dnes je 18.5.2024

Seznam aktuálních P pokynů podle CLPGarance

18.1.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam P pokynů, tedy vět pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a směsmi, je pro vás připraven v multijazykovém znění a můžete zde porovnat, zda jste se svými bezpečnostními listy či etiketami v souladu s nařízením…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Seznam aktuálních znění H vět podle CLPGarance

16.1.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam H vět, tedy vět určujících riziko chemické látky nebo směsi je pro vás připraven v multijazykovém znění a můžete zde porovnat, zda jste se svými bezpečnostními listy či etiketami v souladu s nařízením…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nové třídy nebezpečnosti podle CLPZáznamGarance

25.7.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:10:58

Potřeba identifikace těchto tříd nebezpečnosti vznikla na základě zkušeností a vědeckých poznatků získaných při identifikaci SVHC látek.

Přístupné pro: Plus

Základní pravidla při nakládání s chemickými látkami v podnikuZáznamGarance

5.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:11:46

Přehled důležitých vstupních informací o riziku používaných chemických látek a směsí, označení nádob na pracovišti, společné skladování CHLS, informace o riziku předávané…

Přístupné pro: Plus

Konference PPE22 (23.11.2022) - dotazy a odpovědi z oblasti „CHLS"Garance

25.11.2022, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “ Nakládání s chemickými látkami a směsmi“.

Označování skladovacích prostorGarance

8.7.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označování skladovacích prostor z pohledu chemických látek se řídí nařízením vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Toto nařízení je prováděcím předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látekGarance

20.5.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek – dále jen „nařízení PIC” z anglického „The Prior Informed Consent Regulation” (konsolidovaná verze z 1.9.2020) upravuje dovoz a vývoz…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Diskuze po bloku "Chemické látky" - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:27

Na VI. ročníku konference PPE padlo velké množství dotazů. Zde je záznam diskuze v bloku "Odpady a obaly v podnikové praxi".

Přístupné pro: Plus

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., a souvislosti s BOZP (pravidla, kategorizace, dohled KHS nad PLS a další)ZáznamGarance

21.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:24

Na konci dubna byla přijata novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví s několika významnými dopady do oblasti ekologie a BOZP. Novela provedená zákonem č. 205/2020 Sb., je účinná od…

Přístupné pro: Plus

Změny v harmonizované klasifikaci látek podle nařízení CLP od 1. 5. 2020Garance

2.4.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Blíží se termín povinné implementace změn klasifikace některých látek zapsaných nebo nově zařazených do seznamu harmonizovaných klasifikací a označení, zveřejněného jako tabulka 3 v příloze VI k nařízení CLP. V návaznosti na stanovené změny klasifikace látek…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Značení látek a směsí v národních jazycích od 1. 12. 2019Garance

1.4.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodavatelé látek a směsí, používáte na označení a v bezpečnostních listech látek a směsí správné názvy látek? Od 1. 12. 2019 musí být na označení chemických látek a směsí a v bezpečnostních listech těchto výrobků názvy látek v národních…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Náležitosti bezpečnostních listůGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostní list je hlavním nástrojem pro předávání informací zaměstnavatelům o látkách a směsích:

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Podrobnosti k postupům a dokumentům podle nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

 Posuzování chemické bezpečnosti látek a směsí a vyhotovení zprávy o chemické bezpečnosti_Toc17452561_Toc19793581 

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Expoziční scénáře k bezpečnostním listům registrovaných látekGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Formát expozičního scénáře připojovaného k rozšířenému bezpečnostnímu listu (expoziční scénář pro sdílení informací) není stanoven žádným právním předpisem. V průběhu registrací se formát ES pro sdílení postupně vyvíjel. V současné době se ustálil na podobě,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zařazování látek do přílohy XIV k nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Procesy spojené s povolováním látek sestávají z několika kroků, z nichž každý zahrnuje veřejnou konzultaci, ve které mohou i následní uživatelé, kteří látky používají, uplatnit své připomínky.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Informace poskytované podle čl. 32 nařízení REACHGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

K mimořádně nebezpečným látkám podléhajícím povolení nebo omezení, pokud k nim není povinností poskytovat bezpečnostní list, musejí výrobci a dovozci sdělovat informace o podmínkách bezpečného použití podle čl. 32 nařízení REACH. Tato situace může nastat…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Poplatky a platby za úkony vyžadované od následného uživateleGarance

