dnes je 10.6.2023

Input:

16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 16/1993 Sb., Zákon České národní rady o dani silniční, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992
o dani silniční
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
302/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
243/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
143/1996 Sb.
(k 30.5.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 239/1996 Sb.
 
 
61/1998 Sb.
(k 30.3.1998)
mění, doplňuje
ÚZ 190/1998 Sb.
 
 
241/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 17 doplňuje odst. 3, následující novelou označený jako odst. 4
303/2000 Sb.
(k 7.9.2000)
mění (7 novelizačních bodů)
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 6 odst. 6
493/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 4, § 5, § 6, nová přechodná ustanovení
207/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 21 novelizačních bodů
ÚZ 58/2003 Sb.
 
 
102/2004 Sb.
(k 5.3.2004)
mění § 3 písm. d), v § 6 mění odst. 6 až 9 a ruší odst. 10 a 11, v § 10 odst. 5 ruší slova, nové znění § 12, v § 17 nové znění odst. 1, zrušen odst. 2
102/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
viz body 1, 2, 4, 7 až 9, 11, 13 a 14 čl. I novely 102/2004 Sb., celkem k oběma datům 16 novelizačních bodů
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
mění § 12 odst. 3, v § 15 doplňuje odst. 3
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 6 odst. 6 a 7 nahrazuje slova
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
v § 16 vkládá nový odst. 2
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 15 odst. 1, nové přechodné ustanovení
246/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 2 odst. 1, § 3 písm. d) a f), § 6 odst. 6 až 9, § 15 odst. 3; ruší v § 17 odst. 1; vkládá v § 6 odst. 10 a v § 10 odst. 6; nové přechodné ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 16 a 17
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 15
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
v § 15 ruší odst. 4
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 písm. d)
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 8 odst. 1 a 2
63/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 2 odst. 3, § 3 písm. a) a f), § 6 odst. 9 a 10
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 6 odst. 2; nová přechodná ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
142/2022 Sb.
(k 1.1.2025)
nabývá účinnosti ustanovení § 15 odst. 4 a bod 4 přechodných ustanovení
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2, § 3, § 4, § 14a; ruší § 6
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň silniční.
ČÁST DRUHÁ
DAŇ
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo.
(2) Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.
(3) Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo
a) s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b) kategorie N podkategorie
1. vozidlo zvláštního určení nebo
2. terénní vozidlo zvláštního určení nebo
c) kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
(4) Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
(5) Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla a jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie a kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2) .
(6) Na vozidlo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2) , které nemá v registru silničních vozidel uvedenu kategorii vozidla tvořenou kombinací písmene a číslice nebo kód druhu karoserie podle tohoto přímo použitelného předpisu, se hledí pro účely daně silniční jako na silniční vozidlo, které má v technickém průkazu registru silničních vozidel uvedenu kategorii vozidla nebo kód druhu karoserie, které nejblíže odpovídají vymezení podle tohoto přímo použitelného předpisu.
§ 3
Osvobození od daně
(1) Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo
a) vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v registru silničních vozidel,
b) určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
c) kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
d) poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem
1. diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
2. poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v registru silničních vozidel označeno jako sanitní nebo záchranářské,
3. Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
4. vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.
(2) Zdanitelné vozidlo je od daně silniční osvobozeno v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
§ 4
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně silniční je ten, kdo
a) je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v registru silničních vozidel,
b) užívá zdanitelné vozidlo u něhož je v registru silničních vozidel zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.
(2) Poplatníkem daně silniční je rovněž
a) osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
b) organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
(3) Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2 písm. c).
§ 5
Výše daně za zdanitelné vozidlo
Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k tomuto zákonu.
§ 6
(zrušen zák. č. 432/2022 Sb. k 1.1.2024)
§ 7
(zrušen zák. 102/2004 Sb. k 1.5.2004)
§ 8
(zrušen zák. č. 142/2022 Sb. k 1.7.2022)
§ 9
(zrušen zák. č. 142/2022 Sb. k 1.7.2022)
§ 10
(zrušen zák. č. 142/2022 Sb. k 1.7.2022)
§ 11
(zrušen zák. č. 142/2022 Sb. k 1.7.2022)
§ 12
Sleva na dani
(1) Kombinovanou dopravou se pro účely tohoto zákona rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, pokud úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a pokud její počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci
a) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo
b) mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 kilometrů vzdušnou čarou.
(2) U zdanitelného vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100 % výše daně pro toto vozidlo.
(3) U zdanitelného vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období
 
více než  120 jízd
činí sleva 90 % výše daně pro toto vozidlo,
od 91 do 120 jízd
činí sleva 75 % výše daně pro toto vozidlo,
od 61 do  90 jízd
činí sleva 50 % výše daně pro toto vozidlo,
od 31 do  60 jízd
činí sleva 25 % výše daně pro toto vozidlo.

