dnes je 29.11.2022

Input:

Návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

1.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

redakce EnergetikaInfo.cz

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad povinen prováděcím právním předpisem stanovit Pravidla trhu s plynem.

V roce 2015 byla v souladu s výše uvedeným ustanovením vydána vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (dále také "vyhláška"), která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2016. Vyhláška byla následně novelizována

 • vyhláškou č. 416/2016 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2017,

 • vyhláškou č. 326/2018 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2019 a zčásti ode dne 1. února 2019 a 1. července 2019,

 • vyhláškou č. 277/2021 Sb., s účinností ode dne 1. srpna 2021, a

 • vyhláškou č. 223/2022 Sb., s účinností ode dne 1. srpna 2022.

Vyhláška stanovuje zejména pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, aby tím zajistila, že subjekty, kterým energetický zákon přiznává právo přístupu k jednotlivým zařízením plynárenské soustavy České republiky, mohou toto právo realizovat za předem známých podmínek.

Vyhláška dále stanovuje způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě, postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací, termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv, postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku, rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu, nově též pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity a rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.

Vyhláška dále upravuje pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání, pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, technické požadavky na provoz pro ověření technologie, termíny a postup při změně dodavatele plynu, postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě a postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance, skladbu ceny služby přepravy plynu, služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství a způsob a termíny předávání údajů pro vyúčtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem a také postup pro stanovení zálohových plateb.

Cíl novely

Návrhy úprav prováděcího právního předpisu vycházejí zejména z potřeby implementovat energetickým zákonem nově ustanovené zmocnění a dále podmínky a požadavky nadřazené legislativy, které se propisují do procesů upravovaných pravidly trhu s plynem. Primárně se jedná o úpravy vycházející ze zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.

Novelizací energetického zákona zákonem č. 362/2021 Sb. došlo k doplnění zmocňovacích ustanovení v § 98 odst. 2 písm. i), která ukládají Energetickému regulačnímu úřadu mj. povinnost stanovit vyhláškou množství plynu, které je provozovatel zásobníku oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu. Dále pak tento zákon má dopad i do stávajících zmocňovacích ustanovení, neboť upravuje problematiku termínů pro předkládání nominací a renominací při mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství (tzv. solidaritu) a činnost zprostředkovatele v energetice, čímž zavdává nutnost doplnění procesů změny dodavatele o činnosti zprostředkovatele.

Zákon č. 176/2022 Sb. novelizací institutu dodavatele poslední instance (dále též "DPI") zapříčinil změny v procesech upravujících změnu dodavatele, konkrétně v kontextu procesních změn zahájení a ukončení dodávky v režimu DPI a rovněž nové povinnosti zajištění další dodávky plynu vybrané skupině zákazníků poté, co jim uplynula doba dodávky DPI, pokud si tito zákazníci smluvně nesjednali dodávku plynu od jiného dodavatele.

Další úpravy vyhlášky vycházejí z podnětů účastníku trhu s plynem, případně gestorů souvisejících prováděcích právních předpisů v plynárenství.

Vyhláška v části solidarita a obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze navazuje na vyhlášku upravující stav nouze v plynárenství, v části užití typových diagramů dodávek plynu pro účely vyúčtování dodávek plynu navazuje na vyhlášku upravující měření plynu a současně kopíruje obdobné ustanovení vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou týkající se samoodečtů zákazníka.

Podněty účastníků trhu s plynem zahrnují zejména úpravu části uskladňování plynu, a to sblížením terminologie vyhlášky s terminologií energetického zákona, konkrétně ustanovením účastníka trhu s plynem jako základní entity praktikující nákup skladovací kapacity a uskladňování plynu, jak uvádí § 72 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., namísto subjektu zúčtování. Touto úpravou dojde k rozšíření možnosti prodeje skladovací kapacity většímu okruhu zájemců, přičemž stále však zůstanou v platnosti základní premisy, že nominovat a odpovídat za odchylku mohou jen subjekty zúčtování a zahraniční účastníci. Dalším do vyhlášky promítnutým podnětem je návrh na úpravu procesu odebírání dlouhodobě nevyužívané přepravní kapacity.

