dnes je 22.7.2019
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2018

3.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nanomateriály, nové SVHC látky, omezení 4 ftalátů, účinné látky v biocidních přípravcích a nová nařízení rostlinolékařské péče

Za měsíc prosinec bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení CLP

Beze změn.

Nařízení REACH

  • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1881 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, za účelem zohlednění nanoforem látek

Sdělení Komise o druhém regulačním přezkumu týkajícím se nanomateriálů (2) dospělo k závěru, že nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví nejlepší možný rámec pro řízení rizik nanomateriálů, pokud se vyskytují jako látky nebo směsi, že je však nezbytné, aby rámec obsahoval konkrétnější požadavky. 

Nařízení se použije od 1.1.2020.

  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2013 ze dne 14. prosince 2018 o identifikaci látky 1,7,7-trimethyl-3-(fenylmethylen)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on (3-benzylidenkafr) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Tato látka je identifikována jako SVHC látka podle čl. 57 písm. F) nařízení REACH kvůli svým vlastnostem vyvolávajícím narušení endokrinní činnosti s možnými vážnými účinky na ŽP. Látka se zahrne do seznamu látek uvedeného v čl. 59 odst. 1 nařízení REACH.

  • Nařízení Komise (EU) 2018/2005 ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP)

Výše uvedené ftaláty, látky toxické pro reprodukci kategorie 1 B , s datem zániku 21. února 2015, se nachází v široké škále předmětů (měkčené plasty), proto došlo k úpravě legislativních požadavků na jejich použití. V předmětech určených pro děti a veřejnost, kdy přichází s lidskou sliznicí nebo k dlouhodobému styku s kůží je použití v množství nad 0,1 hm. % zakázáno. Zákaz se však nevztahuje dle nové přílohy  - úprava záznamu 51 v příloze XVII nařízení REACH  - na předměty výlučně pro průmyslové nebo zemědělské použití, letadla, měřicí přístroje, motorová vozidla, ad.  Viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:322:FULL&from=FI.

Biocidy

  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1985 ze dne 13. prosince 2018 o neschválení Willaertia magna c2c maky jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 11

Willaertia magna c2c maky se neschvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 11. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Rostlinolékařská péče

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve

Partneři