dnes je 21.6.2024

Input:

Změny v požadavcích na bezpečnostní listy od 1. 1. 2021

25.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.1 Změny v požadavcích na bezpečnostní listy od 1. 1. 2021

Ing. Oldřich Petira, CSc.

V červnu letošního roku bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II k nařízení REACH, ve které je stanoven formát a obsah bezpečnostního listu. Nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2021. Od tohoto data musí všechny nově vydávané bezpečnostní listy splňovat formální i obsahové požadavky stanovené tímto nařízením. Stávající bezpečnostní listy splňující požadavky stanovené nařízením (EU) 2015/830 musí být uvedeny do souladu s novými požadavky do 31. prosince 2022.

Změny formátu BL

Pokud se týká formátu bezpečnostního listu i nadále platí stávající rozdělení bezpečnostního listu do 16 oddílů, z nichž některé se dělí ještě na "povinně" uváděné pododdíly.

Stávající pododdíl 11.1 Informace o toxikologických účincích se přejmenovává na 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008.

Do oddílu 11 se vkládá nový pododdíl 11.2 Informace o další nebezpečnosti.

Do oddílu 12 se vkládá nový pododdíl 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinního systému, přičemž se stávající pododdíl 12. 6 přečísluje bez změny názvu na pododdíl 12.7 Jiné nepříznivé účinky.

Pododdíl 14.1 UN číslo se přejmenovává na 14.1 UN číslo nebo ID číslo a pododdíl 14.7 se přejmenovává na 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO.

Změny obsahu BL

Významnější změny se týkají obsahu jednotlivých pododdílů. Do obsahu některých příslušných pododdílů se doplňují především požadavky na uvádění informací o případných nanoformách a o endokrinních účincích látek a směsí. Upřesňuje se, kde a kdy uvádět v bezpečnostním listu identifikační UFI kód směsi, pokud byl vytvořen.

Doplňují se také požadavky na uvádění složek v bezpečnostních listech směsí klasifikovaných jako nebezpečné a ve směsích neklasifikovaných jako nebezpečné, jako reakce na vývoj nařízení 1272/2008 (CLP) v období od roku 2015.

Nejvíce změn je požadováno v poskytování informací o fyzikálních a chemických vlastnostech v oddílu 9 bezpečnostního listu.

Podrobnější výčet změn podle oddílů v BL

V další části je uveden podrobnější přehled významnějších doplňků a změn v dosavadních požadavcích na obsah informací v dílčích oddílech a pododdílech bezpečnostního listu.

V pododdílu 1.1 bezpečnostního listu se požaduje, aby zde bylo u výrobků týkajících se nanoformy látky nebo směsi jasně uvedeno použitím slova "nanoforma", že jde o nanoformu. Dále by mělo být v příslušných případech jasně upřesněno, o jakou nanoformu se jedná. Rovněž může být vhodné zpracovat pro různé nanoformy látky nebo směsi samostatný bezpečností list.

Pokud je pro některou směs vytvořen identifikátor UFI a je zájem nebo povinnost (volně ložené směsi) ho uvést v bezpečnostním listu, měl by být uveden v tomto pododdílu.

V pododdílu 1.3 bezpečnostního listu je zdůrazněno, že identifikace dodavatele bezpečnostního listu registrované látky, který je jejím výrobcem nebo dovozcem nebo je výhradním zástupcem pro registraci látky, musí být shodná s identifikací výrobce, dovozce nebo výhradního zástupce, který je uveden v žádosti o registraci.

V pododdílu 2.3 bezpečnostního listu by mělo být vedle dosud požadovaných informací upozorněno na skutečnost, že má látka vlastnosti narušující endokrinní činnost, pokud je zařazena do seznamu podle čl. 59(1) (Kandidátský seznam látek) z těchto důvodů. U směsí musí být poskytnuty informace o každé takové látce přítomné ve směsi v koncentraci rovné 0,1 % hm. nebo vyšší.

V pododdílu 3. 1 bezpečnostního listu se u registrovaných nanoforem látky uvedou charakteristiky částic, jak jsou požadovány v příloze VI k nařízení REACH. U neregistrovaných nanoforem látek se uvedou stejné charakteristiky, pokud mají vliv na bezpečnost látky.

V pododdílu 3.2 bezpečnostního listu směsi splňující kritéria pro klasifikaci by vedle složek směsi s dosud uvedenými charakteristikami, obsažených ve směsi v dosud uvedené koncentraci, měly být uvedeny rovněž

- složky senzibilizující kůži nebo dýchací cesty se stanoveným specifickým koncentračním limitem, přítomné v koncentraci vyšší než je jedna desetina tohoto limitu,

- složky narušující endokrinní systém přítomné ve směsi v koncentraci 0,1 % hm. nebo vyšší.

Dosud platný koncentrační limit pro uvádění složek toxických při vdechnutí se snižuje z 10 % hm. na 1 %.hm. nebo vyšší.

Ve stejném pododdílu bezpečnostního listu pro směsi neklasifikované jako nebezpečné byly k dosud platnému výčtu složek, které by měly být uvedeny v pododdílu 3.2 doplněny

- složky identifikované jako narušující endokrinní činnost, přítomné v koncentraci 0,1 % hm. nebo vyšší,

- složky

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...