Poslední skupinou podnětů jsou pak podněty gestora vyhlášky, které se týkají zejména úpravy procesů změny dodavatele ve vztahu k tzv. výstupu z DPI, tedy změny z dodavatele poslední instance na standardního dodavatele, jejímž základním aspektem je zrychlení tohoto procesu z 10 na 5 pracovních dní. Další úprava se týká oblasti zkrácení dodávky plynu v kontextu neoprávněného odběru zákazníků, kteří opakovaně neplní platební povinnosti; nově dojde k umožnění podat žádost o zkrácení dodávky plynu v kratším předstihu, tj. 5 pracovních dní před plánovaným ukončením dodávky (místo stávajících 10 pracovních dní).

Energetický regulační úřad k provedení výše uvedeného zmocnění a podmínek a práv uvedených v energetickém zákoně připravil návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s plynem. Novelizace vyhlášky se nabízí jako vhodnější řešení s ohledem na počet a rychlost změn na úrovni primární legislativy, a to i přes větší množství novelizačních bodů, které ovšem svou podstatou nijak radikálně nezasahují do prostředí procesů upravovaných vyhláškou.

Největší podíl novelizačních bodů se týká úprav požadovaných nadřazeným předpisem (úprava odkazů na energetický zákon a jiné části vyhlášky). Nejrozsáhlejší změny, jako je nahrazení znění celých paragrafů, pak představují pouze úpravy, jejichž meritem je oprava chybných nebo neexistujících odkazů, nepřesností a zjednodušení textu, tak aby jednotlivá ustanovení na sebe věcně lépe navazovala a umožnovala adresátům snazší orientaci v textu. V některých případech úpravy navazují nebo nepřímo kopírují stav v elektroenergetice (v Pravidlech trhu s elektřinou) tak, aby na úrovni obou těchto prováděcích právních předpisů docházelo, kde je to možné, ke sbližování.

Úpravy vyhlášky zásadním způsobem nenarušují fungování trhu s plynem v České republice, pouze promítají požadavky obou novel energetického zákona a dále upřesňují některá již nyní nastavená pravidla.

Odůvodnění hlavních principů novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem:

Množství plynu, které je provozovatel zásobníku oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu

 • Předmětná úprava naplňuje zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) bodu 16 energetického zákona k určení množství plynu, které jsou provozovatelé zásobníků plynu (PZP) oprávněni koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu. Stanovením objemu tak dochází k jeho naplnění, když doposud nebyl ve vyhlášce definován.

Úprava pravidel pro dodávku plynu po skočení dodávky plynu v režimu DPI

 • Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou zaváděny podstatné změny v postupu v oblasti zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance. Vlivem novely energetického zákona zákonem č. 176/2022 Sb. se mění podmínky pro uplatnění institutu "dodávky poslední instance". S ohledem na to je nutné zohlednit např. zavedení další podmínky pro umožnění dodávky DPI, a to "pozbytí možnosti dodávat", změnu délky trvání režimu DPI. Energetický regulační úřad je podle § 98a odst. 2 písm. i) bodu 11 energetického zákona povinen upravit postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance v novelizované vyhlášce, přičemž postup musí být vždy v souladu se zákonnou úpravou. Uvedení postupu pro zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance ve vyhlášce do souladu s energetickým zákonem je tak jediným možným řešením, zásah do této vyhlášky je tedy nezbytný.

Zkrácení procesu změny dodavatele z režimu DPI do standardní dodávky

 • Smyslem této úpravy je zkrácení lhůty pro změnu dodavatele plynu při ukončení dodávky ze strany DPI a přechodu do standardní dodávky, a to na 5 pracovních dnů, čímž dochází k dodatečnému zajištění rámcového souladu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem s vyhláškou o Pravidlech trhu s elektřinou.

Úprava pravidel pro odebíraní kapacit

 • Návrh na úpravu procesu odebírání dlouhodobě nevyužívané přepravní kapacity, jehož právní základ leží na úrovni nařízení (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 a rozhodnutí Komise 2012/490/EU o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (tzv. CMP). Aplikace nařízení a CMP nastolila nejistotu ohledně chápání toho, co je předmětem odebrání, když nařízení definuje dlouhodobou kapacitu jako produkt s trváním rok a více, zatímco CMP hovoří o odebírání kapacity s účinnou dobou trvání smlouvy delší než jeden rok, přičemž v současné době je na základě nařízení (EU) 2017/459, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013 (tzv. NC CAM), možné nabízet jen kapacitu s účinnou dobou trvání smlouvy jeden rok, kterou lze koupit na více období současně.

