dnes je 21.4.2024

Input:

Pokuty pravomocně uložené v r.2006 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod

12.2.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
 Z nejdůležitějších rozhodnutí ČIŽP

ALBO SCHLENK a.s.,

687 71 Bojkovice, Tovární 532

IČ: 469 00 624

Pokuta 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,tj. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z průmyslové kanalizace areálu podniku / výroba hliníkových pigmentů / do toku Kolelač v roce 2005 bez potřebného povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k příčině nedovoleného vypouštění, jíž byla nedůslednost, nikoliv úmysl a vzhledem k malému množství vypouštěných odpadních vod nedošlo k negativním změnám v toku. Výpusť odpadních vod však leží v CHKO Bílé Karpaty a tok Kolelač je významný vodní tok s vodárenským odběrem.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.6.2006.

Chcete se vyhnout zbytečným sankcím? Příručka Odpadové hospodářství!

AXL, akciová společnost

Semily, ul. 3. května 800, PSČ 513 01

IČ: 609 13 959

Pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.,
tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z  neutralizační stanice v rozporu s  povolením vodoprávního úřadu -
za překračování stanovených limitů vypouštění odpadních vod.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm.b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

V letech 2004 a 2005 docházelo k opakovanému překračování limitů povolení vodoprávního úřadu a to jak průměrných tak i maximálních hodnot. Nebylo však zjištěno, že by znečištění svým rozsahem překročilo lokální hranice a mělo tak dopad na kvalitu vody v širší oblasti. Odpadní vody společnost vypouští do řeky Jizery, která je zdrojem pro úpravnu pitné vody
Jedná se o neutralizační stanici, jejímuž provozu a údržbě není věnována náležitá pozornost. Současně s toto pokutou byla uložena opatření k nápravě podle § 112 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 13. 6. 2006.

Chcete se vyhnout zbytečným sankcím? Příručka Odpadové hospodářství!

  Bochemie s.r.o.

73595 Bohumín, Lidická 326

IČ: 47150611

Pokuta 250 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. nedovolené vypouštění odpadních vod z areálu podniku / výroba speciálních chemikálií / do vodního toku Bohumínská stružka v kvalitě přesahující limit povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

V letech 2004 a 2005 docházelo k opakovanému překračování limitů povolení vodoprávního úřadu a to jak průměrných tak maximálních hodnot. Na druhé straně byl pozitivně hodnocen fakt, že společnost provedla rozsáhlé investice do stavby biologické ČOV a úpravy výrobní technologie s cílem omezit a zrovnoměrnit vypouštěné znečištění.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.2.2006.

Chcete se vyhnout zbytečným sankcím? Příručka Odpadové hospodářství!

ILBAU spol. s r.o.

150 00 Praha 5, Na Bělidle 198/21

IČ: 407 43 187

Pokuta 186 000,- Kč za porušení ust. § 8 odst.1 písm.b) zákona č. 254/2001 Sb. konkrétně za odběr podzemní vody bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. a) a § 117 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. Pokuta v tomto případě byla stanovena výpočtem dle zákona č. 254/2001 Sb., který stanoví sazbu 50 Kč za nepovolený odběr 1 m3 podzemní vody.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.8.2006.

 

KATOS CZ s.r.o.

752 01, Kojetín I. - Město, Husova 727

IČ: 25900013

Pokuta 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,tj. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění splaškových odpadních vod ze septiku  areálu provozovny v Horní Moštěnici / polygrafická výroba / do toku Moštěnka v roce 2005 bez potřebného povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.,

Subjekt si před započetím výroby včas nezajistil příslušné vodoprávní povolení pro vypouštění odpadních vod. Odpadní vody jsou vypouštěny v ochranném pásmu 2. stupně přírodních minerálních vod Horní Moštěnice. Protože nejsou prováděny pravidelné rozbory vypuštěných odpadních vod, nelze dostatečně včas reagovat na případné zhoršení jakosti vypouštěných odpadních vod a ohrožení jakosti toku, případně podzemních vod. Jedná se však o malý zdroj výlučně splaškových vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 14.3.2006.

Chcete se vyhnout zbytečným sankcím? Příručka Odpadové hospodářství!

