dnes je 3.3.2021

Input:

Změny oznamovacích povinností po novele chemického zákona od 1. 1. 2021

21.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.10 Změny oznamovacích povinností po novele chemického zákona od 1. 1. 2021

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Krátce před koncem minulého roku, 23. 12. 2020, byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Pro toho, kdo pravidelně nesleduje přípravu nových nebo změny existujících právních předpisů nemusí být z názvu zákona č. 543/2020 Sb. zřejmé, že zákon významným způsobem

a) mění požadavky na oznamování informací o směsích nebezpečných svými fyzikálními účinky a účinky na zdraví (dále jen nebezpečné směsi) tak, aby bylo oznamování prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze VIII k nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) a

b) nově stanoví povinnost poskytovat před uvedením předmětu obsahujícího více než 0,1 % hm. látky vzbuzující mimořádné obavy, zapsané do seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV k nařízení REACH (SVHC látky), informace podle čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) do databáze SCIP (Substances of Concerns In articles as such or in complex objects (Products)) zřízené a provozované agenturou ECHA .

Změny v rozsahu oznamovaných informací o nebezpečných směsích

Změny v rozsahu a způsobu oznamování informací o nebezpečných směsích nabyly účinnosti 1. 1. 2021. Zákon č. 543/2020 Sb. obsahuje i ustanovení řešící situace, ke kterým by mohlo dojít v období přechodu z existujícího způsobu oznamování na nový způsob oznamování. Zároveň zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách Metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII k nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Rozsah informací požadovaných podle přílohy VIII k nařízení CLP je z hlediska informací o složení a o vlastnostech směsi blízký dosud předkládaným informacím vkládaným před 1. 1. 2021 do databáze nebezpečných směsí pomocí portálu CHLAP provozovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

UFI kód

Novým prvkem oznamování informací o nebezpečných směsích podle přílohy VIII k nařízení CLP je povinnost přiřazovat k informacím o složení, a v případě směsí určených pro spotřebitele a pro profesionální uživatele, uvádět jako součást povinných informací na označení směsí, jedinečný identifikátor UFI (Unique Formula Identifier). UFI si musí vygenerovat povinná osoba s využitím svého firemního daňového identifikačního čísla a svého pořadového čísla, které přidělí složení směsi nebo danému názvu směsi pomocí generátoru přístupného na webových stránkách ECHA.

EuPCS

Dalším novým prvkem oznamování nebezpečných směsí je povinnost přiřadit k oznamovaným informacím kód nebo kódy výrobku podle Evropského kategorizačního systému výrobků (EU Product Categorisation Systems, EuPCS).

BL oddíl 11

Třetím typem nově požadovaných informací je obsah oddílu 11 bezpečnostního listu oznamované směsi, který musí být uveden vždy v úředním jazyku členského státu EU, kde by výrobek měl být uváděn na trh.

Obaly, ve kterých je směs uváděna na trh

Povinnou, dříve nepožadovanou informací, je uvedení typu a velikosti obalu (obalů), ve kterých je nebezpečná směs uváděna na trh.

Oznamování dalších nebezpečných směsí

Další změny proti požadavkům na oznamování informací o nebezpečných směsích pomocí portálu CHLAP před 1. 1. 2021 jsou v rozšíření požadavku na oznamování dalších nebezpečných směsí, které jsme před 1. 1. 2021 pomocí portálu CHLAP nemuseli do databáze nebezpečných směsí oznamovat, protože potřebné informace mělo Toxikologické informační středisko, jako konečný uživatel informací k dispozici z jiných zdrojů. Jde především o nebezpečné směsi registrované jako prostředky na ochranu rostlin a další pomocné prostředky na ochranu rostlin podléhající zákonu o rostlinolékařské péči a oznámené nebezpečné biocidní přípravky a oznámené informace o nebezpečných detergentních směsích.

Přechodná ustanovení

V přechodných ustanoveních zákona č. 543/2020 Sb., týkajících se oznamování informací o nebezpečných směsích, je upřesněno, že od 1. 1. 2021 musí být všechna oznámení a jejich aktualizace předloženy ve formátu a způsobem splňujícím požadavky platné od 1. 1. 2021.

V případě oznámení směsí uvedených na trh před 1. 1. 2021, ke kterým nebylo podáno oznámení před 1. 1. 2021 pomocí portálu CHLAP, musí být oznámení podáno do 45 dnů od 1. 1. 2021 podle požadavků platných od 1. 1. 2021 (oznámení podle požadavků přílohy VIII k nařízení CLP).

V případě směsí uvedených na trh před 1. 1. 2021 a oznámených před 1. 1. 2021 nemusí být oznámení podle požadavků platných od 1. 1. 2021 podáváno až do doby, kdy by bylo povinností aktualizovat původní oznámení nebo nejpozději do 1. 1. 2025, pokud bude k tomuto datu směs stále v nezměněné podobě uváděna na trh. Přímý převod původních informací oznámených pomocí portálu CHLAP do nově platného systému není možný.

V metodickém výkladu Ministerstvo zdravotnictví upřesňuje, že bude považovat

a) informace o biocidních přípravcích oznámené podle § 13 odst. 1 zákona č. 324/2016 Sb. do databáze CHLAP pro biocidní přípravky a

b) informace sdělené Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému k přípravkům na ochranu rostlin nebo k pomocným prostředkům na ochranu rostlin, ke kterým bylo vydáno rozhodnutí ÚKZUZ pro dodávání přípravků na trh

za informace splňující kritérium oznámení informací o nebezpečných směsích před 1. 1. 2021. Pro tyto směsi, pokud nebude nutné oznámené informace aktualizovat před 1. 1. 2025 bude možné využít výjimku odkladu oznámení podle požadavků platných od 1. 1. 2021 až do 31. 12. 2024.

Oznamování informací o předmětech

Nová povinnost oznamovat informace o obsahu SVHC látek z Kandidátského seznamu v jednotlivých předmětech se týká nejen jednoduchých předmětů, ale na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora i složených předmětů nebo komplexních objektů obsahujících jako dílčí součásti jednoduché předměty obsahující více než 0,1 % hm SVHC látky. Podle změněného chemického zákona nabyla tato povinnost účinnosti 1. 1. 2021. Ke způsobu plnění této povinnosti, Ministerstvo životního prostředí zatím žádný podpůrný nebo výkladový materiál nezveřejnilo.

Oznamování informací o předmětech obsahujících SVHC látky se týká všech osob, které jsou povinny informovat odběratele o obsahu SVHC látek v dodávaných předmětech, jak zní požadavek čl. 33

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...