 • Sama Evropská komise na úrovni pracovního dokumentu podává jakési výkladové stanovisko ve smyslu toho, co je navrženo v § 30a odst. 2 za úpravu, tj. dlouhodobou kapacitou je myšlena kapacita podle nařízení č. (ES) 715/2009 a zároveň kapacita s délkou trvání jeden rok koupená na více navazujících období (např. 15 jednoletých kontraktů za sebou).

 • Pro účely odebírání nevyužívané přepravní kapacity, která bude aktivně odebrána rozhodnutím Úřadu, jak je dáno v CMP, je vhodné položit definici toho, co má být předmětem rozhodnutí najisto na úrovni prováděcího právního předpisu, který v současné době tuto problematiku již rámcově upravuje.

Termíny pro předkládání nominací a renominací při mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství

 • Úprava reaguje na novelu energetického zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. Ta adaptuje legislativu ČR na postupy při poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství (zkráceně také solidarity) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938, které upravuje opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Úpravy ve vyhlášce využívají a doplňují postupy a pravidla stávajícího právního rámce v otázce nominací a renominací, a to jak při přijímaní solidární pomoci ze sousedních členských států, tak při poskytování solidární pomoci sousedním členským státům. Přeprava plynu do/z ČR v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství představuje dílčí aspekt speciálního rámce pro zajištění plynu chráněným zákazníkům při stavu nouze v plynárenství v ČR nebo jiném členském státě. Cílem navrhované úpravy je procesně stanovit postupy pro jednotlivé entity procesu při zajištění nákupu, resp. prodeje plynu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím operátora trhu v/do sousedního členského státu a jeho alokace v (ne)prospěch subjektů zúčtování plynu v ČR.

Návrhy zbylých úprav vychází z některých návrhů a požadavků ze strany účastníků trhu s plynem, které byly Energetickému regulačnímu úřadu zprostředkovány, a u kterých ERÚ rozhodl o jejich zapracování. Předmětem úprav jsou rovněž vybraná ustanovení, u kterých byla identifikována možnost nejednoznačného výkladu nebo ve kterých byla identifikována písařská nebo stylistická chyba.

Návrh novely s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2022,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb., vyhlášky č. 277/2021 Sb. a vyhlášky č. 223/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. g) se slova "druhy krátkodobých trhů," zrušují.

Navrhované odstranění slovního spojení "druhy krátkodobých trhů" z předmětu úpravy je legislativně technickou úpravou vyplývající z nutnosti zajištění souladu se zněním zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) bodu 7 energetického zákona.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

"q) množství plynu, které je provozovatel zásobníku plynu oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu.".

Navrhovaná úprava reflektuje doplnění zmocňovacích ustanovení novelou energetického zákona (§ 98a odst. 2 písm. i) bod 16).

3. V § 2 odst. 1 se písmeno t) zrušuje.

Dosavadní písmena u) až y) se označují jako písmena t) až x).

Odstranění nadbytečné definice nové skladovací kapacity a úprava označení následujících písmen je legislativně technickou úpravou, která reflektuje odstranění užití tohoto pojmu z § 50 vyhlášky při předposlední novelizaci provedené vyhláškou č. 277/2021 Sb.

4. V § 2 odst. 3 písm. a) se za slova "účet evidující" vkládají slova "objem rezervované skladovací kapacity s pevným nebo přerušitelným výkonem,".

Návrhem dochází k úpravě definice stavového účtu, čímž se na úrovni sekundární legislativy rozšiřuje rozsah dat evidovaných stavovým účtem o objem rezervované kapacity tak, aby bylo zaručeno, že i u účastníků trhu s plynem, kteří nemohou provádět nominace, ale mohou rezervovat skladovací kapacitu, budou evidovány tyto informace, a to v souvislosti s problematikou převodu plynu popsanou v novelizačních bodech 5, 6 a 32.

5. V § 2 odst. 3 písm. b) se slova "subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem" nahrazují slovy "účastníkem trhu s plynem".

6. V § 2 odst. 3 písm. c), § 59 odst. 1 a 4 a § 96a odst. 2 se slova "subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi" nahrazují slovy "účastníkovi trhu s plynem".

Návrhem dochází v předmětných ustanoveních k nahrazení subjektu zúčtování a zahraničního účastníka účastníkem trhu s plynem, čímž je zajištěn soulad vyhlášky s nadřazeným právním předpisem a de facto tak dochází k rozšíření okruhu subjektů, které mohou nakládat se skladovací kapacitou, jak je definuje energetický zákon v § 72 odst. 7.

