dnes je 18.7.2024

Input:

Metodický pokyn odboru odpadů MŽP č. 10 pro zařazování odpadů na zelený seznam

28.4.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.3 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP č. 10 pro zařazování odpadů na zelený seznam

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

METODICKÝ POKYN PRO ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ NA ZELENÝ SEZNAM

Režim kontroly dovozu, vývozu a tranzitu odpadů je dán zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech"), a prováděcí vyhláškou MŽP č. 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Odpady kontaminované v takové míře, že:

 1. rizika spojená s těmito odpady se zvyšují natolik, že odpady je nutné zahrnout do Žlutého nebo Červeného seznamu odpadů, nebo

 2. tyto odpady není možné využít způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, nelze přepravovat jako odpady uvedené na Zeleném seznamu odpadů, a to bez ohledu na to, zda tyto odpady jsou či nejsou v tomto seznamu uvedeny.

  Pokud odpad nelze jednoznačně zařadit do některého z barevných seznamů odpadů, řídí se jeho pohyb přes hranice stejným režimem jako pohyb odpadů uvedených na Červeném seznamu odpadů.

Tento pokyn se týká vybraných druhů odpadů určených k využití, které jsou v ČR zařazeny na Zeleném seznamu odpadů, včetně odpadů uvedených na Zeleném seznamu, jejichž vývoz a dovoz za účelem využití je z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí podle § 55 odst. 10 zákona o odpadech.

Jedná se o následující odpady:

GB 030 - Hliníkové stěry (s výjimkou těch, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství)

GC 040 - Vraky motorových vozidel bez kapalin

GK 020 - Použité pneumatiky

Pokyny jsou určeny dovozcům, vývozcům, oznamovatelům, kteří podávají oznámení o plánovaném dovozu, vývozu nebo tranzitní přepravě, a orgánům státní správy v odpadovém hospodářství jako pomůcka pro správné zařazení odpadů dle barevných seznamů a tím stanovení příslušného režimu kontroly, podle kterého bude probíhat přeprava odpadů.

GA ODPADY KOVŮ A JEJICH SLITIN V KOVOVÉ, NEDISPERZIBILNÍ FORMĚ

Nedisperzibilní forma znamená, že tyto odpady nesmí obsahovat žádné složky ve formě prášků, kalů, prachů nebo pevných uzavřených předmětů, které obsahují kapalné nebezpečné látky (např. akumulátory, apod.) Pokud obsahují ropné látky, jsou tyto odpady bez předchozí úpravy odstředěním považovány za nebezpečné.

GA240 ex 810710 Odpad kadmia

 1. Obecně:

  Jedná se o odpady v kusovém stavu. Tato skupina odpadů patří do skupiny odpadů v nedisperzibilní formě, tzn. že tyto odpady nesmí obsahovat žádné složky ve formě prášků, kalů, prachů nebo pevných uzavřených předmětů, které obsahují kapalné nebezpečné látky (např. akumulátory apod.)

 2. Do skupiny se zařazují:

  • kusové, masivní odpady kadmia

  • kusové kadmiované odpady

  • slitiny s obsahem kadmia, např. ložiskové kovy, pájky

  Tyto kovové odpady (šroty) nesmí obsahovat plasty a jiné nekovové příměsi a nesmí být kontaminovány ropnými látkami, např. oleji nebo jinými nebezpečnými látkami. Za limitní přípustné množství ropných látek v odpadu se považuje 20 000 ppm.

 3. Do skupiny GA 240 se nezařazují:

  • galvanické kaly - zařazení do: AA 120

  • kal hydroxidu kademnatého - zařazení do: AA 070

  • stabilizátor plastické hmoty - zařazení do: AA 070

  • kadmiové pigmenty - zařazení do: AA 070

  • celé akumulátory a elektrody kadmia z nikl-kadmiových akumulátorů - zařazení do: AA 180

  • spotřebitelské baterie a akumulátory z přenosných elektrických nástrojů (vrtačky, šroubováky, mobilní telefony, z nouzového osvětlení apod.) - zařazení do: AA 180

  • filtrační prachy - zařazení do: AA 070

  • katalyzátory obsahující kadmium - zařazení do: AB 080

 4. Možné kódy dle Katalogu odpadů, které mohou být zařazeny pod body b) nebo c):

  • 12 01 03 - Piliny a třísky neželezných kovů

  • 12 01 04 - Úlet neželezných kovů

GB ODPADY S OBSAHEM KOVŮ, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A RAFINACI KOVŮ

