dnes je 17.7.2024

Input:

Hodnocení systémů sběru TKO

11.10.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.5 Hodnocení systémů sběru TKO

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Hodnocení

Rozsah analýzy byl stanoven podle závažnosti podílu jednotlivých složek komunálních odpadů na celkovém nakládání s těmito odpady v obcích. K výběru sledovaných komodit byly využity také výsledky multikriteriální analýzy složek komunálních odpadů z hlediska jejich využitelnosti jako druhotných surovin. Jako výchozí byly vybrány složky směsný komunální odpad, využitelné složky - papír, plasty, sklo, kovy. Ostatní druhy komunálních odpadů nebyly v tomto projektu analyzovány, protože neodpovídají zadání práce, která je zaměřená především na využitelné odpady a odpad s velkou frekvencí výskytu.

V ČR nejsou k dispozici data v takovém složení, aby umožňovala jednoduché porovnání systémů sběru a třídění komunálních odpadů. Datové zdroje jsou značně roztříštěné a mezi zjištěnými daty ze stejných oblastí existují významné disproporce. Proto se projekt zaměřil v první části na zmapování dostupných dat o systémech třídění z různých stránek. V druhé části byla navržena metoda, která by standardizovala postup při zjišťování dat a vymezila základní ukazatele vhodné k jednoduchému hodnocení systémů.

Pro potřeby studie byla provedena rozsáhlá rešerše používaných hodnotících metod v evropských zemích. V podstatě lze vymezit několik postupů používaných k hodnocení a srovnání jinak zdánlivě nesrovnatelných systémů. Jednotlivé metody se liší komplexností přístupu k hodnocení.

Při rozboru ukazatelů používaných v ČR k charakteristice odpadového hospodářství bylo zjištěno, že se jedná většinou o ukazatele kvantitativní, které v absolutních nebo relativních hodnotách vyjadřují velikost a kvalitu produkce odpadů. Hlavním zdrojem těchto ukazatelů je ČSÚ a zákonná evidence odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jak již bylo řečeno, tyto zdroje vykazují značnou disproporcionalitu uváděných dat.

Kombinované ukazatele jsou používány odpadářskými firmami většinou k porovnání nákladů a nákladových položek. Jsou to např. nákladové měrné ukazatele vztažené na 1 t, nádobu, km, automobil. Jsou stanovené podle konkrétních potřeb firmy.

Kvantitativní ukazatele užívané v evropských zemích odpovídají statistickému výkazu Eurostat. Struktura zjišťovaných dat je částečně odlišná od ČR. Česká republika bude muset změnit přístup k vykazování dat o odpadovém hospodářství. Některé ukazatele není možné při současném stavu evidovaných dat zpracovat. Právní rámec pro vykazování dat je vymezen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů.

Metoda LCA

Možnost použití LCA a odvozených metod v podmínkách ČR

Analýza životního cyklu je metodou, která zahrnuje do celkového hodnocení právě aspekty vlivu na životní prostředí.

Kromě komplexních analýz se často provádějí jen dílčí analýzy, které obsahují první dvě části LCA (definice + inventarizace). Jde o tzv. LCI (Lifecycle Inventory). Model LCI pro systém sběru a využití komunálních odpadů vychází z dat o skladbě a množství odpadů a jednotlivých komodit, systémech sběru (donáškový, odvozný, nádoby, užití automobilů, mytí popelnic, separace bioodpadu apod.), úpravě a předzpracování odpadů (technické údaje o třídičkách, energetické vstupy a lidské zdroje), přepravě (přepravní vzdálenosti a další vlivy na životní prostředí). Co se týče environmentálních impaktů, model používá:

 • veškeré energetické toky v systému,

 • znečištění vody, ovzduší (různé typy emisí škodlivin, ovlivňujících chemické a fyzikální vlastnosti),

 • množství využitelných materiálů získaných z odpadů,

 • množství odpadů pro kompostárnu, množství a skladba odpadů určených pro spálení nebo uložení na skládku.

Použití LCA pro srovnání systémů sběru a třídění odpadů je v praxi zatím omezené. Vzhledem k neujasněnosti metodiky nelze v ČR doporučit užití LCA pro řešení lokálních problémů - tzn. posouzení místních systémů nakládání s odpady. LCA pracuje s celou řadou datových zdrojů, které jsou v oblasti odpadového hospodářství v ČR značně omezené a v některých případech nevyužitelné.

V tomto projektu není LCA jako metoda pro hodnocení a srovnání provozovaných systémů sběru a třídění komunálních odpadů navržena. Rozsah této metody překračuje možnosti i zadání celého projektu.

Vhodné ukazatele

Výběr vhodných ukazatelů pro ČR
Před vlastním výběrem ukazatelů byla provedena multikriteriální analýza přístupů k hodnocení systémů sběru a třídění komunálních odpadů. Největší váhu měl technický a ekonomický přístup k celému řešení. Důraz byl kladen na environmentální a sociální hledisko. První dva přístupy lze ukazateli poměrně dobře popsat. U dalších přístupů je to velmi obtížné a oba přístupy je vhodnější uplatnit v jiných metodách než jsou jednoduché standardizované ukazatele.

Kvantitativní ukazatele

Většina popisných ukazatelů vychází ze statistických nebo evidenčních výkazů, jejichž existence je podpořena příslušnými zákony. České a evropské výkaznictví se ve sledovaném období liší vykazovanými hodnotami zejména v oblasti využitelných komodit. V návrhu vhodných popisných ukazatelů jsou tedy začleněny hlavní ukazatele o produkci odpadů s ohledem na evropské výkaznictví.

 • Ukazatele o produkci a skladbě odpadů
  Kromě běžných ukazatelů o produkci odpadů je navržen ukazatel sledující produkci „živnostenských“ odpadů, který není v současné době sledován, ale v zahraničních statistikách se používá. Bohužel v ČR není zatím vytvořena vhodná metodika pro sledování těchto odpadů ani stanoveny standardy měrné produkce. Tento problém by měl být řešen v rámci státního projektu V a V.

 • Ukazatele o způsobech nakládání s odpady
  Kromě základních ukazatelů jsou navrženy ukazatele jako sebrané množství odpadů tradičním způsobem, tj. množství odpadů, sebrané do určených nádob. Porovnáním tohoto ukazatele s odhadnutou produkcí odpadů lze zjistit, s jakým podílem odpadů je nakládáno regulérním způsobem.
  Dalším ukazatelem, který dokresluje systém třídění odpadů, je množství odpadů zpracovaných na třídící lince a stanovení podílu nežádoucích příměsí využitelných odpadů.

 • Ekonomické ukazatele
  V ČR se sledují jen velmi ojediněle na úrovni obcí nebo odpadářských firem. Nákladovost systémů tříděného sběru není žádným způsobem sledovaná a všechny publikované údaje vycházejí ze standardizovaných výpočtů nebo omezeného zdroje dat. Přitom ekonomika systémů je jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících konečný výsledek. Nákladovost systémů je také důležitou informací pro veřejnost a zvýšení odpovědnosti k produkovaným odpadům.

 • Environmentální ukazatele
  Ukazatele popisující vliv jednotlivých prvků odpadového hospodářství na životní

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...