dnes je 12.4.2024

Input:

9/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 9/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 12. prosince 2008,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o hnojivech
Čl. I
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „Nařízení (ES) č. 2003/2003 Evropského Parlamentu a Rady z 13. října 2003 o hnojivech.” nahrazují slovy „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném znění.” a slova „splaškových kalů” se nahrazují slovy „kalů z čistíren odpadních vod”.
2. V § 1 odst. 1 větě první se slova „statkových hnojiv,” zrušují, za slovo „kalů1a” se vkládají slova „a dále podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání sedimentů,” a věta druhá se zrušuje.
3. V § 1 odst. 3 větě první se slova „na statková hnojiva a” zrušují, za slovo „kaly” se vkládají slova „a na sedimenty” a věta druhá se zrušuje.
4. V § 1 se doplňují odstavce 4 až 6, které včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a znějí:
„(4) Na hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, které jsou určeny k použití jako suroviny k dalšímu zpracování, se použijí ustanovení § 7, 8, 12, 13 a § 14 až 14b.
(5) Na hnojiva ES se použijí ustanovení přímo použitelného předpisu Evropských společenství o hnojivech2a dále ustanovení tohoto zákona o skladování (§ 8), používání (§ 9), odborném dozoru (§ 12), zvláštních opatřeních (§ 13) a přestupcích a jiných správních deliktech (§ 14 až 14b).
(6) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ústav”) vykonává činnosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí přímo použitelný předpis Evropských společenství o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu2a.


2Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném znění.
2aNařízení Komise (ES) č. 181/2006 ze dne 1. února 2006, kterým se provádí nařízení (ES) č. 1774/2002, pokud jde o organická hnojiva a půdní přídavky s výjimkou hnoje, a o změně uvedeného nařízení.”.
5. V § 2 písm. a) se slova „obsahující živiny” nahrazují slovy „způsobilá

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...