7. V § 20 odst. 2 se text "§ 111 odst. 1" nahrazuje slovy "§ 110 odst. 5 a v případech podle § 113 odst. 5 bez zbytečného odkladu" a text "§ 112 odst. 6" se nahrazuje slovy "§ 112 odst. 5 nebo § 113 odst. 5".

Úprava odkazů je legislativně technickou úpravou, která reaguje na úpravy odkazovaných ustanovení ve vztahu k procesním změnám souvisejících se změnou dodavatele a procesním úpravám souvisejících s tzv. zrychlenou změnou dodavatele z DPI do standardní dodávky plynu.

8. V § 21 odst. 1, § 39 odst. 1 a § 43 odst. 1 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".

9. V § 21 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova ", v případě žádosti o zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka nebo po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu do 12:00:00 hodin dne, ve kterém byla žádost podána".

10. V § 22 odst. 1 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".

Návrhem dochází ke zkrácení lhůty pro podání žádosti o rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě ve vztahu ke standardní změně dodavatele ze 4 na 3 měsíce před zahájením dodávky. Ačkoliv tento typ úpravy primárně na přepravní soustavu nesměřoval, neboť souvisí s nově upravenou délkou doby trvání dodávky dodavatelem poslední instance, která byla novelou energetického zákona zkrácena ze 6 na 3 měsíce, bylo rozhodnuto, že cílem je sjednocení lhůt a provázání postupů v rámci celé vyhlášky pro všechny provozovatele a subjekty, na které se vztahují Pravidla trhu s plynem, jako tomu bylo doposud. Postupy a procesy na sebe tak budou i nadále navazovat pro všechny provozovatele a subjekty dotčené změnou dodavatele a nemělo by docházet k případným procesním kolizím.

V tomto ohledu tedy návrh předpokládá rovněž zkrácení lhůty pro podání žádosti o rezervaci distribuční kapacity pro odběrné místo zákazníka ze 4 na 3 měsíce v § 39 odst. 1 a 43 odst. 1.

Úpravou nedochází k zásadnímu krácení práv zákazníka, neboť se jedná o technickou a procesní lhůtu.

V případě § 21 odst. 2 došlo k doplnění postupu, který ve vyhlášce dlouhodobě absentoval.

11. V § 30 odst. 3 se za slovo "Renominaci" vkládají slova "subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka" a slova "subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka zvýšenou nebo sníženou v rozporu s odstavcem 2" se zrušují.

Legislativně technická oprava, kterou dochází k odstranění duplicitní textace na konci odstavce.

12. V § 30a odstavec 2 zní:

"(2) Provozovatel přepravní soustavy sleduje využití rezervované dlouhodobé přepravní kapacity na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech jednotlivými subjekty zúčtování nebo zahraničními účastníky. Dlouhodobou přepravní kapacitou se rozumí kapacita zarezervovaná smlouvou o době trvání delší než jeden rok nebo několika po sobě jdoucími smlouvami o době trvání jeden rok.".

13. V § 30a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

14. V § 30a odst. 4 se slova "a dotčený subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka" zrušují, číslo "3" se nahrazuje číslem "2" a slova "podle odstavce 2" se zrušují.

15. V § 30a odst. 4 písm. d) se slovo "zamítnutých" nahrazuje slovem "neuspokojených" a za slovo "období" se vkládají slova "společně s výší aukčních prémií po jednotlivých dnech za sledované období".

16. V § 30a odst. 4 písm. e) se číslo "4" nahrazuje číslem "3".

17. V § 30a odst. 5 se slova "nevyužívaná podle odstavce 3" nahrazuje slovem "nevyužívanou" a na konci odstavce se doplňuje věta "Tato nevyužívaná přepravní kapacita je nabízená pouze v aukcích roční, čtvrtletní a měsíční kapacity.".

18. V § 30a odst. 6 se číslo "3" nahrazuje číslem "5" a číslo "2" se nahrazuje číslem "1".

Návrh úprav na úrovni sekundární legislativy doplňuje, zpřesňuje a konkretizuje uvedené ustanovení nařízení (ES) č. 715/2009 pro odebíraní nevyužívané dlouhodobé přepravní kapacity. V tomto ohledu je vhodné na úrovni prováděcího právního předpisu, který v současné době tuto problematiku již rámcově upravuje, najisto položit definici toho, co má být předmětem rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o odebrání nevyužívané dlouhodobé přepravní kapacity.

