dnes je 17.7.2024

Input:

378/2007 Sb., Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění účinném k 1.6.2024

č. 378/2007 Sb., Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění účinném k 1.6.2024
ZÁKON
ze dne 6. prosince 2007
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
296/2008 Sb.
(k 18.10.2008)
mění v § 2 odst. 2 písm. n) a v odst. 3 písm. a); vkládá nový § 24a a v § 25 odst. 2 nové písm. f)
141/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění § 89 odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 109 odst. 6
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
vkládá v § 16 odst. 3 písm. l)
75/2011 Sb.
(k 25.3.2011)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 50 novelizačních bodů
50/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 39, § 80, § 81, § 83, § 103 odst. 10 písm. d), § 108, § 114 odst. 1; vkládá nové § 79a a § 81a
70/2013 Sb.
(k 2.4.2013)
mění, celkem ke všem datům 279 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
70/2013 Sb.
(k 2.7.2013)
vkládá v § 70 odst. 3 až 6
70/2013 Sb.
(k 9.2.2019)
mění § 37 a § 66; vkládá nový § 64a
účinnost stanovena uplynutím 3 let od vyhlášení aktů EK o kodexu Společenství o humánních léčivých přípravcích (oznámeno sdělením MZ č. 29/2019 Sb.)
70/2013 Sb.
(k 4.8.2013)
mění § 34 odst. 3, § 35 a § 105 odst. 5 písm. m)
70/2013 Sb.
(k 28.10.2013)
mění § 33, § 42, § 77 odst. 1, § 93i, § 105 odst. 5)
70/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 101
70/2013 Sb.
(k 1.1.2018)
ve znění zák. č. 255/2014 Sb. a zák. č. 183/2017 Sb.
mění § 80, § 82 odst. 1
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 13 odst. 1 a § 16 odst. 1
80/2015 Sb.
(k 2.5.2015)
mění § 112 odst. 5; nové přechodné ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 13, § 24 a § 77
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 5 odst. 8 písm. a) a § 8 odst. 1
66/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
66/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění § 11, § 13, § 33, § 70, § 77, § 101, § 103, § 105 a § 107
ve znění zák. č. 290/2017 Sb.
66/2017 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 13, § 21, § 51, § 52, § 53 odst. 2, § 53b odst. 1, 2, 3, § 53c odst. 1 až 8, § 54 až § 59, § 62, § 64, § 66, § 105, § 106, § 107 a § 108
ve znění zák. č. 262/2019 Sb.
66/2017 Sb.
(k 1.8.2021)
mění § 53 odst. 1, 3 a 4, § 53a, § 53b odst. 4, 5, § 53c odst. 9 a § 108
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 103 a § 107
251/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
vkládá § 19b
36/2018 Sb.
(k 7.3.2018)
mění § 67, § 104 a § 108; nové přechodné ustanovení
36/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 108 odst. 2
44/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 5, § 8, § 11, § 13, § 23, § 24, § 34, § 37, § 45, § 77, § 80, § 82, § 89, § 99, § 100, § 100a, § 103, § 105, § 106, § 107, § 108, § 114
Účinnost zákona byla stanovena k 9.2.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 15.2.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
44/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
nabývají účinnosti ustanovení § 103 odst. 6 písm. j) bodu 1, odst. 16 písm. a) bodů 1 a 2, písm. b) a odst. 17, 18 a 21
44/2019 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 6, § 13, § 16, § 22, § 64, § 104, § 105, § 106, § 107 a § 108
262/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění; nová přechodná ustanovení
262/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
nabývá účinnosti ustanovení § 79a odst. 4, § 81g odst. 5 a § 108 odst. 1 písm. k) a m); mění § 103 odst. 6, § 107 odst. 1 písm. a)
262/2019 Sb.
(k 1.4.2020)
nabývá účinnosti ustanovení § 81a odst. 4
262/2019 Sb.
(k 1.4.2021)
nabývá ustanovení § 81 odst. 3 písm. l) a m) a § 83a a 83b
89/2021 Sb.
(k 26.5.2021)
mění § 81 a § 81a
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 19b
326/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 13 a § 81a odst. 6
326/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 13 a § 81a odst. 1; nové přechodné ustanovení
366/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 59 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
314/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění, celkem 321 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
456/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
456/2023 Sb.
(k 1.6.2024)
vkládá nové § 33a až 33c
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
LÉČIVA
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Díl 1
Předmět úpravy
§ 1
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1)
a)  výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování léčivých přípravků a léčivých látek (dále jen „léčiva”),
b)  registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací,
c)  mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření jednotného trhu léčivých přípravků Evropské unie,
d)  vedení dokumentace o činnostech uvedených v písmenech a) a b).
(2)  Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
Díl 2
Základní ustanovení
§ 2
(1)  Léčivým přípravkem se rozumí
a)  látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo
b)  látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.
(2)  Léčivými přípravky podle odstavce 1 jsou
a)  humánní léčivé přípravky určené pro použití u lidí nebo podání lidem,
b)  veterinární léčivé přípravky určené pro použití u zvířat nebo podání zvířatům,
c)  humánní imunologické léčivé přípravky sestávající z vakcín, toxinů, sér nebo alergenových přípravků; výčet vakcín, toxinů, sér a alergenových přípravků stanoví prováděcí právní předpis,
d)  veterinární imunologické léčivé přípravky,
e)  humánní autogenní vakcíny připravené pro konkrétního pacienta z patogenů nebo antigenů získaných výhradně od tohoto pacienta,
f)  veterinární autogenní vakcíny, kterými se rozumějí inaktivované imunologické veterinární léčivé přípravky vyrobené z patogenů nebo antigenů získaných ze zvířete nebo zvířat v jedné epizootologické jednotce122) a které jsou použity pro léčbu zvířete nebo zvířat v téže epizootologické jednotce, nebo v epizootologické jednotce, která má s touto epizootologickou jednotkou shodnou nákazovou situaci,
g)  homeopatické přípravky zhotovené ze základních homeopatických látek podle homeopatického výrobního postupu popsaného Evropským lékopisem4) nebo, není-li v něm uveden, lékopisem úředně používaným v současné době alespoň v jednom členském státě Evropské unie (dále jen „členský stát”); homeopatický přípravek se považuje za léčivý přípravek, i když nemá zcela vlastnosti léčivých přípravků a látky v něm obsažené nejsou vždy látkami s prokázaným léčivým účinkem,
h)  radiofarmaka, kterými se rozumějí léčivé přípravky, které, jsou-li připraveny k použití, obsahují 1 nebo více radionuklidů (radioaktivních izotopů) včleněných pro

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...