GB 025 ex 7902 Zinkové stěry

 1. Obecně:

  Základní složkou je zinek a jeho sloučeniny s obsahem 50 - 85 % Zn. Dále obsahují Fe, Al, Pb, Cd a Cl. Pro zdraví nejsou nebezpečné sloučeniny zinku, ale příměsi, zejména kyanidy, arsenitany a arseničnany, fosforečnany, silikofluority, alkyly apod. Vzhledem k obsahu kovového zinku uvolňují tyto odpady při styku s vodou vodík, a proto většinou vykazují nebezpečnou vlastnost H 3-B (látky nebo odpady, které při styku s vodou nebo vzduchem uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství). Díky obsahu příměsí (kyanid zinečnatý, fosfid zinečnatý aj.) mohou vykazovat i další nebezpečnou vlastnost H 6 (toxicitu), případně další nebezpečné vlastnosti.
  Odpady vykazující nebezpečnou vlastnost H 3-B jsou považovány za nebezpečné. Jsou to odpady, které při styku s vodou nebo vzduchem jsou schopny uvolňovat z 1 kg za 1 hodinu více než 1 litr hořlavého plynu. Vzhledem k tomu, že mohou obsahovat olovo a kadmium, je třeba sledovat obsah těchto kovů.

 2. Do skupiny se zařazují odpady, které splňují současně následující dvě podmínky:

  • zinkové stěry, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v množství menším než 1litr plynu z 1 kg za 1 hodinu. Při překročení tohoto množství vykazují nebezpečnou vlastnost H 3-B a jsou považovány za nebezpečné a jejich přeprava se řídí režimem dle Žlutého seznamu odpadů (viz dále).

  • obsahují více než 45 % kovového zinku.

 3. Do skupiny se nezařazují

  • Zinkové stěry, které vykazují některou nebezpečnou vlastnost - zařazení do: AA 020

  • Zinkové stěry s obsahem menším než 45 % kovového zinku - zařazení do: AA 020

  • Prachy a zbytky obsahující hlavně zinek (kódy dle Katalogu odpadů: 10 05 03, 10 05 04, 10 05 05, 10 05 06) - zařazení do: AA 020

  • Zinkové strusky z žárového zinkování - zařazení do: GB 021 až GB 024 (dle technologie a obsahu zinku)

  • Galvanické kaly s obsahem zinku - zařazení do: AA 120

  • Zbytky z hydrometalurgické výroby zinku - zařazení do: AA 140

  • Zinkové stěry s obsahem kadmia nad 0,1 % (1 000 ppm) - zařazení do: AA 020

 4. Možné kódy dle Katalogu odpadů, které mohou být zařazeny pod body b) nebo c):

  • 10 05 10 - Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství

  • 10 05 11 - Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10

GB 030 ex 7602 Hliníkové stěry

(s výjimkou těch, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství).

 1. Obecně:

  Tyto odpady vedle struskotvorných solí obsahují jemně zrnitý a disperzní kovový hliník a karbidy, které při styku s vodou uvolňují hořlavý vodík a v malém množství i metan. Mimo to vlivem obsažených nitridů dochází i k uvolňování rovněž hořlavého čpavku. Proto většina hliníkových stěrů vykazuje nebezpečnou vlastnost H 3-B (látky nebo odpady, které při styku s vodou nebo vzduchem uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství).

  Uvolňování hořlavých plynů je nižší u vysoce kovnatých stěrů (obsah nad 45 % kovového hliníku) proti nízko kovnatým (obsah pod 45 % kovového hliníku), které vznikají při recyklačních procesech. Větší množství uvolňovaných plynů je dáno větším aktivním povrchem kovového hliníku.

 2. Do této skupiny se zařazují odpady, které splňují současně následující dvě podmínky:

  • hliníkové stěry, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v množství menším než 1litr plynu z 1 kg za 1 hodinu. Při překročení tohoto množství vykazují nebezpečnou vlastnost H 3-B a jsou považovány za nebezpečné a jejich přeprava se řídí režimem dle Žlutého seznamu odpadů (viz dále).

  • obsahují více než 45 % kovového hliníku.

 3. Do skupiny GB 030 se nezařazují:

  • stěry s obsahem menším než 45 % kovového hliníku - zařazení do: AA 050

  • stěry, které jsou hořlavé nebo ve styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství - zařazení do: AA 050

  • prach z čištění spalin - zařazení do: AA 050

  • ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) - zařazení do: AA 050

  • tuhé odpady z čištění spalin - zařazení do: AA 050

  • kaly a filtrační koláče z čištění spalin - zařazení do: AA 050

  • odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů - zařazení do: AA 050

  • odpady hydroxidu hlinitého - zařazení do: AB 090

  • odpady oxidu hlinitého - zařazení do: AB 100

  • solná struska z druhého tavení - zařazení do: AA 050

  • černé stěry z druhého tavení - zařazení do: AA 050

  • brusivo z oxidu hlinitého;