Dochází tak k upřesnění definice dlouhodobé přepravní kapacity, která je determinována jako kapacita s délkou trvání přesahující jeden rok nebo kapacita koupená na více navazujících období o délce jeden rok (např. 15 jednoletých kontraktů za sebou).

V odstavci 5 je pak nad rámec stávající úpravy nově doplněno, že nevyužívaná kapacita bude provozovatelem přepravní soustavy nabízena v aukci dalším zájemcům jako produkt roční, čtvrtletní nebo měsíční.

Další navrhované úpravy v § 30a jsou jednak legislativně technické povahy (zahrnují odstranění nadbytečných ustanovení, která replikují zmíněný přímo použitelný předpis Evropské unie upravující podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám, dochází ke zpřesnění textace a úpravě odkazů a termínů).

19. V § 32 odst. 1 písm. o) a p) se slova "do 10:15:00" zrušují.

20. V § 32 odstavec 2 zní:

"(2) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje informace podle odstavce 1 poskytované měsíčně nejpozději devátý kalendářní den daného měsíce.".

21. V § 32 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje informace poskytované denně nejpozději v

a) 6:00:00 hodin daného plynárenského dne, jde-li o informace podle odstavce 1 písm. g), l) až n), přičemž údaje podle odstavce 1 písm. m) a n) aktualizuje v 10:00:00, 14:00:00, 18:00:00 a 22:00:00 hodin,

b) 10:15:00 hodin daného plynárenského dne, jde-li o informace podle odstavce 1 písm. o) a p),

c) 15:00:00 hodin daného plynárenského dne, jde-li o informace podle odstavce 1 písm. c), d), h) a i), přičemž údaje z probíhajícího plynárenského dne podle odstavce 1 písm. h) aktualizuje hodinově, a

d) 12:00:00 hodin následujícího plynárenského dne, jde-li o informace podle odstavce 1 písm. j) a k).

(4) Provozovatel přepravní soustavy zachovává zveřejněné všechny aktualizované hodnoty, zveřejněné v průběhu plynárenského dne.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

Legislativně technický návrh směruje ke zjednodušení a úpravě textace paragrafu, včetně úpravy chybných odkazů tak, aby byl najisto postaven výklad odkazovaných lhůt.

22. V § 38 odst. 1 se slova "a § 113 odst. 5" nahrazují slovy ", § 113 odst. 5 a § 113a" a na konci textu odstavce se doplňují slova ", nebo v případě dodávky plynu podle § 12d odst. 2 energetického zákona".

23. V § 38 odst. 2 se text "§ 111 odst. 1" nahrazuje slovy "§ 110 odst. 5 a v případech podle § 113 odst. 5 bez zbytečného odkladu".

24. V § 38 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "nebo § 113 odst. 5".

Navrhovanými body dochází k úpravě odkazů na další navazující části vyhlášky spojené stejnými procesy a termíny tak, aby na sebe postupy definované ve vyhlášce navazovaly a byly ve vzájemném souladu. Úprava je vyvolaná implementací zkrácení změny dodavatele z režimu DPI, resp. souvisí s povinností zajistit dodávku plynu po skončení DPI zákonem stanovené skupině zákazníků.

25. V § 39 odst. 2 se slova ", kromě žádosti podle § 38, 40 a 43," zrušují.

Legislativně technická oprava, kterou dochází k odstranění nesprávného omezení užití obsahových náležitostí uvedených v příloze č. 2.

26. V § 40 odst. 1 se text "14:00:00" nahrazuje textem "17:00:00".

Úprava definované lhůty je legislativně technickou úpravou, která reflektuje změny v oblastí tzv. rychlé změny realizované v poslední novele vyhlášky provedené vyhláškou č. 223/2022 Sb. Změnou termínu dochází k zajištění funkčnosti procesu rychlé změny dodavatele tak, aby procesně na sebe navazovaly kroky dotčených subjektů a nedocházelo k časové kolizi.

27. V § 50 odst. 1 se slova "pro subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka" zrušují.

28. V § 50 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Provozovatel zásobníku plynu může pro účely uskladňování plynu nabízet uskladněné množství plynu včetně skladovací kapacity maximálně v rozsahu, který v jednom okamžiku nepřesahuje 15 % provozního objemu virtuálního zásobníku plynu.".

