Doporučujeme

Program III. ročníku konference PPE zveřejněn!

                                                                                

 

Rádce podnikového ekologa

 

 

Informace od partnerů

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější
Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2018 se rychle blíží

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2018 se rychle blíží

17.10.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Dne 22. října agentura EU-OSHA zahajuje spolu se svými partnery Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby podpořila participativní a aktivní přístup ke kontrole nebezpečných látek. Jakožto zásadní mezník současné kampaně Zdravé pracoviště ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Chemické látky a směsi ve světle novelizace normy ISO 14001:2015

Chemické látky a směsi ve světle novelizace normy ISO 14001:2015

17.10.2018, Zdroj: Consulteco, s.r.o.
EMS - ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT klade zpohledu novelizace normy ISO 14001:2015 větší důraz na propojení systému (EMS) svedením (Leadership). Větší důraz je kladen i na hodnocení výkonnosti - vyhodnocování naměřených hodnot, jejich analýzu a závěry vedoucí…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Stop zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

Stop zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

16.10.2018, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)
Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a oprava nařízení Komise (EU) 2017/776

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a oprava nařízení Komise (EU) 2017/776

15.10.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008 předloženy návrhy na zavedení, respektive aktualizaci nebo zrušení harmonizovaných klasifikací a označení určitých látek. Na základě stanovisek k těmto návrhům,…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Nová strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu

Nová strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu

12.10.2018, Zdroj: Evropská komise
Komise představila akční plán rozvoje udržitelné a oběhové bioekonomiky, která má sloužit společnosti, životnímu prostředí i ekonomice Evropy.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
V celé EU začíná na pumpách platit jednotné značení paliv

V celé EU začíná na pumpách platit jednotné značení paliv

12.10.2018, Zdroj: www.euroskop.cz
V Evropské unii včetně Česka začíná dnes platit jednotné značení motorových paliv. Symboly budou na stojanech a tankovacích pistolích všech čerpacích stanic. Příslušné značky ponesou na krytu od nádrže také nově vyrobená auta. Jednotné značení by mělo předejít ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Revize kotlů, programy zlepšování kvality ovzduší a databáze odborně způsobilých osob od 1. 1. 2020 po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)Garance

11.10.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář změn zákona o ochraně ovzduší týkající se imisních limitů pro obce a kraje, programů zlepšování kvality ovzduší, využívání CZT, povinných revizí kotlů, možností obcí vyhláškou zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv, platnost novely zákona od…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Změny v oblasti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)Garance

10.10.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nové povinnosti dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty po novele zákona o ochraně ovzduší - změna termínu podávání zprávy o emisích skleníkových plynů, vykazování úspory skleníkových plynů z pohonných hmot… Platnost novely zákona od 1. 9.…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Normy: ekologie a životního prostředí-říjen2018

Normy: ekologie a životního prostředí-říjen2018

10.10.2018, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi
Nové a aktualizované normy, související sochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v říjen 2018.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Ministři budou hlasovat o návrhu k emisním normám

Ministři budou hlasovat o návrhu k emisním normám

9.10.2018, Zdroj: www.euroskop.cz
Ministři členských zemí zodpovědní za oblast životního prostředí budou dneshlasovat oobecném přístupu knávrhu nařízení osnižování emisí CO2 zaut a lehkých užitkových vozidel. Předložený návrh Evropské komise je jedním zkroků knaplňování požadavků Pařížské…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Nejčtenější

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

15.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

§ 3Archiv

24.10.2012, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz č. 1 Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů? Pojem odpad je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech , který stanoví, že odpad je každá movitá ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 192/2018 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vyšlo dne: 31.8.2018 v částce č. 94)
  • 193/2018 Sb. novela zák. č. 56/2001 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 5.9.2018 v částce č. 95)
  • 202/2018 Sb. novela nař. vl. č. 318/2017 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 203/2018 Sb. o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 204/2018 Sb. novela vyhl. č. 84/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 102)
  • 205/2018 Sb. novela vyhl. č. 228/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 102)
  • 210/2018 Sb. novela vyhl. č. 321/2014 Sb. (vyšlo dne: 27.9.2018 v částce č. 105)
  • 213/2018 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 (vyšlo dne: 27.9.2018 v částce č. 107)
  • 220/2018 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 4.10.2018 v částce č. 109)
  • 234/2018 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 18.10.2018 v částce č. 118)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019

Praha: 16.10. 2018

Seminář je určen pro:

podnikové ekology, osoby zodpovědné ve společnostech za oblast nakládání s odpady a obaly, osoby odpovědné za řízení systému environmentálního managementu (ISO 14001), auditory, poradce a konzultanty systémů environmentálního managementu, integrovaných systémů managementu a systémů hodnocení souladu s právními požadavky.

Co Vám seminář přinese

na semináři získáte přehled požadavků, které se týkají oblasti nakládání s odpady a obaly z hlediska praktických zkušeností tak, aby byl jasně srozumitelný a zároveň v souladu s českou i evropskou legislativou. 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: