dnes je 14.8.2020

Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – říjen 2019

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové přílohy nařízení REACH; nové účinné látky v biocidních přípravcích; SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti.

Za měsíc říjen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1692 ze dne 9. října 2019 o uplatňování některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkajících se registrace a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro registraci zavedených látek
 • Nařízení Komise (EU) 2019/1691 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1701 ze dne 23. července 2019, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nařízení CLP

 • DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)… / ... ze dne 29.10.2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o informace týkající se reakce na látky ohrožující zdraví

Biocidy

 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1821 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení vajec v prášku jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
 • Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1824 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení sýra jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
  C/2019/5867
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1822 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení medu jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1825 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení koncentrované jablečné šťávy jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
 • Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1823 ze dne

Partneři