 4. Možné kódy dle Katalogu odpadů, které mohou být zařazeny pod body b) nebo c):

  • 10 03 09 - Černé stěry z druhého tavení

  • 10 03 15 - Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

  • 10 03 16 - Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15

  • 10 03 29 - Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

  • 10 03 30 - Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29

GC OSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOVŮ

GC 020 Elektronický odpad (např. desky s plošnými spoji, elektronické součástky, drát atd.) a zhodnocované elektronické součástky vhodné k opětnému získání drahých a ostatních kovů

 1. Obecně:

  Elektronický šrot zahrnuje velmi širokou škálu vyřazených výrobků od elektronických a elektrotechnických součástek až po kancelářskou, informační a komunikační techniku, přístroje z domácnosti, zábavní elektroniku, přístroje laboratorní a zdravotní techniky, přístroje ze živností, průmyslu a veřejných zařízení apod. Elektrochemické zdroje elektrického proudu se mezi elektronický šrot nezahrnují.

  Elektronický šrot: součástky (diody, tranzistory, displeje, hybridní obvody), kancelářská a informační technika (počítače, tiskárny, kopírky, psací stroje), telekomunikační technika (telefony, faxy), audiovideotechnika (televizory, magnetofony, videomagnetofony, tunery, gramofony atd.), zábavní elektronika (hry a hračky), různé přístroje ze živností, průmyslu a veřejných zařízení jako je regulační, řídicí a měřicí technika v provozovnách, v průmyslu i ve veřejném sektoru, jako paměťová programovatelná řídicí zařízení apod. Mezi elektronický šrot jsou zařazována i zařízení, která neobsahují žádné elektrické nebo elektronické součástky, ale funkčně patří k uvedeným zařízením, např. klávesnice, desky tištěných spojů, nosné a ochranné konstrukce těchto zařízení (např. přístrojové skříně, stínítka aj.). Jedná se o elektronická a elektrotechnická zařízení převážně obsahující kovy, ale i o tištěné spoje, elektronické součástky, drát atd. a demontované elektronické součástky vhodné k získávání drahých a ostatních kovů. Hlavní komponenty jsou železné a neželezné kovy, plasty, drahé kovy.

  Elektronický šrot má vzhledem k širokému sortimentu výrobků velmi různorodé složení, např.: Přístroje pro domácnost obsahují 6 - 80 % železných kovů, 1 - 27 % neželezných kovů, 1 - 60 % plastů, 1 - 16 % skla, 5 - 45 % elektrosoučástek a 1 - 26 % ostatních složek.

  Zábavní elektronika obsahuje v průměru 27 % kovů, 20 % plastů, 28 % skla, 9 % elektrosoučástek a 16 % ostatních složek.

  Osobní počítače obsahují 32 - 50 % železných kovů, 18 - 26 % neželezných kovů, 13 - 38 % plastů + skla a zbytek tvoří elektronické součásti, vzácné a drahé kovy a ostatní složky.

  Průměrné složení elektronického šrotu je: 42 - 57 % kovy, 9 - 19 % sklo, 22 - 30 % plasty, 3 - 13 % elektronických součástí a zbytek tvoří keramika a ostatní. Z kovů jsou nejvíce zastoupeny: měď (20 %), železo (8 %), cín (4 %), nikl (2 %), hliník (2 %), olovo (2 %), zinek (1 %), stříbro (0,2 %) a zlato (0,1 %). Z plastů převládají polymery obsahující kyslík a halogenované látky, z keramiky SiO2 a Al2O3.

  Řada z těchto zařízení však obsahuje nebezpečné komponenty: baterie a akumulátory (Ni-Cd akumulátory, lithiové akumulátory), kondenzátory s obsahem PCB a elektrolytické kondenzátory, displeje LCD (s obsahem látek, z nichž většina je klasifikována jako karcinogenní), obrazovky s luminiscenčním povlakem a getrem.

  Rovněž některé tonery a inkousty tiskáren lze považovat za nebezpečný odpad (pro obsah těžkých kovů a rozpouštědel).

  Při zařazování elektronického odpadu je proto vždy nutné dobře zvážit, o jaký odpad se jedná, a posoudit, zda neobsahuje nebezpečné nebo obtížně recyklovatelné komponenty.

 2. Do skupiny GC 020 se zařazují:

  • šasi a tištěné spoje, které neobsahují nebezpečné díly a které jsou zbavené nebezpečných dílů. Jedná se zejména o: tištěné spoje a šasi bez baterie, akumulátorů, bez dílů obsahujících rtuť, větších kondenzátorů jako jsou elektrolytické kondenzátory, bez dílů obsahující PCB a bez obrazovek (pozn.: za větší kondenzátory se považují kondenzátory s výškou nad 25 mm; průměrem více než 25 mm, resp. kondenzátory se stejným objemem).

