dnes je 28.5.2020

Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – srpen 2019

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin na trh, rozhodnutí o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího olej z máty peprné a citronellal, nařízení o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

Za měsíc srpen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013

Nařízení CLP

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1243, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

„Článek 18a  Výkon přenesené pravomoci

Nařízení (ES) č. 1272/2008 se proto mění takto

1) v článku 37 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komise přijme bez zbytečného prodlení akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 53a, pokud zjistí, že je vhodné harmonizovat klasifikaci a označení dotyčné látky a změnit přílohu VI začleněním dané látky do tabulky 3.1 části 3 přílohy VI společně s uvedením příslušné klasifikace a prvků označení a případných specifických koncentračních limitů nebo multiplikačních faktorů.

Do 31. května 2015 se v tabulce 3.2 části 3 přílohy VI za stejných podmínek uvede odpovídající záznam.

Pokud je to ze závažných a naléhavých důvodů v případě harmonizace klasifikace a označení látek nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 53b.“;

2) v článku 45 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s důležitými dotčenými subjekty, jako je Evropská asociace toxikologických středisek a klinických toxikologů (EAPCCT), akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 53a, kterými se mění příloha VIII za účelem další harmonizace informací týkajících se se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření.“;

3) v článku 53 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 53a, kterými se mění čl. 6 odst. 5, čl. 11 odst. 3, články 12 a 14, čl. 18 odst. 3 písm. b), článek 23, články 25 až 29, čl. 35 odst. 2 druhý a třetí pododstavec a přílohy I až VIII za účelem jejich přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku, přičemž se mimo jiné řádně zohlední další vývoj Globálně harmonizovaného systému (GHS) na úrovni OSN, zejména všechny změny provedené OSN týkající se používání informací o podobných směsích, a vezme v úvahu vývoj v oblasti mezinárodně uznaných chemických programů i údaje o náhodných otravách uvedené v příslušných databázích.

Pokud je to ze závažných a naléhavých důvodů nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 53b.“;

4) vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 53a

Výkon přenesené pravomoci

  1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena

Partneři