dnes je 26.4.2019
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - říjen 2018

1.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna nařízení CLP; omezení látky bis(pentabromfenyl)ether; změna přílohy REACH, pokud jde o karcinogenní, mutagenní nebo toxické látky pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B a prováděcí rozhodnutí o látkách sulfurylfluorid a ethylbutylacetylaminopropionát vbiocidních přípravcích.

Za měsíc říjen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení CLP

  • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776

Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č.  1272/2008 předloženy návrhy na zavedení, respektive aktualizaci nebo zrušení harmonizovaných klasifikací a označení určitých látek. Na základě stanovisek k těmto návrhům, která vydal Výbor pro posuzování rizik působící v rámci agentury, jakož i připomínek zúčastněných stran, je vhodné zavést, aktualizovat či zrušit harmonizované klasifikace a označení některých látek.

Dodržování nových nebo aktualizovaných harmonizovaných klasifikací by nemělo být požadováno ihned, jelikož dodavatelé (výrobci, dovozci, následní uživatelé nebo distributoři uvádějící na trh látku samotnou nebo obsaženou ve směsi anebo směs) budou potřebovat určité časové období na to, aby označování a balení látek a směsí novým nebo revidovaným klasifikacím přizpůsobili a prodali stávající zásoby.

Změny nařízení CLP se použijí:

    bod 1 a bod 2 písm. a) přílohy ode dne 1. prosince 2019.

    bod 2 písm. b), c), d) a e) přílohy ode dne 1. května 2020.

Zároveň mohou být před 1. květnem 2020 látky a směsi klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení (tedy již možno nové klasifikace použít ihned).

Toto nařízení vstupuje v platnost 24.10.2018. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení REACH

  • Oprava nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether

Nesmí se vyrábět ani uvádět na trh jako látka samotná po 2. březnu 2019. Výjimky pro letadla a náhradní díly vyráběné do 2. března 2027 a motorová vozidla a náhradní díly vyrobená před 2. březnem 2019.

  • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1513 ze dne 10. října 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky

Partneři