Dochází k provedení zmocňovacího ustanovení energetického zákona podle § 98a odst. 2 písm. i) bodu 16, kdy vyhláška nově stanoví maximální možný rozsah provozního objemu virtuálního zásobníku plynu použitelného pro účely nabízení plynu včetně skladovací kapacity.

29. V § 50 odst. 5 se slova "subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi" zrušují.

30. V § 50 odst. 6 se slova "subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem" zrušují.

31. V § 50 odst. 7, § 52 odst. 1, § 55 odst. 1 a § 59 odst. 1 se slova "subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník" nahrazují slovy "účastník trhu s plynem".

Vypuštěním subjektu zúčtování pro oblast uskladňování, případně jeho nahrazením účastníkem trhu s plynem v souladu s energetickým zákonem, viz novelizační body 4 až 6, dochází ke zjednodušení a zpřesnění textace předmětných ustanovení.

32. V § 50 odstavec 9 zní:

"(9) Převod plynu se uskutečňuje pouze mezi stavovými účty

a) subjektů zúčtování,

b) jednoho účastníka trhu s plynem,

c) účastníka trhu s plynem, který není subjektem zúčtování ani zahraničním účastníkem, a subjektů zúčtování, nebo

d) subjektu zúčtování a banky, zahraniční banky nebo Správy státních hmotných rezerv.".

Dochází k nutné úpravě možností pro uskutečnění převodu plynu, a to z důvodu nahrazení entit subjektu zúčtování a zahraničního účastníka za účastníka trhu s plynem v kontextu celého § 50.

Je zachována možnost převádět plyn mezi stavovými účty odlišných subjektů zúčtování, mezi vícero účty jednoho (stejného) účastníka trhu s plynem (což zahrnuje i účastníky trhu s plynem, kteří jsou současně subjektem zúčtování, a zahraniční účastníky), mezi subjekty zúčtování a bankovními entitami a konečně mezi účastníkem trhu s plynem, který není subjektem zúčtování a který má právo v principu nakládat jen se skladovací kapacitou, a subjektem zúčtování, který pro něj bude uskutečňovat nominace těžby a vtláčení. V posledním případě bylo cílem definovat právě účastníka trhu s plynem typu zákazník, který není ani zahraničním účastníkem, u něhož není převod plynu vzhledem k jeho roli na trhu s plynem žádoucí.

33. V § 51 odst. 2 a 4 a § 54 odst. 2 se věta "Do lhůt podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu." zrušuje.

Navrhovanou úpravou dochází k úpravě lhůt pro oznámení termínu realizace aukce na skladovací kapacitu, a to tím, že dochází k rozšíření započitatelných hodin z hodin pracovních dnů na kalendářní dny. Tím dochází ke zkrácení časové prodlevy mezi oznámením aukce a její realizací. Cílem úpravy je zvýšit flexibilitu provozovatelů zásobníků při nabízení skladovací kapacity v kontextu aktuální tržní situace, a tím i jejich atraktivitu proti konkurenčním provozovatelům zásobníků v sousedních členských státech. Úprava rovněž reaguje na očekávané podřízení se provozovatelů zásobníků cenové regulaci Energetického regulačního úřadu v očekávání budoucí novely energetického zákona a pravidel regulace zohledňující profitsharing.

34. V § 53 odst. 6 se text "m)" nahrazuje textem "j)".

Legislativně technická úprava spočívající v opravě chybného odkazu na přílohu č. 3 vyhlášky.

35. V § 54 odst. 4 se věta "Do lhůty podle tohoto odstavce se nezapočítávají dny pracovního klidu." zrušuje.

36. V § 54 odst. 5 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".

Legislativně technická úprava spočívající v opravě chybného odkazu na odkazované ustanovení.

37. V § 59 odst. 1 se slova "subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka" nahrazují slovy "účastníka trhu s plynem"".

38. V § 61 odst. 2 písm. b) se slova "subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků" nahrazují slovy "účastníků trhu s plynem".

39. V § 62 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) nominace podle § 122d odst. 1 písm. a) a nominace podle § 122e odst. 1 písm. a).".

V souvislosti s doplněním nových § 122a až 122f je nutné rozšířit výčet nominací závazků dodat a závazků odebrat operátorem trhu za subjekty zúčtování. Podrobněji viz novelizační bod 85.