Je-li vzdálenost ujetá po železnici územím České republiky delší než 250 kilometrů, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.
(4) Slevu na dani uplatní poplatník v daňovém přiznání.
§ 12a
Výpočet daně
(1) Daň silniční se vypočte jako součet dílčích daní za jednotlivá zdanitelná vozidla.
(2) Dílčí daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo se vypočte jako rozdíl
a) výše daně pro toto zdanitelné vozidlo, případně snížená o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo není předmětem daně nebo je od této daně osvobozeno, a
b) uplatněné slevy na dani za toto zdanitelné vozidlo.
§ 13
Zdaňovací období daně silniční
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
§ 14
Rozpočtové určení daně
Výnos daně silniční je příjmem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
§ 14a
Skutečnosti rozhodné pro daň
Skutečnosti rozhodné pro daň silniční ve vztahu k jednotlivému zdanitelnému vozidlu se určí podle údajů uvedených v registru silničních vozidel u tohoto zdanitelného vozidla platných
a) k prvnímu dni zdaňovacího období nebo
b) ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.
ČÁST TŘETÍ
SPRÁVA DANĚ
§ 15
Daňové přiznání
(1) Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
(2) V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,
a) za které je dílčí daň vyšší než 0 Kč,
b) za které se uplatňuje sleva na dani nebo
c) které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.
(3) V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1.
(4) Daňové přiznání k dani silniční se podává pouze elektronicky.
§ 16
Záznamní povinnost
Poplatník uplatňující slevu na dani silniční je povinen uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce nebo vnitrozemského přístavu.
§ 16a
Limit pro předepsání a placení daně
Činí-li daň silniční méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.
ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ
§ 17
Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu7b)
a) provést úpravu výše daně silniční,
b) zcela nebo částečně osvobodit od daně zdanitelné vozidlo používané k zajištění akcí v rámci vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
§ 17a
(1) Zaplacené částky na dani v průběhu zdaňovacího období roku 1993, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 1, které převyšují daňovou povinnost podle platné právní úpravy v roce 1993, jsou přeplatkem na dani podle zvláštního předpisu. Obdobně postupuje správce daně, podá-li poplatník do 31. ledna roku 1994 žádost, v níž uplatní nárok na osvobození podle § 3 odst. 2 nebo nárok na slevu na dani podle § 12 odst. 3 za zdaňovací období roku 1993.
(2) Vznikla-li daňová povinnost u vozidel uvedených v § 8 odst. 1 v listopadu nebo prosinci roku 1993, zaplatí poplatník poměrnou výši daně připadající na tato vozidla nejpozději do 31. ledna 1994.
§ 18
Zrušuje se zákon České národní rady č. 339/1992 Sb., o dani silniční.
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
* * *
Článek II zákona č. 243/1994 Sb. zní:
Čl. II
Pro daňové povinnosti za roky 1993 a 1994 se použijí dosavadní předpisy. Ustanovení tohoto zákona se použije poprvé ve zdaňovacím období roku 1995.
* * *
Článek II zákona č. 143/1996 Sb. zní:
Čl. II
Zákon o dani silniční, ve znění tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 1996.
* * *
Článek II zákona č. 61/1998 Sb. zní:
1. Ustanovení čl. I bodů 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 9 se použijí poprvé ve zdaňovacím období roku 1998 a lze je použít již při placení záloh na silniční daň v průběhu roku 1998.
2. Ustanovení čl. I bodů 2 a 4 se použijí poprvé ve zdaňovacím období roku 1999.
3. Pro daňovou povinnost do roku 1997 se použijí dosavadní předpisy.
* * *
Článek II zákona č. 303/2000 Sb. zní:
Čl. II
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 2000.
* * *
Článek II zákona č. 493/2001 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení k zákonu o dani silniční
1. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a čl. I tohoto zákona, se použije, pokud není stanoveno jinak, poprvé za zdaňovací období roku 2002.
2. Pro účely zákona o dani silniční se fyzická nebo právnická osoba zapsaná v technickém průkazu

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...