dnes je 21.6.2024

Input:

Jak provádět označení na obalech nebezpečných chemických látek a přípravků dle nových chemických předpisů

10.6.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Označení obalů nebezpečných látek a přípravků musí být provedeno buď přímým potiskem obalu nebo pomocí štítku (etikety) pevně spojeného s obalem.

Požadavky na provedení označení na obalech nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků

Označení obalů nebezpečných látek a přípravků musí být provedeno buď přímým potiskem obalu nebo pomocí štítku (etikety) pevně spojeného s obalem. V případě, že tvar obalu nebo jeho velikost neumožňuje umístit označení přímo na obal je možné označení připojit k obalu ve formě visačky nebo v mimořádných případech formou příbalového letáku.

Označení  obalu musí být orientováno tak, aby ho bylo možné číst horizontálně, pokud je obal uložen v obvyklé poloze.

Rozměry štítku nebo plochy obalu určené k jeho označení  jsou v závislosti na kapacitě obalu nejméně:

·      u obalů objemu 3 litry nebo menšího      52 x 74 mm

·      u obalů objemu většího než 3 litry           74  x  105 mm         ale nepřesahujícího 50 litrů

·      u obalů objemu většího než 50 litrů          105 x 148 mm         ale nepřesahujícího 500 litrů

·      u obalů objemu většího než 500 litrů      148 x 210 mm

Uvedená plocha je určena pouze pro poskytování informací požadovaných zákonem, popřípadě doplňkových zdravotních a bezpečnostních informací.

Je-li obal příliš malý, může být rozměr označení na základě souhlasu Ministerstva životního prostředí upraven odchylně od výše uvedených požadavků.

Informace uvedené na obalu nebo na štítku musí zřetelně vystupovat z pozadí a musí mít takovou barvu, velikost a uspořádání, aby byly snadno čitelné,

Jaké jsou požadavky na obsah označení obalů u nebezpečných chemických látek

Podle aktuálního znění zákona musí osoba, která uvádí na trh České republiky výrobek, který je nebezpečnou látkou zajistit, aby byly na obalu látky jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny následující údaje:

- chemický název látky ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu; pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být chemický název látky uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím,

- jméno, případně jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby s trvalým pobytem na území Evropských společenství, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu na trh nebo do oběhu, a to buď výrobce, dovozce nebo distributora,

- výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví a pro životní prostředí stanovené v příloze č. 4 vyhlášky č. 232/2004 Sb.

- standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) stanovené přílohou č. 5 k vyhlášce č. 232/2004 Sb.,

- standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) stanovené přílohou č. 6 k vyhlášce č. 232/2004 Sb.,

- číslo ES podle EINECS, ELINCS nebo NLP,

- slova „označení ES“, pokud jde o látky uvedené v Seznamu.

Základní požadavky na obsah označení obalů  nebezpečných chemických přípravků

Na obalu nebezpečného přípravku musí být jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny následující údaje:

- obchodní název přípravku,

- jméno, případně jména, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby s trvalým pobytem na území Evropských společenství, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu na trh nebo do oběhu, a to buď výrobce, dovozce nebo distributora,

 -chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných v přípravku ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu a v souladu s pravidly pro uvádění nebezpečných složek stanovených v § 4 vyhlášky č. 232/2004 Sb. Pokud látka není v Seznamu uvedena, musí být chemický název látky uveden v souladu s mezinárodně uznávaným názvoslovím

- výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo pro životní prostředí stanovené v příloze
č. 4 vyhlášky č. 232/2004 Sb.

 -standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) stanovené přílohou
č. 5 k vyhlášce č. 232/2004 Sb.

 -standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) stanovené přílohou č. 6 k vyhlášce
č. 232/2004 Sb., není-li možné tyto pokyny umístit na štítek nebo na obal, musí být k obalu přiloženy,

- hmotnost nebo objem, jde-li o přípravky určené k prodeji spotřebiteli.

Na obalech nebezpečných přípravků a přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí určených k nabízení nebo k prodeji spotřebitelům musí být vedle vyjmenovaných informací uveden  ještě návod k použití a pokyny pro předlékařskou první pomoc. Pokud tyto informace není možné umístit přímo na obal nebo na štítek obalu mohou být uvedeny v příbalovém letáku.

Upřesnění náležitostí označování nebezpečných látek a nebezpečných přípravků

Proti praxi zavedené zákonem č. 157/1998 Sb. došlo k několika změnám v obsahu označení, které budou u již vyráběných látek a přípravků vyžadovat dílčí změnu obsahu informací uváděných na obalech.   Používání chemických názvů nebezpečných látek

Chemický název látky jako takové nebo obsažené jako složka v přípravku se uvádí na označení ve tvaru jednoho z názvů látky uvedeného v Seznamu nebo názvu podle mezinárodně uznávaného  názvosloví. Není již nutné přednostně užívat název látky pod kterým je uvedena v seznamech EINECS nebo NLP.

Identifikace osoby odpovědné za uvedení nebezpečné látky nebo přípravku v daném obalu na trh nebo do oběhu

Aktuálně platným zněním zákona je stanoveno, že za osobu uvádějící daný výrobek v daném obalu na trh České republiky nebo do oběhu je považován výrobce, dovozce nebo distributor s trvalým pobytem na území Evropských společenství. Takto formulovaný požadavek vnáší  nejasnosti do rozhodování kdo je vlastně zodpovědný za uvádění výrobků vyrobených na území některého ze států Evropských společenství nebo dovezených do některého státu Evropských společenství a následně umístěných na trh České republiky. V nejbližší budoucnosti bude muset být zákon upraven v definičních částech tak, aby nebyl v rozporu se zásadami zodpovědnosti podnikatele podnikajícího podle českých právních předpisů. U výrobce působícího v České republice nebo dovozce na území České republiky  je zodpovědnost zřejmá. V případě umísťování zboží ze zemí Evropských společenství na území České republiky není zodpovědnost za uvedení látky na trh České republiky stanovena nikomu. Zahraniční dodavatel registrovaný k podnikání na území jiného členského státu Evropských společenství nepodléhá působnosti českých právních předpisů a nelze všechny němu reálně uplatňovat zodpovědnost za výrobek. Tuzemský příjemce v zahraničí vyrobeného výrobku má status dovozce, pokud se jedná o dovoz výrobku z některé země mimo Evropská společenství. V případě výrobků, které tuzemská podnikající osoba nakoupí v jiné zemi Evropských

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...