dnes je 27.5.2020

Input:

Značení látek a směsí v národních jazycích od 1. 12. 2019

1.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.2 Značení látek a směsí v národních jazycích od 1. 12. 2019

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Dodavatelé látek a směsí, používáte na označení a v bezpečnostních listech látek a směsí správné názvy látek? Od 1. 12. 2019 musí být na označení chemických látek a směsí a v bezpečnostních listech těchto výrobků názvy látek v národních jazycích.

Obecný požadavek na používání národních názvů chemických látek na označení látek a směsí

V čl. 18(2) nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) je stanoveno, že látka klasifikovaná jako nebezpečná a zařazená do Seznamu harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek (dále jen Seznam), zveřejněného v části 3 přílohy VI, musí být na štítku nebo přímo na obalu označena názvem a identifikačním číslem uvedeným v Seznamu.

V článku 18(3) nařízení CLP je stanoveno, že nebezpečná chemická směs musí být označena obchodním názvem nebo označením směsi spolu s uvedením názvů složek směsi přispívajících k závažným toxikologickým účinkům nebezpečné směsi.

Uvedeny by měly být názvy nejvýše 4 složek (pokud z podstaty nebezpečnosti směsi nevyplývá potřeba uvést větší počet složek), které přispívají ke klasifikaci směsi, pokud jde o akutní toxicitu, žíravost pro kůži nebo vážné poškození očí, mutagenitu v zárodečných buňkách, karcinogenitu, toxicitu pro reprodukci, senzibilizaci dýchacích cest nebo kůže, toxicitu pro specifické cílové orgány nebo nebezpečnost při vdechnutí.

V čl. 17(2) nařízení CLP je stanoveno, že informace uváděné na označení nebo na obalu nebezpečné látky nebo směsi musejí být uváděny v úředním jazyce nebo jazycích členského státu nebo členských států, v nichž je látka nebo směs uváděna na trh. Tento požadavek nevylučuje možnost používat vícejazyčné štítky.

Obecný požadavek na používání názvů chemických látek v bezpečnostních listech

V čl. 18(1) nařízení CLP je stanoveno, že v bezpečnostních listech látek a směsí musí být použit stejný název, jaký je pro danou látku nebo směs použit na obalu.

V čl. 31(5) nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) je stanoveno, že nerozhodne-li daný členský stát jinak, dodává se bezpečnostní list v úředním jazyce nebo v úředních jazycích daného členského státu, v němž je látka nebo směs uváděna na trh.

V příloze II k nařízení REACH, kterou jsou stanoveny požadavky na sestavení bezpečnostního listu, je v odst. 1.1 uveden požadavek, aby byla látka nebo směs, pro kterou je bezpečnostní list poskytován, v Oddílu 1 označena v souladu s pravidly uvedenými pro látku v čl. 18(2) a pro směs v čl. 18(3) nařízení CLP. K tomu je ještě stanoven požadavek, aby byl název registrované látky v bezpečnostním listu shodný s názvem látky použitým v žádosti o registraci.

Obdobně by měl být v pododdílu 3.1 bezpečnostního listu pro látku použit název látky shodný s názvem v pododdílu 1.1 bezpečnostního listu.

V pododdílu 3.2 bezpečnostního listu směsi by měly být uvedeny názvy a klasifikace látek, včetně jejich registračního čísla, které jsou ve směsi obsaženy v koncentracích vyšších, než jsou limity uvedené v odst. 3.2.1 přílohy II k nařízení REACH (především mezní limity, obecné a specifické klasifikační limity a elicitační limity).

Stav Seznamu harmonizovaných klasifikací a označení před vydáním nařízení (EU) 2018/669

Seznam je přílohou přímo působícího unijního nařízení CLP, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie. Úřední věstník je vydáván ve všech úředních jazycích členských států Evropské unie. V případě nařízení CLP se zřejmě pro velký rozsah a odbornou náročnost zpracování správných chemických názvů látek zapsaných v Seznamu nepodařilo včas připravit jazykové verze Seznamu v dílčích úředních jazycích. Až do vydání nařízení (EU) 2018/669 obsahovala tabulka 3 v příloze VI k nařízení CLP pouze anglické názvy látek. To samozřejmě vedlo k nejasnostem a k nejednotnému a často nesprávnému plnění požadavků na pojmenovávání látek zařazených do Seznamu na označeních a v bezpečnostních listech.

Vydání Seznamu z přílohy VI k nařízení CLP obsahujícího názvy látek ve všech  úředních jazycích

Vydáním nařízení (EU) 2018/669 v květnu roku 2018 splnila Komise EU téměř po deseti letech svůj slib, že bude Seznam k dispozici včetně úředně stanovených a závazných národních názvů látek zařazených do Seznamu. Nařízení je 11. přizpůsobením nařízení CLP vědecko-technickému pokroku (11. ATP). Bohužel i jeho vydání doprovázely nejasnosti způsobené tím, že Seznam byl vydán včetně informací o klasifikaci a označení látek

Partneři