dnes je 6.6.2023

Input:

Povinnosti ve společnosti spojené s používáním nebezpečných chemických látek

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 Povinnosti ve společnosti spojené s používáním nebezpečných chemických látek

Ing. Radka Vokurková

Ve společnosti by měla existovat směrnice, popř. postup, který definuje osoby a povinnosti při zavedení nové látky do výroby, údržby, úklidu, stravování i dalších pomocných činností. Jako dobrá pomůcka se osvědčil formulář na zavedení nové látky/směsi, ve kterém se již před nákupem posoudí riziko látky/směsi, které dodavatel uvádí v oddíle 2 bezpečnostního listu.

Zároveň se v této fázi schvalování může vyjádřit k riziku CHLS:

 • - technik BOZP a PO z pohledu konkrétního použití ve společnosti,
 • - ekolog společnosti z pohledu možné emise do ovzduší, do vody nebo případně ovlivnění činnosti vlastní čistírny odpadních vod
 • - závodní lékař, pokud se jedná o CHLS s významnou nebezpečností, pro které je nutno např. stanovit kontrolní pásmo či nastavit nadstandartní lékařské prohlídky.

Zavedení a vyřazení CHLS

K dispozici nabízíme vzorový formulář v editovatelné podobě Požadavek na zavedení nové látky vzor.

Z důvodu udržitelnosti databáze bezpečnostních listů používaných výrobků je také dobré zavést si postup pro vyřazování CHLS, která se již nadále nevyrábí nebo nepoužívá. Tím se snižuje zátěž osoby, která má ve společnosti na starost aktuální registr bezpečnostních listů. Vzor takového formuláře nabízíme zde: Požadavek na vyřazení CHLS. Bezpečnostní list vyřazeného výrobku však nezapomeňte přesto archivovat po dobu 10 let od doby, kdy následný uživatel látku nebo směs naposledy použil (povinnost dle článku 36 nařízení REACH).

Definice podle nařízení REACH "Následným uživatelem" je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel. Za následného uživatele se považuje rovněž zpětný dovozce osvobozený podle čl. 2 odst. 7 písm. c).

Ověření klasifikace CHLS

Pokud si v průběhu schvalovacího procesu chemické látky/směsi nejste jisti správností informace od dodavatele, je možné si ověřit klasifikace látek a směsí pro správné vyhodnocení rizika v dostupných zdrojích. K ověření můžete využít informace ze seznamu harmonizovaně klasifikovaných látek nebo z výpisů z informací zveřejněných ECHA pro registrované látky.

Možnost snadného ověření klasifikace látky i výpočtu klasifikace směsi nabízí také některé komerční produkty, jako např. SW CASEC – více informací na www.casec.cz.

BL a ES

Pokud chcete zavést pro používání ve společnosti nebezpečnou chemickou látku, která byla registrována a výrobce ji vyrábí v množství vyšším než 10 tun/rok, měli byste automaticky obdržet společně s bezpečnostním listem také expoziční scénář (dále "ES") pro vaše použití.

Výjimky, kdy není dodavatel povinen poskytnout expoziční scénář jsou tyto:

 • - látka je registrována jako meziprodukt za přísně kontrolovaných podmínek
 • - látka je vyjmuta z povinnosti registrace
 • - třída nebezpečnosti není zahrnuta v čl. 14(4) REACH).
 • - látka je klasifikována pouze některou z těchto tříd nebezpečnosti:
  • - Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2;
  • - Znecitlivěné výbušniny 1,2,3,4;
  • - Plyny pod tlakem;
  • - Látky a směsi žíravé pro kovy, kategorie 1;
  • - Samovolně reagující látky a směsi, typ G;
  • - Organické peroxidy, typ G;
  • - Narkotické účinky;
  • - Účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace.

Expoziční scénáře pro vaše konkrétní použití by vám dodavatel měl vybrat a zaslat, anebo vám pošle všechny vyhotovené ES pro danou látku a vy si vyberete ty, co se vztahují na vaši konkrétní činnost. Pokud jej neobdržíte, musíte si je vyžádat, protože vaší povinností je vyhodnotit soulad podmínek na pracovišti s navrženými opatřeními v ES od výrobce. Při vyhodnocení expozičních scénářů se posuzuje nejenom pracovní prostředí, ale i působení na životní prostředí.

Označování NCHLS

Nádoby CHLS nakoupené v EU jsou označeny štítky splňující požadavky nařízení 1272/2008 (CLP), což je povinností výrobce. Nádoby CHLS

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...