dnes je 19.11.2019
Input:

Změny v klasifikaci nebezpečných látek a směsí podle CLP od 17. 10. 2020

13.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1 Změny v klasifikaci nebezpečných látek a směsí podle CLP od 17. 10. 2020

Ing. Radka Vokurková

Šesté a sedmé revidované vydání GHS vyvolalo potřebu změnit nařízení (ES) č. 1272/2008 (dále Nařízení CLP), pokud jde o některá technická ustanovení a kritéria týkající se klasifikace, označování a balení.

Změny v NAŘÍZENÍ CLP, které přineslo NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Šesté a sedmé revidované vydání GHS vyvolalo potřebu změnit nařízení (ES) č. 1272/2008 (dále Nařízení CLP), pokud jde o některá technická ustanovení a kritéria týkající se klasifikace, označování a balení.

Přehled změn

V souladu s výše uvedenými změnami se do Nařízení CLP zavádí:

  • nová třída nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny

  • nová třída nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny – samozápalné plyny.

Dále jsou upravena:

  • kritéria pro látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny;

  • obecné mezní hodnoty;

  • obecná ustanovení pro klasifikaci směsí ve formě aerosolu;

  • prvky definic a klasifikačních kritérií pro třídy nebezpečnosti výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, akutní toxicita, žíravost/dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí, senzibilizace dýchacích cest a kůže, mutagenita v zárodečných buňkách, karcinogenita, toxicita pro reprodukci, toxicita pro specifické cílové orgány a nebezpečnost při vdechnutí.

  • mění se některé H věty (standardní věty o nebezpečnosti) a P pokyny (pokyny pro bezpečné zacházení).

 Podrobný program konference včetně registrace najdete zde.

Obecné mezní limity

  • přibyly pro třídu nebezpečnosti STOT SE 3 (1%) a Asp.Tox. 1 (1%). Obecní mezní limit je koncentrační limit složky, kterou je nutno již uvažovat při klasifikaci směsi.

Hořlavé plyny

Definice se rozšířila o samozápalný plyn:

2.2.1.1. Hořlavým plynem se rozumí plyn nebo plynná směs, která má se vzduchem rozmezí hořlavosti při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa.

2.2.1.2. Samozápalným plynem se rozumí hořlavý plyn, který se ve vzduchu samovolně vznítí při teplotě 54 °C nebo nižší.

2.2.1.3. Chemicky nestálým plynem se rozumí hořlavý plyn, který může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu nebo kyslíku.

Dále je provedena restrukturalizace Tabulky 2.2.1, kde původně byly Hořlavé plyny Kategorie 1 a 2 a Chemicky nestálé plyny. Kategorie 1 byla rozdělena na 1A a 1B a přibyla podkategorie Samozápalné plyny (Pyr. Gas).

Pro Nebezpečnosti „Chemicky nestálý plyn A, B” přibyl výstražný symbol, signální slovo a věta H220. Dále nová H věta 232 u Samozápalných plynů. Viz Tabulka 2.2.2.

Znecitlivělé výbušniny

Tato nebezpečnost je definována a charakterizována níže uvedeným způsobem. V současné době není na stránkách ECHA žádná takto klasifikovaná látka.

Znecitlivělé výbušniny jsou tuhé nebo kapalné výbušné látky nebo směsi, které jsou flegmatizovány za účelem potlačení jejich výbušných vlastností takovým způsobem, že u nich nedochází k masivnímu výbuchu a že nehoří příliš rychle, a mohou být proto vyňaty z třídy nebezpečnosti „Výbušniny”

Třída nebezpečnosti znecitlivělé výbušniny zahrnuje:

a) tuhé znecitlivělé výbušniny: výbušné látky nebo směsi, které jsou za účelem potlačení jejich výbušných vlastností zvlhčeny vodou nebo alkoholem nebo zředěny jinými látkami tak, aby vznikla homogenní tuhá směs. POZNÁMKA: To zahrnuje též znecitlivění prostřednictvím vytváření hydrátů látek.

b) kapalné znecitlivělé výbušniny: výbušné látky nebo směsi, které jsou za účelem potlačení jejich výbušných vlastností rozpuštěny nebo suspendovány ve vodě nebo v jiných kapalných látkách tak, aby vznikla homogenní kapalná směs.

Znecitlivělé výbušniny se klasifikují a balí pro účely dodání a používání do těchto kategorií:

Kategorie  Kritéria  
1  Znecitlivělé výbušniny s opravenou rychlostí hoření (AC) rovnající se 300 kg/min nebo vyšší, avšak nepřekračující 1 200 kg/min  
2  Znecitlivělé výbušniny s opravenou rychlostí hoření (AC) rovnající se 140 kg/min nebo vyšší, avšak nižší než 300 kg/min 2  
3  Znecitlivělé výbušniny s opravenou rychlostí hoření (AC) rovnající se 60 kg/min nebo vyšší, avšak nižší než 140 kg/min  
4  Znecitlivělé výbušniny s opravenou rychlostí hoření (AC) nižší než 60 kg/min  

Poznámka 1: Znecitlivělé výbušniny se připravují tak, aby zůstávaly homogenní a neoddělovaly se během normálního skladování a manipulace, zejména, jsou-li znecitlivěny zvlhčením. Výrobce/dodavatel uvede informace o době skladovatelnosti a instrukce pro ověření znecitlivění v bezpečnostním listu. Za určitých okolností se může objem znecitlivujícího prostředku (flegmatizátoru, zvlhčujícího činidla či ošetření) při dodání a používání zmenšit, a nebezpečnost znecitlivělé výbušniny se tak může zvýšit. Bezpečnostní list by měl dále obsahovat pokyny k zamezení zvýšení nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi v případě, že látka nebo směs není dostatečně znecitlivělá. Poznámka 2: Výbušné vlastnosti znecitlivělých výbušnin se určí pomocí série zkoušek 2 UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria, a uvedou se v bezpečnostním listu. Poznámka 3: Pro účely skladování, dodávek a používání se na znecitlivělé výbušniny nevztahují oddíly 2.1 (výbušniny), 2.6 (hořlavé

Partneři