dnes je 24.5.2022

Input:

Označování skladovacích prostor

7.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.2 Označování skladovacích prostor

Ing. Hana Krejsová

Uplatňuje se nařízení vlády č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a signály.

§ 4 odst. 1 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., je uvedeno, že nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, směsí a potrubní vedení, která tyto látky nebo směsi dopravují, musejí být po celou dobu jejich skladování nebo přepravy označeny piktogramem na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo přípravku.

Piktogram platný do 1. 6. 2017

Nový piktogram od 1. 12. 2010

§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 11/2002 Sb.je stanoveno, že značky označující nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, směsí a potrubní vedení, které tyto látky nebo přípravky dopravují, nesmějí být snadno odstranitelné a musejí být umístěny na dostupných stranách nádoby nebo potrubního vedení. Značky na potrubním vedení se umísťují v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.§ 4 odst. 3upravuje, aby místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde je skladováno nebo dopravováno více nebezpečných chemických látek nebo směsí, byly označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách.

Sklady většího počtu nebezpečných chemických látek nebo směsí musejí být podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu.

Značky výstrahy pro chemické nebezpečí

(barva trojúhelníku – žlutá)

Zákazové značky pro sklad chemických látek (příklad)

Příkazové značky uvnitř skladu (podle potřeby a uvážení)

Bezpečnostní upozornění (podle potřeby a uvážení)

Barvy značek:

Červená: značka zákazu.

Význam: nebezpečné chování.

Žlutá nebo oranžová nebo žlutozelená: značka výstrahy.

Význam: buď opatrný, připrav se, ověř si.

Modrá: značka příkazu.

Význam: určité chování nebo postup. Použij osobní ochranné prostředky.

Zelená: značka nouzového východu, značka první pomoci.

Význam: označení dveří, východů, cest, zařízení, vybavení.

Označování provozních nádob (obaly, které nejsou uvedeny na trh)

Povinnost označení v přesném souladu s nařízením (ES) CLP nebo s nařízením vlády č. 11/2002 Sb.se nevztahuje na nádoby používané při práci velmi krátkou dobu nebo opakovaně nebo na nádoby, jejichž obsah se často mění.

Předpokladem je, že jsou přijata vhodná a dostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

K označení samozřejmě lze použít veškeré prostředky, např. nařízení (ES) CLP nebo nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ale není nutné se požadavky předpisů striktně řídit (údaje na označení, velikost štítku, velikost symbolů nemusí odpovídat).

Veškerá pracovní označení musejí být provedena s ohledem na bezpečnost, doplněna příslušnými školeními. Úroveň ochrany musí být zachována stejně jako při plném značení výrobků při uvádění na trh. 

Pozor na soulad s pravidly pro nakládání!

I pracovní značení musí zajistit, aby příslušné nebezpečnosti, na které se vztahují písemná pravidla pro nakládání, neporušovalo podmínky k nakládání projednaná s příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Změny na úrovni EU doposud nezapracované do naší legislativy

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/27/EU

ze dne 26. února 2014,

kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

V ČR je účinné nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Toto nařízení vlády vychází ze směrnice 92/58/EHS (+ její novelizace).

Tuto směrnici dále upravuje směrnice 2014/27/EU, která upravuje původní předpis vzhledem k označování chemických látek a směsí podle nařízení (ES) CLP.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. června 2015. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

Do české legislativy ale byla převedena pouze část této směrnice – přidání nové

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...