  • tištěné spoje s díly, které neobsahují škodliviny a tištěné spoje zbavené dílů se škodlivinami jsou rovnocenné; např. tištěné spoje, které obsahují pouze spínací obvody a odpory

  • dráty, odpory, kabely (i izolované kabely bez mastného papíru nebo nevulkanizované pryže),

  • drť kabelů a vodičů s obsahem nad 40 % kovu, beze zbytku recyklovatelná

 3. Do skupiny GC 020 se nezařazují:

  • kondenzátory, obsahující PCB - zařazení do: RA 010

  • elektrické provozní prostředky, obsahující PCB a PCT (např. transformátory) - zařazení do: RA 010

  • elektrolytické kondenzátory (větších rozměrů než uvedeno v bodu b)

  • baterie, netříděné i tříděné, např. knoflíkové akumulátory, baterie z lithia - zařazení do: AA 180

  • akumulátory, např. olověné akumulátory, nikl-kadmiové akumulátory - zařazení do: AA 170, AA 180

  • výbojky plněné plynem, zářivky a ostatní lampy, obsahující rtuť, i ve formě skleněných střepů - zařazení do: AA 100

  • díly obsahující rtuť (např. spínače) - zařazení do: AA 100

  • odpady azbestu - zařazení do: RB 010

  • odpady obsahující chlorfluoruhlovodíky a ostatní chladicí kapaliny

  • odpady obsahující teplonosné oleje - zařazení do: AC 050

  • tekuté, pastovité a barevné tonery, včetně obalu (toner cartridges) s obsahem nebezpečných složek - zařazení do: AD 070

  • kopírovací bubny se sloučeninami selenu - zařazení do: AD 070

  • obrazovky - celé nebo rozbité - zařazení do: AB 040

  • skleněné střepy a díly skla z obrazovek a ostatních aktivovaných skel - zařazení do: AB 040

  • přístroje, jejichž součástí jsou obrazovky, jako např. notebooky a jiné přístroje s obrazovkami

  • displeje LCD (s obsahem látek, z nichž většina je klasifikována jako karcinogenní)

  • nedemontované elektrické a elektronické přístroje, např. přístroje z domácnosti a kuchyní, elektrické sporáky, pračky, počítačové systémy, audio a video přístroje

  • elektrické a elektronické přístroje a díly, které obsahují nebezpečné podíly nebo látky ohrožující životní prostředí, např. akumulační kamna na noční odběr elektřiny, olejové radiátory, chladicí a klimatizační přístroje s chladicí kapalinou obsahující chlorfluoruhlovodík, fluoruhlovodík a uhlovodík (např. propan/butan) a chladicí a klimatizační přístroje obsahující jiné chladicí kapaliny (např. amoniak)

  • přístroje, jejichž hlavní součástky (vzhledem k jejich hmotnosti) tvoří akumulátor nebo baterie (např. akumulační vrták, elektrické zubní kartáčky apod.)

  • kabely z volného opalování

  • drť kabelů a vodičů s obsahem pod 40 % kovu

  • drť elektronických odpadů (šrotů) (např. rozdrcené tištěné spoje),

  • popely ze spalování tištěných spojů obsahující drahé kovy - zařazení do: AA 161

  • fotoaparáty k jednomu použití s bateriemi - zařazení do: AD 130

 4. Možné kódy dle Katalogu odpadů, které mohou být zařazeny pod body b) nebo c):

  • 16 02 14 - Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

  • 16 02 16 - Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

  • 17 04 10 - Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet nebo jiné nebezpečné látky

  • 17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10

  • 20 01 36 - Vyřazená elektrická a elektronická zařízení neuvedená pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

GC 040 Vraky motorových vozidel bez kapalin

 1. Obecně:

  Jedná se o vyřazená motorová vozidla celá, lisovaná na lisech, rozstříhaná, ale i demontované jednotlivé části (dveře, kapota apod.). Hlavními složkami jsou kovy, plasty, kabely, nekovové materiály.

  Podle zahraničních údajů obsahuje osobní automobil 70-80 % kovů (z toho -10 % neželezných kovů) a 20-30 % nekovového podílu (4-14 % plasty, 3,5-7 % pryž, 4-6 % textil a kompozity, 3,5-4 % sklo a 3,5-7,5 % provozní kapaliny). Převažující typ vozu v ČR (Škoda ) obsahuje 74,5 % železných kovů, 7,2 % neželezných kovů a 18,3 % nekovových materiálů.

  V autovracích jsou obsaženy škodliviny, např. laky, ztěžující zpracování železného šrotu, a různá aditiva v plastech (plniva, pigmenty, zhášedla) znemožňující

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...