23.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatky a platby za úkony prováděné na základě požadavků nařízení REACH jsou upraveny čl. 74 nařízení REACH a nařízením (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách agentuře…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti dovozce látky, ke které je jmenován výhradní zástupce pro registraciGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti následných uživatelů nacházejících se v dalších rolíchGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následní uživatelé nacházející se v dalších rolích musejí plnit povinnosti společné pro všechny následné uživatele popsané v kapitole  Povinnosti společné pro všechny následné uživatele_Toc18572674_Toc19793469 . Pokud uvádějí své výrobky na trh EU/EHP, musejí…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zakázkový výrobceGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakázkový výrobce (anglicky „toll manufacturer”) je společnost, která poskytuje výrobní služby za úplatu jiné společnosti na základě smlouvy o této činnosti. Obecně, zákazník obvykle vlastní znalosti (know-how) a konečný výrobek, zakázkový výrobce zajišťuje…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti podnikající osoby, která pouze přebaluje látky nebo směsiGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikající osoba, která jen kupuje látky a směsi na trhu EU/EHP, uskladňuje je a dále je prodává, je v roli distributora. Nepřichází do přímého styku s látkami ani směsmi, proto nemusí řešit otázku bezpečného zacházení s látkami a směsmi. Pokud ale…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti zpětného dovozce již registrované látkyGarance

21.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Definice „předmětu" podle nařízení REACHGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti výrobců předmětůGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobci předmětů musejí plnit společné požadavky na používání látek, jak jsou stanoveny pro všechny následné uživatele a popsány v kapitole  Povinnosti společné pro všechny následné uživatele . Vedle toho mohou mít další povinnosti spojené s látkami, které…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dodatek k obecné povinnosti omezení nebo zákazu uvádění na trh nebo používání stanovených látek ve vyráběných předmětechGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecný požadavek na plnění podmínek omezení nebo zákazu používání látek zapsaných v příloze XVII k nařízení REACH je uveden v kapitole  Používání látek omezených podle hlavy VIII nařízení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnost registrace látek záměrně uvolňovaných z předmětuGarance

18.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Poskytování informací v dodavatelském řetězciGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunikace v dodavatelském řetězci má sloužit především k přenosu informací důležitých pro bezpečné zacházení s chemickými výrobky od výrobců a dovozců látek a směsí směrem k jejich uživatelům. Důležitá je i komunikace v opačném směru, kterou by měl být…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Informování o nebezpečnosti prostřednictvím označeníGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V textu této kapitoly jsou uváděny informace platné jak pro látku, tak pro směs.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnost zjišťovat vlastnosti a klasifikovat směsi uváděné na trhGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Reklama pro nebezpečné látky a směsiGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud mají následní uživatelé uvádějící na trh látky nebo směsi v úmyslu nabízet nebo propagovat své výrobky nebo informovat o svých výrobcích např. formou reklamních tisků nebo sdělení, nesmí opomenout v těchto materiálech a sděleních uvádět u výrobků…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Další povinnosti spojené s výrobou a uváděním směsí na trh směsí (formulátorů)Garance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobci směsí jsou považování za následné uživatele látek, pro které se v pokynech k nařízení REACH začal v českém jazyku používat jednoslovný výraz „formulátor”. Toto označení je pro jeho stručnost používáno i v této…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Oznamování informací o směsíchGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Uchovávání informací o klasifikaci a označováníGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost archivovat nejméně 10 roků od poslední dodávky směsi informace týkající se klasifikace a označení podle nařízení CLP se týká především následných uživatelů – formulátorů (výrobců…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Požadavky na používání látek podléhajících povoleníGarance

7.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Látky podléhající povolení jsou látky zapsané do přílohy XIV k nařízení REACH. Tyto látky je možné uvádět na trh a používat jen za podmínek uvedených v čl. 56(1) nařízení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Používání látek omezených podle hlavy VIII nařízení REACHGarance

7.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti společné pro všechny následné uživateleGarance

5.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti společné pro všechny následné uživatele jsou povinnosti, které souvisejí s hlavními cíli nařízení REACH. Týkají se především bezpečného používání chemických látek a směsí a omezování používání mimořádně nebezpečných látek. Jsou to zároveň…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...