dnes je 18.5.2024

Input:

Nové prováděcí vyhlášky k zákonu o prevenci závažných havárií

19.12.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář k novým prováděcím vyhláškám, které budou rušit ty stávající.

Nové prováděcí vyhlášky k zákonu o prevenci závažných havárií

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií
Návrhem nové vyhlášky se ruší dosud platná vyhláška č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií.
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 Analýza hodnocení rizik závažné havárie, § 8 Bezpečnostní program závažné havárie, § 10 Bezpečnostní zpráva, § 17 Vnitřní havarijní plán, § 18 Vnější  havarijní plán, § 25 Informování veřejnosti, vyhláškou některé podrobnosti k praktickému provádění povinností uložených v uvedených paragrafech návrhu zákona o prevenci závažných havárií.

Zásady analýzy a hodnocení rizik závažné havárie
Analýza a hodnocení rizik závažné havárie se provádí zejména pro účely zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a zpracování bezpečnostní zprávy.

Analýza a hodnocení rizik se provádí pro:

 • objekt nebo zařízení počínaje fází zpracování projektové dokumentace až po likvidaci objektu nebo zařízení,
 • normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele,
 • možnosti vnějšího ohrožení.

Rozsah možných škod se vyjadřuje pro ohrožení zdraví a životů osob, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku.

V rámci analýzy a hodnocení rizik se zjistí a stanoví požadavky na:

 • kvalifikaci zaměstnanců,
 • předpoklady zaměstnanců pro výkon konkrétní činnosti,
 • výcvik zaměstnanců
 • organizaci práce.

Analýza a hodnocení rizik musí být dokumentovány, včetně uvedení užitých metod a základních přístupů k vyloučení nebo omezení rizik.

Analýza a hodnocení rizik se provádí s využitím kvalitativních a kvantitativních analytických metod v rozsahu a podrobnostech, které musí odpovídat míře pravděpodobnosti vzniku závažné havárie a závažnosti jejích možných následků.

V případě, že výsledná hodnota rizika vzniku závažné havárie je pro daný zdroj rizika nepřiměřená, provede se podrobnější analýza rizika a stanoví se a přijmou  opatření k jeho snížení.  Provedená opatření se znovu prověří analýzou a hodnocením rizika.

Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika je dána souhrnem výsledků analýz a hodnocení rizika a vyhodnocením dalších místních podmínek a faktorů (např. sociálních, ekonomických, užívání území a dalších).

Struktura systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie
Bezpečnostního program prevence závažné havárie musí být rozdělen na následující části:

 • celkové cíle a zásady prevence závažné havárie,
 • systém řízení bezpečnosti,
 • organizaci prevence závažné havárie,
 • řízení provozu objektu nebo zařízení,
 • řízení změn v objektu nebo zařízení,
 • havarijní plánování,
 • sledování plnění programu,
 • kontrolu a audit.

Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie:

 • vycházejí z analýz a hodnocení rizik závažné havárie a stanoví se tak, aby vždy jasně a srozumitelně směřovaly k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému prevence závažné havárie a řízení bezpečnosti
 • odpovídají charakteru zdrojů nebezpečí a musí být jasně a srozumitelně vyjádřeny,
 • jsou součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, pokud jsou vyjádřeny a zpracovány ve struktuře a rozsahu podle vyhlášky.

Systém řízení bezpečnosti je součástí celkového řízení objektu nebo zařízení a zahrnuje vytvoření a zavedení ukazatelů, parametrů a kritérií potřebných pro následné hodnocení účinnosti realizovaných opatření. Pro dosažení cílů je třeba zajistit potřebné technické, finanční a lidské zdroje.

Organizace prevence závažných havárií musí zajistit:

 • stanovení úkolů a povinností pracovníků na všech úrovních řízení podílejících se na omezování rizik závažných havárií,
 • stanovení odpovědnosti všech jednotlivých osob za plnění úkolů,
 • odpovídající řízení lidských zdrojů, tj. výběr pracovníků pro činnosti přímo ovlivňující možnost vzniku závažné havárie, zabezpečení potřebné výchovy a výcviku zaměstnanců objektu nebo zařízení a v případě potřeby i zaměstnanců dalších organizací pracujících na území objektu nebo zařízení,
 • stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a výcvik příslušných zaměstnanců,
 • účast zaměstnanců  při přípravě programu, jeho zavádění a naplňování.

Řízení provozu objektu nebo zařízení musí zajistit:

 • zpracování, přijetí a zavedení postupů k bezpečnému provádění všech důležitých činností, včetně údržby a trvalého nebo přechodného zastavení provozu objektu nebo

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...