dnes je 19.4.2019
Nejnovější

Na obnovu brownfieldů dá stát letos 100 milionů korun

18.4.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na obnovu brownfieldů dá stát letos 100 milionů korunStát dá letos na přeměnu a revitalizaci nevyužívaných areálů a staveb ve veřejném vlastnictví, takzvané brownfieldy, 100 milionů korun. Obce, města a kraje mohou o podporu žádat u agentury CzechInvest od 16. dubna do 16. července. Podmínkou je budoucí…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Zpětný odběr pneumatik od 1.1.2020

17.4.2019, Zdroj: MŽP, Enviweb

Zpětný odběr pneumatik od 1.1.2020Od ledna 2020 bude navýšena minimální hranice sběru použitých pneumatik z 35 % na 65 %. Níže také metodický pokyn MŽP k vyplňování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik dle vyhlášky č. 248/2015 Sb.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

12.4.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)Změna nařízení CLP je provedena nařízením Komise (EU) 2019/521 a úpravy se týkají příloh I - VI. Nařízenízavádí novou třídu nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a novou třídu nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny - samozápalné plyny.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2019

12.4.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2019Změna tříd nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a hořlavé - samozápalné plyny, změna vět o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení podle CLP. Oprava nařízení REACH, povolení některých biocidních přípravků.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Seminář: Oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2020 ve formátu PCN

11.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seminář: Oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2020 ve formátu PCNPříloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března2017) implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Připomínky: Nový zákon o odpadech, zákon o výrobcích sukončenou životností, zákon o obalech

10.4.2019, Zdroj: Vláda ČR, ENVIprofi

Připomínky: Nový zákon o odpadech, zákon o výrobcích sukončenou životností, zákon o obalechMinisterstvo životního prostředí předložilo do připomínkového řízení návrh nového zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o obalech.

Přístupné pro: Envi profi

Vláda odmítla zrušit povinné přimíchávání biopaliv do benzinu

10.4.2019, Zdroj: ČTK

Vláda odmítla zrušit povinné přimíchávání biopaliv do benzinuZrušení povinného přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty, které navrhly čtyři desítky poslanců v čele s Piráty, vláda ve Sněmovně odmítne. O jejím dnešním stanovisku informoval tiskový odbor Strakovy akademie. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD)…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dotaz: Dovoz azbestu pro laboratorní použití

9.4.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od zahraničního organizátora porovnávacíchtestů potřebujeme objednat a dovézt testovací vzorečky k verifikaci našich metod. Jedná se o vzorky obsahující různé modifikace azbestu vrůzných pevných matricích, většinou pro kvalitativní stanovení modifikací azbestu. ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Nová vyhláška č. 210/2018 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

9.4.2019, Zdroj: Fulsoft

Nová vyhláška č. 210/2018 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadůOd 1. 4. 2019 rozšířena pro obce povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování pro biologické odpady rostlinného původu. Od 1. 1. 2020 účinná vyhláška upravuje povinnost obce soustřeďovat a svážet jedlé oleje a tuky.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2019

8.4.2019, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2019Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v dubnu 2019.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
více článků
Nejčtenější

§ 3Archiv

24.10.2012, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1 Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů? Pojem odpad je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech , který stanoví, že odpad je každá movitá ...

Přístupné pro: Envi profi

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovnyGarance

8.5.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou využity jednoznačné…

Přístupné pro: Envi profi

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...

Přístupné pro: Envi profi

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuArchiv

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…

Přístupné pro: Envi profi

K zákonu č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.Archiv

6.7.2005, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Část čtvrtá, díl osmý zákona: Elektrozařízení a elektroodpad Dotaz č. 1 Do kdy podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení? Povinnost výrobců elektrozařízení, definovaných v § 37g písm. e) zákona ...

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 83/2019 Sb. o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras (vyšlo dne: 27.3.2019 v částce č. 39)
  • 84/2019 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras (vyšlo dne: 27.3.2019 v částce č. 39)
  • 86/2019 Sb. novela vyhl. č. 189/2013 Sb. (vyšlo dne: 27.3.2019 v částce č. 40)
  • 92/2019 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb. (vyšlo dne: 2.4.2019 v částce č. 42)
  • 98/2019 Sb. novela zák. č. 167/2008 Sb. (vyšlo dne: 9.4.2019 v částce č. 44)
  • 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (vyšlo dne: 9.4.2019 v částce č. 44)
  • 102/2019 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 104/2019 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 111/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství

Praha: 17.4. 2019

Seminář je určen pro:

výrobce, dovozce a distributory obalů, původce odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady, pracovníky krajských úřadů a obcí, kteří vydávají rozhodnutí na tomto úseku a kontrolují jejich plnění.

Co Vám seminář přinese

Cílem semináře je poskytnout přehled právní  úpravy na úrovni  EU i  národní  legislativy a seznámit je s novelizovanými předpisy EU a připravovanou právní  úpravou EU i  ČR. Seminář bude zaměřen i  na aplikaci  principů oběhového  hospodářství  v praxi.  

Partneři