dnes je 28.5.2024

Input:

Dotazy k zákonu o odpadech

24.6.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Na dotazy odpovídá naše autorka z MŽP.

Pracoviště, které se zabývá výzkumem technologií v některých případech vyrábí i chemické přípravky. K tomu využívá jako vstupní surovinu i odpad stejných vlastností, jako běžně užívané suroviny k jejich výrobě. Jedná se o zařízení podle § 14 odst. 1 nebo § 14 odst. 2. Jedná se vůbec o nakládání s odpady, když účelem zařízení je výzkum využitelnosti odpadů.

Podle § 14 odst. 2 v zařízeních, která nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1.

Pokud jsou tedy v zařízení využívány pouze odpady přijímané jako náhrada v něm běžně užívaných surovin, protože splňují požadavky pro tyto vstupní suroviny stanovené, potom je možné toto zařízení považovat za zařízení provozované v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech, k jehož provozu není vyžadován souhlas podle § 14 odst. 1.

Pojem „nakládání s odpady“ je definován v § 4 písm. d) zákona o odpadech taxativním výčtem činností, které jsou považovány za nakládání s odpady. Zákon nerozlišuje tyto činnosti podle účelu, ke kterému jsou vykonávány a nestanoví tedy ani výjimky pro výzkum. Pokud tedy při výzkumu nakládáte s odpady některým ze způsobů uvedených v citované definici, nakládáte s odpady podle zákona o odpadech.

Je možné, aby obec ve své smlouvě s původcem odpadu podobného KO omezila využívání systému pouze na jeden druh odpadu (např. směsný KO), přestože má obecně závaznou vyhláškou stanoven systém?

Podle ustanovení § 17 odst. 6 zákona o odpadech může původce odpadů podobných komunálnímu odpadu využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy s obcí. Není povinností ani obce, ani původce smlouvu uzavírat.

Může orgán obce s rozšířenou působností pro výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 71 písm. h) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zahájit správní řízení o uložení pokuty  podle ust. § 66 odst. 1 zákona ? 

V případě že ne, kdo tedy? Který  orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství uvedený v § 71 zákona může uložit pokutu, fyzické osobě oprávněné k podnikání  nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...