dnes je 11.7.2020

Input:

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadů

14.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1
Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadů

Ing. Petr Šulc

Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016.

V souvislosti s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č. 223/2015 Sb.), došlo ke změně označení nebezpečných vlastností odpadů v souladu s přímo použitelným předpisem EU (nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic). Tato změna byla zahrnuta i do novely prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška č. 83/2016 Sb.).

 

Související změny se projevily v § 5 odst. 7, § 7 odst. 5, § 26 a v příloze č. 3 (Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu) a v příloze č. 29 (Označování nebezpečných odpadů) novelizované vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

 

Pro subjekty, které nakládají s nebezpečnými odpady, je podstatnou změnou nový obsah identifikačního listu nebezpečných odpadů (dále také „ILNO”, který musí nejpozději od června 2016 nahradit dosavadní ILNO, použitelné nejpozději do 31. 5. 2016).

 

Povinnost umístění ILNO se nemění a je stanovena vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady v § 5 odst. 4, jenž zní:

„V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3 vyhlášky.”

Jaké jsou změny v ILNO, ukazuje tabulka č. 1, která porovnává obsah původní a nové verze identifikačního listu nebezpečného odpadu. Tučný text je použit pro části ILNO, které se liší od textu původního závazného obsahu ILNO. Změny ILNO (tzn. ILNO dle přílohy č. 3 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady dle vyhlášky č. 83/2016 Sb.) musejí být provedeny nejpozději do 31. 5. 2016, neboť od 1. 6. 2016 již není možné použití ILNO, které nejsou v souladu s aktuální přílohou č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

 

Největší změny doznaly body 5, 6 a 8. Povinností je v části 6.4 použít grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů. Ty jsou uvedeny v příloze č. 29 novelizované vyhlášky (pro informaci jsou uvedeny v tab. 2 tohoto článku)

 

Tab. 1 – Porovnání obsahu ILNO (verze původní a nová)

Pol. Původní ILNOLze ponechat do 31. 5. 2016; po 1. 6. 2016 neplatný Nový ILNO Platný od 21. 3. 2016Nutno vyměnit do 31. 5. 2016
1 Název odpadu (podle Katalogu odpadů): Název odpadu (podle Katalogu odpadů):
2 Kód odpadu (podle Katalogu odpadů): Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3 3. Kód podle ADR2) nebo COTIF^15): Kód podle ADR2) nebo COTIF15)):
4 Původce odpadu nebo oprávněná osoba:
Firma (název):
Ulice:
Místo a PSČ:
IČ (bylo-li přiděleno):
Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:

Telefon/Fax:
Původce odpadu nebo oprávněná osoba:
Obchodní firma/název/jméno a příjmení:Sídlo:Ulice:
Obec a PSČ:
IČO (bylo-li přiděleno):
Identifikační číslo zařízení (bylo-li přiděleno):
Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:

Telefon/E-mail:

Razítko: Podpis:
5 Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
5.1 Vzhled odpadu:

- skupenství:
- barva:

5.2 Chemická stabilita:

(uvede se, zda odpad je stabilní nebo nestabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci, neslučitelné materiály apod.)

5.3 Možnost nebezpečných reakcí:

(uvede se možnost nebezpečných reakcí, v jakých případech odpad reaguje za uvolňování nadměrného tlaku nebo tepla nebo vytváří jiné nebezpečné podmínky apod.)

5.4 Další informace:

(uvedou se podmínky, kterým je z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví nebo životního prostředí nutno zabránit, jiné nepříznivé účinky, mobilita v půdě apod.)
6 Nebezpečné vlastnosti odpadu: Identifikace nebezpečnosti:

6.1 Klasifikace nebezpečného odpadu
(nebezpečné vlastnosti – označí se křížkem nebo se uvede příslušná vlastnost):
Kód a název nebezpečné vlastnostiHP 1 VýbušnéHP 2 OxidujícíHP 3 HořlavéHP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutíHP 6 Akutní toxicita HP 7 KarcinogenníHP 8 ŽíravéHP 9 InfekčníHP 10 Toxické pro reprodukciHP 11 MutagenníHP 12 Uvolňování akutně toxického plynuHP 13 Senzibilizující HP 14 Ekotoxický HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
6.2 Další nebezpečnost:

6.3 Složení, informace o nebezpečných složkách (nebezpečných chemických látkách nebo chemických směsích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
21), které jsou přítomny nebo je podezření, že jsou přítomny v odpadu, a informace o jejich koncentracích.

6.4 Grafický symbol (nebo symboly) nebezpečné vlastnosti (nebo vlastností) podle bodu 6.1 o velikosti minimálně 17 x 17 mm.

Partneři