dnes je 18.7.2024

Input:

Rozhodnutí o uložení pokuty

6.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.2.5 Rozhodnutí o uložení pokuty

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Vzor
Stáhnout vzor

V .......................
dne ...................

adresát
(osoba povinná)
..............

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí a zemědělství obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ........ jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

I.

ukládá

po provedeném správním řízení adresátu ..........

pokutu ve výši .........

za porušení povinnosti obsažené v ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, to je nezaslání ve lhůtě do 15. 2. 2007 údajů o nebezpečných odpadech za rok 2006 (příklad - výrok o pokutě musí konkretizovat, k jakému porušení povinnosti došlo a za jaké období).

II.

Pokuta bude zaplacena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet ..........

III.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu č. 500/2004 Sb. a vyhlášky č. 520/2005 Sb. - § 6 odst. 1 se stanovuje částka 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) jako náklady řízení vzniklé porušením povinnosti adresáta rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Obecní úřad s rozšířenou působností provedl dne ........ kontrolu povinné osoby se zaměřením na plnění povinností z hlediska zákona o odpadech. V rámci této kontrolní činnosti zakončené protokolem bylo prokázáno, že nebyla splněna ohlašovací povinnost za rok 2006, v termínu do 15. 2. 2007 nebylo zasláno příslušné hlášení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Tento fakt je v rozporu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona o odpadech (povinná osoba je původcem - nakládá s 2 tunami nebezpečného odpadu za rok). V protokolu z kontroly se povinná osoba k tomuto nedostatku nevyjádřila, nicméně ho

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...