 

KREDIT CENTRUM s.r.o.

Semily, Riegrovo nám.15, PSČ 513 01

: 601 09 947

Pokuta ve výši 250 000, - Kč byla udělena za nakládání s povrchovými vodami bez potřebného povolení vodoprávního úřadu (konkrétně za neoprávněné využívání energetického potenciálu povrchové vody pro malou vodní elektrárnu v Poniklé č.p.260 na řece Jizeře, ř.km.125,095 bez povolení vodoprávního úřadu) (tj. za porušení §8 odst.1 písm.a), bod 3. vodního zákona)

Při rozhodování o výši pokuty bylo především bráno v úvahu, že po dobu téměř jednoho roku byla elektrárna provozována bez platného povolení k nakládání s vodami (platnost původního povolení z roku 1994 skončila dne 31.12.2004).

Proti rozhodnutí ČIŽP se výše uvedený subjekt odvolal k Ministerstvu životního prostředí. Odvolací orgán rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 28. dubna 2006, rozhodnutí ČIŽP potvrdil.

 

Kurt O. John, spol. s r. o.

Březůvky, okres Zlín, PSČ 763 45

IČ: 463 43 369

Pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb. při nakládání se závadnými látkami, konkrétně s acetonem, perchlorethylenem (PCE) a motorovou naftou, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 40 000,- Kč za porušení jiných povinností podle § 39 odst. 1 a odst. 2 písm a) za to že společnost neměla vypracovaný havarijní plán. Celková výše pokuty je 240 000,- Kč. Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 17 a § 122 odst. 1 písm. d)
a podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 19 a § 122 odst. 1 písm. b) zákona
č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že ze strany společnosti nebyla učiněna přiměřená opatření k zabránění úniku závadných látek na více místech v areálu a že se nacházely zaolejované stroje a jejich součásti v blízkosti kanalizačních vpustí. Jedná se o první pokutu ukládanou této společnosti, jejíž areál se nenachází na území se zvláštním stupněm ochrany. Společnost se zabývá výrobou plastových podešví, podrážek a podpadků.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 2. 2006.

Chcete se vyhnout zbytečným sankcím? Příručka Nebezpečné chemické látky a přípravky Vám přináší srozumitelné informace o všech povinnostech. 

LUCAS AUTOBRZDY, s.r.o.

Jablonec nad Nisou, Na roli 26, PSČ 466 21

IČ: 477 80 576

Pokuta 1 000 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,
tj. za vypouštění odpadních vod s obsahem šestimocného chrómu do horninového prostředí a následně do vod podzemních bez povolení vodoprávního úřadu, čímž došlo k významné kontaminaci podzemních vod šestimocným chrómem.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.
K vypouštění chrómových odpadních vod došlo v důsledku netěsnosti šachty na kanalizaci odpadních vod. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k míře ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod (zjištěny vysoké koncentrace) a současně ke skutečnosti, že ke kontaminaci došlo v areálu společnosti, který nepatří do vyhlášených ochranných pásem vodních zdrojů ani do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské Hory. Dále bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že únik odpadních vod trval delší dobu a že se, v případě šestimocného chrómu jedná o nebezpečnou látku.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 2. 3. 2006.

Chcete se vyhnout zbytečným sankcím? Příručka Nebezpečné chemické látky a přípravky Vám přináší srozumitelné informace o všech povinnostech. 

  Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV

IČ: 463 57 351

Pokuta 1 900 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 2 a § 38 odst. 3 zákona
č. 254/2001 Sb. vypouštěním odpadních vod do povrchových vod řeky Labe v rozporu s pravomocným povolením k nakládání s vodami, přičemž byly překročeny limity povoleného zbytkového znečištění v koncentračních ukazatelích toxických a celkových kyanidů. V důsledku toho došlo následně k významnému negativnímu ovlivnění kvality povrchových vod Labe v úseku Kolín - Mělník spojenému s úhynem rybí obsádky. Pokuta 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. tím, že neohlásila havárii Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo Policii České republiky, případně správci příslušného povodí. Celková výše pokuty je 2 000 000,- Kč Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b), § 118 a § 123, § 116 odst. 1 písm. d) bod 30, § 122 odst. 1 písm. b) a § 123 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména k míře ovlivnění jakosti povrchových vod s důsledkem úhynu 10 tun ryb, současně se v daném místě nejedná o území se speciální ochranou. Dále bylo přihlédnuto k hlavní příčině nedovoleného vypouštění tj. k nezodpovědnému přístupu pokutovaného subjektu při vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek. Zároveň však k havarijnímu úniku došlo v období mimořádně mrazivého počasí, které sehrálo mezi příčinami protiprávního jednání roli a jednalo se o jednorázový únik v době odstávky provozu. Bylo také zohledněno i přijetí okamžitých opatření ze strany pokutovaného subjektu, včetně provedené náhrady škody, s cílem zabránit opakování dalších obdobných negativních událostí. Vedle tohoto ukončeného řízení o pokutě probíhá řízení o uložení dalších významných nápravných opatření, s cílem modernizace procesu čištění kyanidových odpadních vod a lepšího havarijního zabezpečení při čištění vypouštění odpadních vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 6. 2006.

Chcete se vyhnout zbytečným sankcím? Příručka Nebezpečné chemické látky a přípravky Vám přináší srozumitelné informace o všech povinnostech. 

 

OP papírna, s.r.o.

78962, Olšany 18

IČ: 25128612

Pokuta 600 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. nedovolené vypouštění odpadních vod z areálu podniku / papírna / do vodního toku Morava v kvalitě přesahující limit povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena dle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb., V roce 2004 a 2005 docházelo k opakovanému překračování limitů povolení vodoprávního úřadu. Míra ovlivnění kvality vody v toku není zanedbatelná, místo vypouštění odpadních vod je lokalitou s výskytem zvláště chráněného druhu - mihule potoční. Subjekt dlouhodobě vágně přistupuje k plnění zákonných podmínek, jedná se o opakované porušení vodního zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolání bylo podáno po lhůtě, rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.2.2006

 

PAPOS v.o.s

36312 Ostrov n. Ohří, Moříčovská 251

IČ: 45353433

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj.nedovolené vypouštění odpadních vod z areálu podniku / papírna / do vodního toku Bystřice v kvalitě přesahující limit povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb., V roce 2005 docházelo k opakovanému a významnému překračování limitů povolení vodoprávního úřadu a to jak průměrných a maximálních hodnot, tak hodnot bilančních a to i přes to, že subjektu se daří prováděním technologických změn zvyšovat úroveň čištění vypouštěných odpadních vod. Ovlivnění toku, způsobené vypouštěným znečištěním, bylo pouze mírné.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.4.2006.

Chcete se vyhnout zbytečným sankcím? Příručka Nebezpečné chemické látky a přípravky Vám přináší srozumitelné informace o všech povinnostech. 

 

  Povltavské mlékárny, a.s.

264 01 Sedlčany, Církvičská 240

IČ: 451 47 639

Pokuta 1 343 200,- Kč za porušení ust. § 8 odst. 2 zákona č.254/2001 Sb., konkrétně za odběr podzemní vody v rozporu s platným povolením vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. a) a ust.§ 117 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta 50 000,- Kč za porušení ust. § 10 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., konkrétně za neměření odběru podzemních vod pracovním měřidlem stanoveným dle § 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Pokuta uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 6 a ust. § 122 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.

Na základě šetření bylo zjištěno, že společnost odebírá podzemní vody z vlastních zdrojů nad rámec limitu daného platným povolením vodoprávního úřadu. Pokuta v tomto případě byla stanovena výpočtem dle zákona č. 254/2001 Sb., který stanoví sazbu 50 Kč za nepovolený odběr 1 m3 podzemní vody. Současně nebyly společností předloženy doklady o kalibraci vodoměrů na vstupu i výstupu z vodojemu.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 26.7.2006.

 

Stavby silnic a železnic, a.s.

11319 Praha 1, Národní třída 10

IČ: 45274924

Pokuta 1 000 000,- Kč za porušení § 8 odst.1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění splaškových odpadních vod z kanalizace města Ústí nad Labem do Klíšského potoka v průběhu opravy kanalizace bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Výše pokuty byla stanovena

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...