dnes je 17.7.2024

Input:

66/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

č. 66/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 1. února 2006,
kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na nový řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.”.
2. V § 1 odst. 2 se slovo „vodní” zrušuje.
3. V § 2 písm. a) bodě 1 a v § 2 písm. l) se slovo „spotřebitelský” nahrazuje slovem „prodejní”.
4. V § 2 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ ; kritéria a názorné příklady, které upřesňují pojem obal, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu”.
5. V § 2 písm. d) se za slova „se považuje též” vkládají slova „přeshraniční přeprava obalu nebo baleného výrobku z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo”.
6. V § 2 písm. e) se za slova „předání obalu” vkládají slova „v České republice”.
7. V § 2 písm. f) se slova „do režimu volného oběhu” nahrazují slovy „ze státu, který není členem Evropské unie, na území České republiky do celního režimu volného oběhu”.
8. V § 3 odst. 1 se za slovo „spotřebitele” vkládají slova „nebo jiného konečného uživatele”.
9. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:
„(2)  Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami7a, považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.


7a § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.”.
10. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
„b)  součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu nebo obalovém prostředku nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g (dále jen „limitní hodnota”);”.
11. V § 4 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:
„(3)  Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami7a, považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.
(4)  Limitní hodnota podle odstavce 1 písm. b) se nestanovuje u obalů a obalových prostředků vyrobených výhradně z olověného křišťálového skla9a.


9a Vyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastnosti a způsoby označování výrobků z křišťálového skla.”.
12. V § 4 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 9b a 9c znějí:
„(5)  Překročení limitní hodnoty podle odstavce 1 písm. b) je možné ve skleněných obalech a obalových prostředcích, jestliže
a)  během výrobního procesu není do obalu nebo obalového prostředku záměrně zavedeno žádné olovo, kadmium, rtuť nebo chróm s oxidačním číslem VI; záměrným

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...