dnes je 24.7.2024

Input:

Povinnosti obce v oblasti havarijní připravenosti

29.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 Povinnosti obce v oblasti havarijní připravenosti

Mgr. František Molnár

Výklad právní věty
Povinnosti obce v oblasti havarijní připravenosti upravuje zákon č. 239/2000 Sb. Je však třeba rozlišovat, zda se jedná o „obec“ nebo o „obec s rozšířenou působností“.

Pozor!
Povinnosti orgánů obce podrobně uvádí § 15 zákona 239:

Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Obecní úřad při výkonu státní správy

 1. organizuje přípravu obce na mimořádné události,

 2. podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem,

 3. zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,8),

 4. hospodaří s materiálem civilní ochrany,

 5. poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,

 6. podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,

 7. vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci.

K plnění úkolů uvedených výše je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany. Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny postupovat podle zákona 239 a zvláštního právního předpisu (pozn.: zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení. Je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.

Paragraf 16 zákona 239 stanoví povinnosti starostovi obce při provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádné události. Stanoví tedy povinnosti nikoli obci nebo obecnímu úřadu, ale osobně starostovi.

Povinnosti starosty obce

Pozor!
Starosta obce:

 1. zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,

 2. organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností evakuaci osob z ohroženého území obce,

 3. organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,

 4. je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

Poslední bod ale dává starostovi důležitou a ne vždy doceňovanou pravomoc, totiž vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Ty jsou tuto pomoc povinny poskytnout (§ 23 až 25 zákona 239). Pokud ji nesplní, hrozí jim vysoká pokuta (§ 30).

Z praktických zkušeností z průběhu mimořádných událostí velkého rozsahu (např. z velkých povodní, při kterých byl dokonce vyhlášen krizový stav) jednoznačně vyplývá, že reakce jak právnických, tak fyzických osob je vesměs velmi vstřícná, kladná, tyto osoby samy pomoc nabízejí a poskytují, a to většinou bez

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...