódy ORP a IČZÚJ.

Provozovatel - je oprávněná osoba, která zařízení skutečně provozuje a má oprávnění k provozování, tj. má souhlas příslušného krajského úřadu k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Dále je to provozovatel zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech (např. kovohutě, papírna), které nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, nepotřebují ke svému provozu souhlas příslušného krajského úřadu, ale využívané odpady musí splňovat požadavky stanovené pro vstupní suroviny.

- vyplňuje se identifikační číslo provozovatele zařízení přidělené rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem. Pokud má provozovatel zařízení IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. IČ lze najít na internetu, např. stránka wwwinfo.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty.

Oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název provozovatele (oprávněné osoby), která provozuje zařízení tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa provozovatele (oprávněné osoby).

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo provozovatele nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněným ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (lze nalézt také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz ). Kódy jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3 Manuálu.

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy provozovatele zařízení. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...