dnes je 22.2.2024

Input:

Přeprava kalů a ohlašování v SEPNO od 1.1.2023

19.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.3
Přeprava kalů a ohlašování v SEPNO od 1.1.2023

Ing. Petr Šulc

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, v § 67 odst. 2 stanoví, že kal, který nebyl upraven, se zařazuje jako ostatní odpad. S neupraveným kalem musí být nakládáno s ohledem na zdravotní rizika, která představuje. Osoby zúčastněné na přepravě neupraveného kalu musí splnit povinnosti podle § 78 a 79, jako kdyby se jednalo o nebezpečný odpad. Každý, kdo nakládá s kalem, musí zajistit, aby byl kal označen způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Součástí označení kalu musí být vždy údaj o tom, zda se jedná o upravený kal či nikoliv, a v případě upraveného kalu podrobnosti o provedení úpravy kalů.

Kalem je dle § 67 odst. 1 písm. 2) zákona o odpadech kal z čistíren městských odpadních vod včetně jiných čistíren odpadních vod obdobného složení, kal ze septiků a kal z čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu a zemědělství.

Co je upravený kal stanoví § 67 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech. Kde smí probíhat úprava kalů, pak stanovil § 67 odst. 3.

Na tato ustanovení navazovalo přechodné ustanovení vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v § 81 odst. 6. To stanovilo, že technologie úpravy kalů v čistírnách odpadních vod a zařízeních na úpravu kalů, které produkují upravené kaly a které splňují limitní hodnoty indikátorových mikroorganismů uvedené v příloze č. 28 k vyhlášce nebo v tabulce č. 7.1 nebo 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, se do 31. prosince 2022 považují za ověřené z hlediska účinnosti hygienizace.

Tím byla vyloučena v přechodném období povinnost ohlašování přepravy kalů do SEPNO. Toto přechodné ustanovení nebylo vyhláškou 445/2022 Sb. prodlouženo a nahrazuje ho nová úprava v § 57 vyhlášky č. 273/2021 Sb., konkrétně se jedná o odstavec 4.

§ 57 odst. 4 novelizované vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady stanoví, že technologie úpravy kalů, které produkují kaly splňující mikrobiologická kritéria stanovená pro kal kategorie I nebo II v tabulce č. 38.1 v příloze č. 38 k vyhlášce, se považují za ověřené. To znamená, že všechny technologie, které produkují kaly kategorie I nebo kategorie II se považují za ověřené tak, aby mohly vůbec kaly upravovat, a to s ohledem na požadavek § 67 odst. 3 NZOO. Přitom se předpoklad ověření technologií z hlediska účinnosti hygienizace nastavuje na dobu neurčitou.

Rozdílný je přístup k technologiím, které splňují podmínky přechodného ustanovení v § 81 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Toto přechodné ustanovení není oproti § 81 odst. 6 vyhlášky časově omezeno. K těmto technologiím novela vyhlášky přistupuje jako k technologiím, které v minulosti prošly nebo v budoucnosti projdou procesem ověření podle nového § 57 odst. 1 až 3 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

Ověření kalů mikrobiologickou analýzou se, pro ověřené technologie ve smyslu § 57 odst. 1 až 3 vyhlášky a pro technologii, která se považuje za ověřenou ve smyslu § 57 odst. 4 vyhlášky, provádí pouze dvakrát za rok. To vyplývá z přílohy č. 39 vyhlášky (doplněný text pod tabulkou, která stanovuje minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok).

Shora uvedené skutečnosti se vztahují k problematice upravených kalů, kterých se netýká požadavek na ohlašování přepravy v SEPNO.

V případě neupravených kalů (například z domovních ČOV, bezodtokových akumulačních jímek, atd.), kde je v roli odesílatele fyzická osoba neoprávněná k podnikání, se ohlašování prostřednictvím SEPNO rovněž neuplatňuje, neboť to vylučuje ustanovení § 79 odst. 2 NZOO. Na základě § 79 odst. 2 se přeprava nebezpečného odpadu neohlašuje, pokud je jeho

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...