dnes je 22.5.2024

Input:

Politika druhotných surovin ČR - Zahájení prací

22.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2.2.1
Politika druhotných surovin ČR - Zahájení prací

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Ministerstvu průmyslu a obchodu bylo uloženo usnesením vlády č. 1398/2009 zpracovat návrh Strategického analytického dokumentu pro oblast využívání druhotných surovin (Politika druhotných surovin ČR), která bude součástí Surovinové politiky ČR. MPO ve vyhlášené veřejné soutěži vybralo nejlepší nabídku, kterou podal IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku Vysoké školy ekonomické v Praze. Vzhledem ke specifickému zadání zakázky si MPO stanovilo, že vítězný uchazeč o zakázku musí vytvořit realizační tým složený z předních odborníků v ČR, a to v členění podle jednotlivých zdrojů druhotných surovin. Koordinaci realizačního týmu zajišťuje zhotovitelem určený zástupce Ing. Slavík.

Rozsah prací

 1. Rozsah prací

  1. 1.1. Vstupní analýza musí vycházet z dostupné datové základny informačních zdrojů v České republice v oblasti druhotných surovin (ISOH, ČSÚ, databáze subjektů v oboru jako je např. Svaz průmyslu druhotných surovin, Hutnictví železa, a.s., EKO-KOM, a.s. a další). V případě identifikace problémů s datovou základnou musejí být formulována doporučení ke změně způsobů sběru dat v České republice. Tyto případně identifikované problémy však nevyvazují zhotovitele z povinností uvedených v bodě 1.2.
  2. 1.2. Kvantitativní analýza musí obsahovat výsledky terénních šetření u subjektů nakládajících s druhotnými surovinami u všech komodit, které jsou předmětem zadání zakázky (terénní šetření musí mít povahu převážně strukturovaných dotazníků doplněných o osobní interview). V rámci řešení musí být respektován princip "bottom-up“ (maximální zapojení jednotlivých článků řetězce nakládání s druhotnými surovinami).
  3. 1.3. Nedílnou součástí řešení musí být i SWOT analýza pro jednotlivé materiálové toky druhotných surovin.
  4. 1.4. Při formulaci strategických cílů politiky druhotných surovin musejí být respektovány trendy na úrovni Evropské unie a ve světě, názory odborných expertů a současně i požadavky, resp. očekávání zástupců praxe v České republice. Mezi krátkodobé cíle musejí být řazeny cíle, jejichž naplnění lze očekávat v horizontu 0–1 rok, mezi střednědobé cíle naopak cíle, jejichž naplnění lze očekávat v horizontu 1–5 let a mezi dlouhodobé ty cíle, u nichž lze předpokládat, že k jejich splnění nedojde dříve než po 5 letech od jejich stanovení.
  5. 1.5. Návrh nástrojů politiky druhotných surovin musí vycházet z nástrojového mixu využívaného členskými zeměmi Evropské unie a OECD, resp. z jeho modifikací pro účely transpozice na podmínky České republiky.
  6. 1.6. Jelikož jsou pro vývoj na trhu druhotných surovin důležité dlouhodobé trendy, pak součástí řešení musí být i středně- a dlouhodobá prognóza vývoje trhu v oblasti nejen druhotných surovin, ale i primárních surovin. V tomto bodě musí být využito cílů deklarovaných Evropskou unií a OECD.
  7. 1.7. Řešení tedy musí být kombinací kvalitativní a kvantitativní analýzy, doplněné o expertní závěry na základě získaných údajů z dostupných statistických šetření a terénního šetření v oblasti těch komodit druhotných surovin, které nejsou statisticky dosud sledovány.
  8. 1.8. Zakázka bude členěna na dvě etapy. První etapa řešení musí mimo jiné sloužit i k ověření metodiky práce na analýzách materiálových toků vybraných druhotných surovin tak, aby mohla být případná doporučení aplikována na zdroje druhotných surovin vybraných pro druhou fázi řešení.
  9. 1.9 Pro jednotlivé typy druhotných surovin zpracovat prognózu rozvoje nebo útlumu jednotlivých odvětví v rámci EU v návaznosti na stávající regulační opatření (REACH).
 2. Struktura řešení jednotlivých etap zakázky

  1. 2.1. Řešení se soustředí na materiálové toky druhotných surovin v rámci a vně ekonomiky České republiky. Řešení musí být zaměřeno i na všeobecné aspekty politiky druhotných surovin, zejména se jedná o následující:
   1. vymezení pojmů vč. jejich definic a analýzu datové základny;

   2. vymezení právního prostředí pro využívání druhotných surovin (v rámci Evropské unie, resp. v rámci právní úpravy v České

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...