dnes je 29.2.2020

Nejnovější

Nejčastější chyby a provinění (BL, ES, biocidy) - Konference PPE V. (19.11.2019 Praha)ZáznamGarance

28.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:13:35

Celý blok chemických látek svým vystoupením uzavřel za Českou inspekci životního prostředí RNDr. Oldřich Jarolím. nejčastější chyby, které se objevují v bezpečnostních listech a při jejich předávání + rozšířené BL a scénáře expozice probíhající kontrolní ...

Přístupné pro: Envi profi

Nakládání s vodami v roce 2020 - Konference PPE V. (19.11.2019 Praha)ZáznamGarance

28.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:44:26

Odpoledne před posluchače předstoupil se svou poutavou přednáškou o vodohospodářství v podniku Ing. Václav Kuncl. Celá přednáška byla rozdělena do 4 svou důležitostí srovnatelných částí - na problematiku ohlašování, havárie, nový vodní zákon zaměřený zejména…

Přístupné pro: Envi profi

SVHC látky - Konference PPE V. (19.11.2019 Praha)ZáznamGarance

27.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:17:27

Stále častěji skloňované téma v podnikové ekologii jsou SVHC látky, neboli látky vzbuzující velmi velké obavy. Jaké jsou podmínky povolení SVHC látek zmínila a na problém SVHC látek v odpadech upozornila Ing. Lenka Lišková.

Přístupné pro: Envi profi

Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)

26.2.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Bezpečnostní listy a expoziční scénáře a jejich využití ve firemní praxi - Konference PPE V. (19.11.2019 Praha)ZáznamGarance

26.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:27:13

Na firemní praxi a problémy s bezpečnostními listy a expozičními scénáři se zaměřila Ing. Radka Vokurková. forma a obsah bezpečnostního listu obdrženého od dodavatele látky nebo směsi zapracování získaných informací do firemního managementu chemických ...

Přístupné pro: Envi profi

CHLaS z pohledu BOZP - novela § 44a zákona č. 258/ 2000 Sb. - Konference PPE V. (19.11.2019 Praha)ZáznamGarance

25.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:25:21

Českou připravovanou legislativu, zejména nový paragraf o pravidlech o nakládání s chemickými látkami na pracovišti z pohledu BOZP, představil Zbyněk Moravec.

Přístupné pro: Envi profi

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 mění přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008

25.2.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 mění přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008VÚředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise vpřenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) - zveřejněno 18. 2. 2020.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Souhrn změnlegislativy CHLaS a nové povinnosti vroce 2020 - Konference PPE V. (19.11.2019 Praha)ZáznamGarance

24.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:21:03

Základním přehledem především evropské legislativy uvedl celý panel chemických látek Ing. Oldřich Petira. Souhrnný přehled aktuálních změn a doplnění - REACH Souhrnný přehled aktuálních změn a doplnění - CLP Souhrnný přehled aktuálních změn a doplnění - ...

Přístupné pro: Envi profi

Program LIFE nabízí 85 milionů korun na ochranu životního prostředí a klimatu

24.2.2020, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Program LIFE nabízí 85 milionů korun na ochranu životního prostředí a klimatuMinisterstvo životního prostředí vyhlašuje národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Směrnice EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi - Databáze SCIPGarance

21.2.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rámcová směrnice o odpadech č. 98/2008 stanoví opatření, která se zabývají nepříznivými dopady vzniku odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí a lidské zdraví a zlepšením účinného využívání zdrojů, které jsou pro přechod na oběhové hospodářství…

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejčtenější

Zákon o ekologickém zemědělstvíGarance

11.6.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba a prodej biopotravin podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Srovnání s evropskými nařízeními. Označování ekologických produktů.

Přístupné pro: Envi profi

KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍGarance

13.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastěji vnímáme konflikt jako destabilizující prvek nějakého systému. Přináší změnu. S tou jste se již naučili zacházet v sedmé lekci, proto je dneska již pomocníkem ve vaší manažerské práci.

Přístupné pro: Envi profi

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuArchiv

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…

Přístupné pro: Envi profi

Oznámení chemických směsí a detergentůGarance

18.1.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámení nebezpečných chemických směsí (nebezpečné pro zdraví a fyzikálně chemicky) a oznámení detergentů (bez ohledu na nebezpečnost) je základní povinností podle chemického zákona (č. 350/2011 Sb.) při uvádění směsí a detergentů na trh. Povinnost musí být…

Přístupné pro: Envi profi

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 35/2020 Sb. o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 37/2020 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 38/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2025, 1,25 % (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 17)
  • 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů zákon o realitním zprostředkování (vyšlo dne: 17.2.2020 v částce č. 18)
  • 41/2020 Sb. novela nař. vl. č. 361/2007 Sb. (vyšlo dne: 17.2.2020 v částce č. 19)
  • 42/2020 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava (vyšlo dne: 24.2.2020 v částce č. 20)
  • 47/2020 Sb. novela zák. č. 200/1994 Sb., č. 183/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 51/2020 Sb. o územně správním členění státu zákon o územně správním členění státu (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 53/2020 Sb. novela vyhl. č. 329/2019 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 23)
  • 54/2020 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 23)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

10.3.2020, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Podniková energetika pro pokročilé

12.3.2020, Praha, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Seminář je určen pro podnikové energetiky, pracovníky FM, technicko-výrobním manažerům a provozním technikům, kteří mají řízení spotřeby energií na starosti. Může být užitečný i pro manažery, kteří chtějí implementovat systém energetického managementu ISO 50001 nebo rozhodují o investicích do energeticky náročných technologií (finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí, atp.).

Alergeny v potravinovém průmyslu

17.3.2020, Praha, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Lektorka tohoto semináře se bude věnovat problematice řízení alergenů ve výrobě a o označování alergenů.

Potraviny a reklama - co se smí a co ne

24.3.2020, Praha, Mgr. Bc. et Bc. Jiří Hadaš, MBA

Zákon o regulaci reklamy vymezuje speciální úpravu pro potraviny. Zvláštní skupinou jsou potraviny, které podléhají specifické úpravě z hlediska propagace a reklamy. Regulace reklamy na tuto komoditu je citlivou oblastí a současně i složitou z pohledu orgánu dozorujících reklamu, neboť nepodléhá jen vnitrostátním právním předpisům, ale též předpisům na úrovni evropského práva.

Aktuální legislativa a povinnosti následných uživatelů chemických látek a směsí

31.3.2020, Praha, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Seminář je zaměřen na vysvětlení nebo připomenutí povinností a postupů stanovených nařízením REACH, které musí plnit všichni koncoví uživatelé nebezpečných látek a směsí a uživatelé používající látky k výrobě směsí a předmětů.

On-line publikace

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Doporučujeme
Informace od partnerůPartneři