40. V § 66 odst. 6 písm. c) se slovo "obchodu" zrušuje. ¨

Oprava legislativně technického charakteru v podobě odstranění zjevně nadbytečného slova v kontextu ustanovení.

41. V § 67 odst. 3 se za text "§ 65 odst." vkládají slova "1 a".

Návrh legislativně technické úpravy spočívající v doplnění chybějícího odkazu na § 65 odst. 1.

42. V § 78 odst. 3 se slova "§ 11a odst. 2, 5 a 6" nahrazují textem "§ 11b odst. 2" a text "§ 11a odst. 3" se nahrazuje slovy "§ 11a odst. 2, § 11b odst. 1 nebo § 11o".

43. V § 78 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova ", nebo do konce pátého pracovního dne přede dnem ukončení dodávky plynu zajišťované dodavatelem poslední instance, nebude-li do odběrného místa zákazníka zajišťována navazující dodávka plynu podle § 12d odst. 2 energetického zákona" a ve větě poslední se číslo "4" nahrazuje číslem "2".

Návrh spočívá v legislativně technické opravě, a to úpravě odkazů na příslušná ustanovení energetického zákona v § 78 odst. 3. Rovněž doplnění v § 78 odst. 4 se týká nových ustanovení institutu DPI implementovaných do procesu změny dodavatele v souvislosti s dodávkou podle § 12d odst. 2 energetického zákona.

44. § 82 včetně nadpisu zní:

"§ 82

Obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě

(1) Při předcházení stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy pro celé území České republiky se podle tohoto paragrafu postupuje od následujícího plynárenského dne po dni, ve kterém operátor trhu na základě pokynu provozovatele přepravní soustavy podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství oznámil, že bude zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.

(2) Je-li zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě, není subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům v daném plynárenském dni poskytována flexibilita nad úroveň alokace využití flexibility v předcházejícím plynárenském dni ve směru, který by měl za následek zvýšení nedostatku plynu v plynárenské soustavě. Veškerá záporná denní odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je denním vyrovnávacím množstvím. V případě kladné denní odchylky subjektu zúčtování se přiděluje flexibilita a stanovuje denní vyrovnávací množství podle § 80 a 81.

(3) V případě, že je zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě, není subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům v daném plynárenském dni poskytována flexibilita nad úroveň alokace využití flexibility v předcházejícím plynárenském dni ve směru, který by měl za následek zvýšení přebytku plynu v plynárenské soustavě. Veškerá kladná denní odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je denním vyrovnávacím množstvím. V případě záporné denní odchylky subjektu zúčtování se přiděluje flexibilita a stanovuje denní vyrovnávací množství podle § 80 a 81.".

V návaznosti na legislativní úpravu vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství je navrženo nové znění § 82, který byl upraven tak, aby reflektoval možnost, nikoli povinnost, provozovatele přepravní soustavy zahájit obchodní vyrovnání odchylek při předcházení stavu nouze v plynárenské soustavě.

Dochází k odstranění ustanovení, která duplikují obsah zmíněné vyhlášky, resp. překračují zmocnění této vyhlášky. Nově je v odstavci 1 oproti stávajícímu znění vyhlášky sloučen obsah odstavců 1 a 2 (stávající odstavec 2 bude zrušen, jelikož replikuje povinnost danou vyhláškou upravující stav nouze v plynárenství s tím, že relevantní text je začleněn do nového znění odstavce 1) a dále je sjednocena textace s vyhláškou upravující stav nouze v plynárenství, kdy operátor trhu na základě pokynu provozovatele přepravní soustavy oznámí účastníkům trhu, že bude zahájeno obchodní vyrovnávání tohoto typu.

Nově navržené znění odstavců pojednávajících o přístupu k obchodnímu vyrovnávání odchylek z důvodu nedostatku, resp. přebytku plynu v plynárenské soustavě bylo očištěno o nadbytečné ustanovení v kontextu možnosti, nikoliv povinnosti provozovatele přepravní soustavy, zahájit vyrovnávání.

45. V § 96a odst. 1 a 2 písm. a) se slova "subjektech zúčtování nebo zahraničních účastnících" nahrazují slovy "účastnících trhu s plynem".

46. V § 96a odst. 4 se slova ", ke které zaniklo právo ji využívat podle § 60c energetického

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...