dnes je 30.3.2023

Input:

Druhá novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, aneb změny, které odkládá vyhláška č. 445/2022 Sb.

17.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.1.2
Druhá novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, aneb změny, které odkládá vyhláška č. 445/2022 Sb.

Ing. Petr Šulc

MŽP na konci roku (23. 12. 2022) publikovalo již druhou novelu zásadní prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech (č. 541/2020 Sb., v platném znění). Novela se však netýká pouze vyhlášky č. 273/2021 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb. Novelizuje rovněž Katalog odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.) a vyhlášku o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností (vyhláška č. 16/2022 Sb.) a vyhlášku o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností (vyhláška č. 345/2021 Sb.). Novela má účinnost od 1. 1. 2023.

Potřeba novely byla dána jednak zkušenostmi z praxe, potřebou upřesnění některých ustanovení, opravou chyb v publikovaném znění nebo i potřebou prodloužení přechodných ustanovení z důvodu nepřipravenosti na nové způsoby evidence a vykazování odpadů.

Nejdůležitější změny

Novela stanovila delší přechodné období pro možnost ukládání určených nebezpečných odpadů na skládkách v důsledku nedostatečné infrastruktury pro možnost jejich spalování či jiného využití. Došlo ke zpřísnění mikrobiologických limitů pro využití kalů z ČOV na zemědělské půdě. Novela stanoví jasné podmínky, kdy jsou kaly plnící mikrobiologické limity považovány za upravené kaly dle požadavků zákona o odpadech. Novela dále upřesňuje požadavky na recyklované stavební a demoliční odpady v rámci přechodných podmínek do roku 2024, tedy podmínky související s přechodem odpadu na "neoodpad" v režimu dle § 9 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech). Novela také změnila požadavky na odpady pro zasypávání a vypustila limit stanovený pro benzo(a)pyren. Novelou došlo k nezbytnému prodloužení přechodného období pro vedení průběžných evidencí odpadů a ohlašování odpadů pro odpady i pro odpady z výrobků s ukončenou životností.

K jednotlivým ustanovením novelizované vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady:

Změna § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 273/2021 Sb., kde je souvislý složitý text s výjimkami ve vážení odpadů vlastním vážicím zařízením rozdělen do 4 bodů, dle typů zařízení, kterým je výjimka určena. Nové znění je přehlednější.

3) Zařízení určené pro nakládání s odpady musí být:
a) vybaveno zařízením na určování hmotnosti odpadu s pravidelnou kalibrací v intervalu nejvýše do 24 měsíců s výjimkou:
1. zařízení k zasypávání podle bodu 6 přílohy č. 4 k zákonu,
2. malých zařízení určených pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
3. zařízení přijímajících výhradně kapalné odpady, u kterých je zjišťován objem a hmotnost může být určena výpočtem, a
4. do konce roku 2030 v případě mobilních zařízení může být určování hmotnosti prováděno jiným způsobem, zejména externím zařízením na určování hmotnosti; v takovém případě musí být v provozním řádu, pokud jej zařízení má, nastaven jednoznačný způsob zjištění hmotnosti odpadů od každé předávající osoby,

Opravy chyby: V § 6 došlo ke dvěma změnám (opravám odkazových chyb původního textu):

V § 6 odst. 4 se odkaz na odstavec 2 nahrazuje správným odkazem na odstavec 3. Dále pak v § 6 odst. 5 se chybné odkazy v původním textu ("odstavce 2 písm. a) a c) a odstavce 3") nahrazují správnými odkazy na ustavení "odstavce 3 písm. a) a c) a odstavce 4".

Opravy chyby: V § 14 odst. 2 (věta třetí) se nesprávný tvar slova "výjimku" nahrazuje správným tvarem "výjimky"

Opravy chyby: Obdobně jsou odstraněny chyby v § 48 odst. 2 v číslech příloh vyhlášky, na které ustanovení odkazuje:

(2) Pokud je do vermikompostárny přijímán odpad katalogového čísla 02 01 06 nebo neodpadní suroviny stejného původu, musí být provedeno jejich zpracování předkompostováním podle technické normy ČSN 46 5736 – Vermikomposty nebo musí být technologie vermikompostárny ověřena z hlediska účinnosti hygienizace a prováděno pravidelné ověřování limitních hodnot indikátorových organismů podle přílohy č. 27 28 k této vyhlášce v četnosti podle přílohy č. 30 31 k této vyhlášce.

Nové podmínky pro ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace

V § 50, který stanovuje požadavky na ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace, je v odstavci 2 nahrazen text v písm. b) novým zněním:

"b) metodou vstup – výstup, která se provádí odebráním 10 vzorků na vstupu během 30 dnů a 10 vzorků na výstupu, přičemž minimální doba mezi jednotlivými odběry vzorků na vstupu je 48 hodin; vzorek na výstupu musí být vždy odebrán ze stejného materiálu jako pořadím odpovídající vzorek odebraný na vstupu; doba mezi odběrem vstupního a odpovídajícího výstupního vzorku musí odpovídat době, po kterou je materiál podroben technologickému procesu úpravy."

A dále je v odst. 3 § 50 v písm. b) v závěru textu nahrazena původní hodnota "≤ 1 KTJ" hodnotou vyšší "méně než 50 KTJ".

Nově stanovené požadavky pro ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace

Další úpravou je zcela nový text § 57 Požadavky na ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace. Původní ustanovení § 57 pouze stručně odkazovalo na ustavení § 50. To je od 1. 1. 2023 nahrazeno ustanoveními, která stanoví případy, kdy se provádí ověření technologie hygienizace kalů z hlediska účinnosti procesu v odstavci 1. Odstavec 2 stanoví metody účinnosti hygienizace kalů. Odstavec 3 definuje kritéria pro splnění procesu hygienizace. Odstavec 4 pak stanovuje podmínky, za nichž se technologie úpravy kalů považují za ověřené.

Opravy chyby Další opravu chybného odkazu najdeme v § 60 v odstavci 1 na §58 59 odst. 1 písm. f).

Původní text § 61, který stanovuje mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v upravených kalech a mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů na zemědělské půdě, novela nahrazuje novým, obšírnějším textem.

V § 64 Program použití kalů se formálně upřesňuje (doplňuje) stávající text

b) popis technologie úpravy kalů včetně údajů o ověření účinnosti technologie úpravy z hlediska hygienizace.

Přechodná ustanovení

V § 79 odst. 6 se prodlužuje termín plnění povinnosti o 3 roky (do 31. 12. 2025). Jedná se o prodloužení doby, po kterou se na nebezpečné odpady uvedené v příloze č. 4 bod C vyhlášky nevztahuje omezení dle § 14 odst. 2. Bez novelizace by již platil zákaz ukládat

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...