dnes je 18.7.2024

Input:

Ekologické hodnocení

11.10.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.6 Ekologické hodnocení

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Rozsah řešení výzkumného projektu VaV/720/2/00 byl stanoven tak, aby zahrnoval systém, jehož funkcí je nakládání s komunálním odpadem (kódy 2001, 200301) ve všech fázích, tj. od doby, kdy byl vyzvednut ze sběrných nádob až po využití (papírna, výroba výrobků z odpadních plastů, sklárna, spalovna) či odstranění (skládka) jeho složek. Za tímto účelem byla shromažďována vstupní data z celé ČR tak, aby byly v maximální míře postiženy regionální i lokální odlišnosti; pracovalo se s váženými průměry, které charakterizují reprezentativní situaci v ČR. Výpočet LCI (inventarizace životního cyklu) byl proveden pomocí softwarového vybavení a databáze firmy Boustead Consulting, Ltd.

V rámci řešení byly pro rok 2010 definovány čtyři scénáře nakládání s komunálním odpadem v ČR:

 • zákonný (odpovídá přesně požadavkům Směrnic EU),

 • recyklační (vyšší materiálové využití),

 • energetický (vyšší energetické využití),

 • skládkový (vyšší odstraňování).

Problémy hodnocení

Při řešení úkolu vymezili autoři základní problémy, které se během zpracování vyskytly. Jsou to:

 • kompletní provozní údaje byly poskytnuty pouze od omezeného počtu i druhů prostředků pro svoz zbytkového komunálního odpadu,

 • vážený průměr pro ČR nepostihl specifickou situaci přepravy komunálního odpadu v podhorských a horských oblastech a nezahrnul systémy dvouetapového svozu,

 • kompletní provozní údaje byly poskytnuty pouze od omezeného počtu skládek komunálního odpadu; ani v jednom případě není na respondujících skládkách provozováno jímání a spalování (využívání) skládkového plynu,

 • provozní údaje ze spaloven komunálního odpadu představovaly celoroční průměrné hodnoty bez bližší specifikace detailních provozních skutečností,

 • v hodnocení nebyly zahrnuty vlivy na životní prostředí spojené s výrobou materiálů (především beton, ocel a plasty) k výstavbě zařízení k úpravě a využití druhotných surovin, skládek a spaloven komunálního odpadu,

 • kompletní provozní údaje byly poskytnuty pouze od omezeného počtu i druhů prostředků pro svoz odpadního papíru, plastů a skla a od omezeného počtu třídicích linek a úpravnických zařízení,

 • životní cyklus odpadního papíru byl redukován na životní cyklus odpadního papíru G3 (k výrobě novinového papíru),

 • kompletní provozní údaje u zpracování odpadních plastů byly k dispozici pouze od vybraných (i když významných) zpracovatelských kapacit,

 • kompletní provozní údaje u zpracování upravených odpadních střepů nebyly k dispozici - byly využity údaje z dokumentů BREF,

 • pro konečné hodnocení významnosti oboru zpracování druhotných surovin v ČR z hlediska dopadů na životní prostředí byly výsledky dílčích systémů odpadní papír G3-novinový papír a posouzení energetického-materiálového využití odpadních plastů vztaženy na celý systém životního cyklu odpadního papíru a odpadních plastů v ČR,

 • vyhodnocení materiálových a energetických vstupů a výstupů bylo provedeno na základě současné míry efektivity získávání druhotných surovin a výpočtově použity i pro odlišné (nižší a vyšší) míry efektivity, tzn. nebyla zohledněna dynamika změn měrných ukazatelů vstupů a výstupů v závislosti na množství využitých druhotných surovin,

 • údaje poskytnuté respondenty nemohly být nezávisle ověřeny.

Následující závěry byly přijaty s tím, že si autoři výzkumného projektu VaV/720/2/00 jsou vědomi, že v této zprávě jsou vzájemně porovnávány ukončené (spalování, skládkování) a neukončené (druhotné suroviny) životní cykly částí komunálního odpadu a že v případě druhotných surovin je možno část započítaných materiálových a energetických vstupů a výstupů přičíst na vrub životního cyklu výrobku z druhotných surovin. S ohledem na tematické zaměření této práce se autoři rozhodli veškeré relevantní materiálové a energetické vstupy a výstupy spojené s využitím druhotných surovin u konečného zpracovatele až do technologické operace, v nichž se materiál pocházející z druhotného zdroje stává rovnocenným materiálu z primárního zdroje, včetně z této náhrady plynoucích efektů, přičíst na vrub životního cyklu komunálního odpadu.

Závěry

Z uvedeného hodnocení vyplývá, že

 • existuje evidentní rozpor mezi obecně uznávanou hierarchií

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...